Commit f49cba18 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6e6993f0
......@@ -183,7 +183,7 @@
<p xml:lang="ta">உங்கள் நேரத்தைச் சேமிக்கும் பல அமசங்களை டால்பின் கொண்டுள்ளது. பல கீற்றுகளையோ துண்டாக்கப்பட்ட காட்சிமுறையையோ கொண்டு ஒரே நேரத்தில் பல அடைவுகளில் உலாவலாம். மேலும், காட்சிகளுக்கிடையே கோப்புகளை இழுத்துப் போடலாம். டால்பினின் வலது-க்ளிக் பட்டியில் சுருக்குதல், பகிர்தல், மற்றும் நகலெடுத்தல் போன்ற பல செயல்கள் உள்ளன. மேலும், உங்களுக்கு விருப்பமான செயல்களை நீங்கள் வலது-க்ளிக் பட்டியில் சேர்க்கலாம்.</p>
<p xml:lang="tr">Dolphin size zaman kazandıracak birçok üretkenlik özelliği içerir. Birden çok sekme ve bölünmüş görünüm özellikleri, aynı anda birden çok klasörde gezinmeye izin verir ve dosyaları taşımak veya kopyalamak için görünümler arasında kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Dolphin'in sağ tık menüsü, diğer birçok şeyin yanı sıra dosyaları sıkıştırmanıza, paylaşmanıza ve çoğaltmanıza olanak tanıyan birçok hızlı işlem sağlar. Ayrıca kendi özel eylemlerinizi de ekleyebilirsiniz.</p>
<p xml:lang="uk">У Dolphin передбачено багато можливостей, які роблять вашу роботу продуктивнішою та заощаджують час. За допомогою можливостей використання декількох вкладок та поділу панелей перегляду ви можете переглядати вміст декількох тек одночасно і без проблем перетягувати і скидати пункти файлів і тек між різними панелями з метою копіювання або пересування. У контекстному меню Dolphin, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші, серед іншого, передбачено багато пунктів для швидкого доступу до стискання, оприлюднення та дублювання файлів. Крім того, ви можете додавати туди власні нетипові пункти дій.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin bao gồm nhiều tính năng năng suất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các tính năng đa thẻ và khung xem chia đôi cho phép điều hướng nhiều thư mục cùng lúc, và bạn có thể dễ dàng kéo thả tệp giữa các khung xem để chuyển hay chép chúng. Trình đơn bấm phải của Dolphin cung cấp nhiều hành động nhanh gọn cho phép bạn nén, chia sẻ, và tạo bản sao cho các tệp, cùng nhiều việc khác nữa. Bạn cũng có thể thêm các hành động tự chọn của mình.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin bao gồm nhiều tính năng năng suất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các tính năng đa thẻ và khung xem chia đôi cho phép điều hướng nhiều thư mục cùng lúc, và bạn có thể dễ dàng kéo thả tệp giữa các khung xem để chuyển hay chép chúng. Trình đơn bấm phải của Dolphin cung cấp nhiều hành động nhanh gọn cho phép bạn nén, chia sẻ, và nhân đôi các tệp, cùng nhiều thứ khác nữa. Bạn cũng có thể thêm các hành động tự chọn của mình.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 内建了许多有助于提高工作效率的功能。多标签页窗口、拆分视图等功能可以让您同时浏览多个文件夹,还可以在标签页和拆分的视图之间拖放、复制、移动文件。Dolphin 的右键菜单内建了许多快捷操作功能,例如压缩、分享、创建文件的副本等。您还可以将自定义操作添加到右键菜单。</p>
<p>Dolphin is very lightweight, but at the same time, you can adapt it to your specific needs. This means that you can carry out your file management exactly the way you want to. Dolphin supports three different view modes: a classic grid view of all the files, a more detailed view, and a tree view. You can also configure most of Dolphin's behavior.</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment