Commit 8ed24fc1 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (.desktop file)

parent 8344cc9e
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Debugging",
"Description": "This plugin provides a frontend for GDB, a source-level debugger for C, C++ and more.",
"Description[bs]": "Ovaj dodatak pruža link za GDB, ispravljač grešaka izvornog nivoa za C, C++ i druge.",
"Description[ca]": "Aquest connector proveeix d'un frontal per GDB, un depurador a nivell de codi per C, C++ i més llenguatges.",
"Description[en_GB]": "This plugin provides a frontend for GDB, a source-level debugger for C, C++ and more.",
"Description[es]": "Este complemento proporciona una interfaz para GDB, un depurador de código fuente para C, C++ y otros lenguajes.",
......@@ -20,6 +21,7 @@
"Id": "kdevgdb",
"License": "GPL",
"Name": "GDB Support",
"Name[bs]": "GDB podrška",
"Name[ca]": "Implementació del GDB",
"Name[cs]": "Podpora GDB",
"Name[en_GB]": "GDB Support",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Documentation",
"Description": "This plugin provides Manual Pages integration",
"Description[bs]": "Ovaj dodatak omogućava integraciju sa stranicama uputstava",
"Description[ca]": "Aquest connector proporciona la integració de les pàgines del manual",
"Description[en_GB]": "This plugin provides Manual Pages integration",
"Description[es]": "Este complemento proporciona la integración de páginas de manual",
......@@ -21,6 +22,7 @@
"Id": "KDevManPage",
"License": "GPL",
"Name": "Man Pages",
"Name[bs]": "Man stgranice",
"Name[ca]": "Pàgines man",
"Name[cs]": "Manuálové stránky",
"Name[en_GB]": "Man Pages",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
],
"Category": "Utilities",
"Description": "A plugin for formatting of sourcecode according to a specified set of rules",
"Description[bs]": "Dodatak za formatiranje izvornog koda prema određenom nizu pravila",
"Description[ca]": "Un connector per a formatar el codi font d'acord a un conjunt especificat de regles",
"Description[en_GB]": "A plugin for formatting of sourcecode according to a specified set of rules",
"Description[es]": "Un complemento para formatear código fuente según el conjunto de reglas indicado",
......@@ -25,6 +26,7 @@
"Id": "kdevastyle",
"License": "LGPL",
"Name": "AStyle Formatter Backend",
"Name[bs]": "AStyle formater pozadine",
"Name[ca]": "Dorsal del formatador AStyle",
"Name[en_GB]": "AStyle Formatter Backend",
"Name[es]": "Motor de formateo AStyle",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
],
"Category": "Utilities",
"Description": "A plugin for formatting C files using custom scripts",
"Description[bs]": "Dodatak za formatiranje C datoteka koristeći vlastite skripte",
"Description[ca]": "Un connector per a formatar fitxers C emprant scripts personalitzats",
"Description[en_GB]": "A plugin for formatting C files using custom scripts",
"Description[es]": "Un complemento para formatear archivos de C usando scripts personalizados",
......@@ -25,6 +26,7 @@
"Id": "kdevcustomscript",
"License": "LGPL",
"Name": "Custom Script Formatter Backend",
"Name[bs]": "Pozadinski program za formatiranje vlastitih skripti",
"Name[ca]": "Dorsal de l'script formatador personalitzat",
"Name[en_GB]": "Custom Script Formatter Backend",
"Name[es]": "Motor de formateo de scripts personalizados",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
}
],
"Description": "Lets you view a plasmoid",
"Description[bs]": "Omogućava da vidite plazmoid",
"Description[ca]": "Us permet veure un plasmoide",
"Description[en_GB]": "Lets you view a plasmoid",
"Description[es]": "Le permite ver un plasmoide",
......@@ -24,6 +25,7 @@
"Id": "kdevexecuteplasmoid",
"License": "GPL",
"Name": "Plasmoid Launcher",
"Name[bs]": "Pokretač plazmoida",
"Name[ca]": "Llançador de plasmoide",
"Name[en_GB]": "Plasmoid Launcher",
"Name[es]": "Lanzador de plasmoides",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
],
"Category": "Utilities",
"Description": "This plugin helps to obtain KDE projects",
"Description[bs]": "Ovaj dodatak omogućava dobijanje KDE projekada",
"Description[ca]": "Aquest connector ajuda a obtenir els projectes KDE",
"Description[en_GB]": "This plugin helps to obtain KDE projects",
"Description[es]": "Este complemento le ayuda a obtener proyectos de KDE",
......@@ -25,6 +26,7 @@
"Id": "kdevkdeprovider",
"License": "GPL",
"Name": "KDE Provider",
"Name[bs]": "KDE pružalac",
"Name[ca]": "Proveïdor del KDE",
"Name[cs]": "Poskytovatel KDE",
"Name[en_GB]": "KDE Provider",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Language Support",
"Description": "C/C++ Language Support",
"Description[bs]": "C/C++ Jezička podrška",
"Description[ca]": "Implementació del llenguatge C/C++",
"Description[cs]": "Podpora jazyka C/C++",
"Description[en_GB]": "C/C++ Language Support",
......@@ -20,6 +21,7 @@
"Icon": "text-x-c++src",
"Id": "kdevcppsupport",
"Name": "C++ Support",
"Name[bs]": "C++ Podrška",
"Name[ca]": "Implementació del C++",
"Name[cs]": "Podpora C++",
"Name[en_GB]": "C++ Support",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Project Management",
"Description": "Builds CMake Projects",
"Description[bs]": "Gradi CMake projekte",
"Description[ca]": "Construeix projectes CMake",
"Description[cs]": "Překládá projekty CMake",
"Description[en_GB]": "Builds CMake Projects",
......@@ -20,6 +21,7 @@
"Icon": "cmake",
"Id": "KDevCMakeBuilder",
"Name": "CMake Project Builder",
"Name[bs]": "CMake graditelj projekta",
"Name[ca]": "Constructor de projecte CMake",
"Name[cs]": "Překladač projektů CMake",
"Name[en_GB]": "CMake Project Builder",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Project Management",
"Description": "KDevelop Make Builder",
"Description[bs]": "KDevelop Make izgraditelj",
"Description[ca]": "Constructor Make del KDevelop",
"Description[en_GB]": "KDevelop Make Builder",
"Description[es]": "Compilador Make para KDevelop",
......@@ -19,6 +20,7 @@
"Icon": "gear",
"Id": "KDevMakeBuilder",
"Name": "Make Project Builder",
"Name[bs]": "Napravi graditelja projekta",
"Name[ca]": "Constructor de projecte Make",
"Name[cs]": "Překladač projektů Make",
"Name[en_GB]": "Make Project Builder",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
],
"Category": "Documentation",
"Description": "Allows KDevelop to provide CMake documentation",
"Description[bs]": "Dopišta KDevelopu da obezbjedi CMake dokumentaciju",
"Description[ca]": "Permet al KDevelop proporcionar documentació de CMake",
"Description[cs]": "Umožňuje KDevelop poskytovat dokumentaci CMake",
"Description[en_GB]": "Allows KDevelop to provide CMake documentation",
......@@ -27,6 +28,7 @@
"Id": "KDevCMakeDocumentation",
"License": "GPL",
"Name": "CMake Documentation",
"Name[bs]": "CMake Dokumentacija",
"Name[ca]": "Documentació del CMake",
"Name[cs]": "Dokumentace CMake",
"Name[en_GB]": "CMake Documentation",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
],
"Category": "Project Management",
"Description": "Allows KDevelop to manage CMake-based projects",
"Description[bs]": "Dopušta da KDevelop upravlja CMake-baziranim projektima",
"Description[ca]": "Permet que el KDevelop gestioni projectes basats en CMake",
"Description[cs]": "Umožňuje KDevelop spravovat projekty založené na CMake",
"Description[en_GB]": "Allows KDevelop to manage CMake-based projects",
......@@ -27,6 +28,7 @@
"Id": "KDevCMakeManager",
"License": "GPL",
"Name": "CMake Project Manager",
"Name[bs]": "Cmake menadžer projekta",
"Name[ca]": "Gestor de projectes CMake",
"Name[cs]": "Správce projektů CMake",
"Name[en_GB]": "CMake Project Manager",
......
{
"KPlugin": {
"Description": "Allows to use custom buildsystems for KDevelop projects",
"Description[bs]": "DOpušta korištene vlastitih sistema za gradnju KDevelop projekata",
"Description[ca]": "Permet utilitzar sistemes de construcció personalitzats per a projectes del KDevelop",
"Description[en_GB]": "Allows to use custom buildsystems for KDevelop projects",
"Description[es]": "Permite el uso de sistemas de compilación personalizados en proyectos de KDevelop",
......@@ -18,6 +19,7 @@
"Icon": "gear",
"Id": "KDevCustomBuildSystem",
"Name": "Custom BuildSystem",
"Name[bs]": "Vlasititi sistem gradnje",
"Name[ca]": "BuildSystem personalitzat",
"Name[cs]": "Vlastní systém pro sestavení",
"Name[en_GB]": "Custom BuildSystem",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"KPlugin": {
"Category": "Project Management",
"Description": "Imports and edits custom make projects",
"Description[bs]": "Uvozi i uređuje korisnički prilagođene projekte",
"Description[ca]": "Importa i edita projectes personalitzats de Make",
"Description[cs]": "Importuje a upravuje vlastní projekty make",
"Description[en_GB]": "Imports and edits custom make projects",
......@@ -20,6 +21,7 @@
"Icon": "gear",
"Id": "KDevCustomMakeManager",
"Name": "Custom Makefile Project Manager",
"Name[bs]": "Korisnički Makefile menadžer projekta",
"Name[ca]": "Gestor de projecte personalitzat Makefile",
"Name[en_GB]": "Custom Makefile Project Manager",
"Name[es]": "Gestor de proyectos Makefile personalizados",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment