Commit 0dcb157e authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 01560dcc
......@@ -57,6 +57,7 @@
<p xml:lang="pl">KStars jest programem dostarczającym planetarium na pulpicie. Dla każdego położenia, daty oraz czasu na Ziemi, dostarcza dokładnego graficznego przedstawienia symulacji nocnego nieba. Wyświetlacz uwzględnia 100 milionów gwiazd, 13,000 obiektów z głębokiego nieba, wszystkie 8 planet, Słońce i Księżyc oraz tysiące komet i asteroid. Uczniom i nauczycielom daje możliwość zmiany szybkości symulacji w celu obserwacji zjawisk dziejących się przez długi czas. Program KStars zawiera również Astrokalkulator do przewidywania połączeń, dostęp do projektu Astroinfo, aby ułatwić naukę oraz odsyłacze internetowe do poszerzenia liczby informacji i zdjęć nt. obiektów. Astronomowie amatorzy mogą używać KStars do planowania własnych obserwacji, Edytora FOV do obliczania i oglądania pola widoku sprzętu, krzywych światła ObtainAAWSO dla zmiennych gwiazd oraz uzyskiwać szczegóły poprzez narzędzie "Co dzisiaj na niebie". KStars integruje INDI i obsługuje szeroki zakres instrumentów.</p>
<p xml:lang="pt">O KStars é uma aplicação de planetário para o ambiente de trabalho. Para qualquer localização, data e hora na Terra, oferece uma simulação gráfica precisa do céu nocturno. A área de visualização inclui até 100 milhões de estrelas, 13 000 objectos distantes, todos os 8 planetas, o Sol e a Lua, assim como milhares de cometas e asteróides. Para os alunos e professores, suporta velocidades de simulação ajustáveis para ver os fenómenos que vão ocorrendo ao longo de períodos longos, a Calculadora Astronómica do KStars para prever conjunções, o acesso ao projecto Astroinfo para facilitar na aprendizagem e algumas referências na Internet par informações futuras e imagens dos objectos. Os astrónomos amadores poderão usar o KStars para planear as suas observações, usar o Editor de CDV's para calcular os campos de visão dos equipamentos e mostrá-los, usar as curvas de luz do ObtainAAVSO para as estrelas variáveis e ainda obter sugestões com a ferramenta "O Que se Passa Esta Noite". O KStars integra o INDI e suporta uma grande variedade de instrumentos.</p>
<p xml:lang="pt-BR">KStars é um aplicativo de planetário para o ambiente de trabalho. Para qualquer localização, data e hora na Terra, oferece uma simulação gráfica precisa do céu noturno. A visualização inclui até 100 milhões de estrelas, 13.000 objetos distantes, todos os 8 planetas, o Sol e a Lua, assim como milhares de cometas e asteroides. Para alunos e professores, tem suporte a velocidades de simulação ajustáveis para ver os fenômenos que ocorrem durante longos períodos, a Calculadora Astronômica do KStars para prever conjunções, acesso ao projeto Astroinfo para facilitar na aprendizagem e algumas referências na Internet para mais informações e imagens de objetos. Os astrônomos amadores podem usar o KStars para planejar suas observações, usar o Editor de CDV para calcular e mostrar os campos de visão dos equipamentos, usar as curvas de luz do ObtainAAVSO para estrelas variáveis e ainda obter sugestões com a ferramenta "O que acontece esta noite". O KStars integra o INDI e tem suporte a uma grande variedade de instrumentos.</p>
<p xml:lang="ru">KStars — виртуальный планетарий. Для каждого местоположения на Земле, даты и времени он симулирует вид звёздного неба, включая до 100 миллионов звёзд, 13 тысяч объектов глубокого космоса, все 8 планет, Солнце и Луну, а также тысячи комет и астероидов. Скорость течения виртуального времени настраивается, чтобы можно было наблюдать растянутые во времени события. KStars удобно использовать в образовательных целях, потому что программа умеет предсказывать сближения, интегрирована с проектом Astroinfo и предлагает интернет-ссылки к подробной информации и к изображениям космических объектов. Астрономы-любители могут планировать свои наблюдения с помощью KStars, примерить поле зрения телескопа, просматривать кривые блеска переменных звёзд (ObtainAAVSO) и получать рекомендации к наблюдению с помощью инструмента «Что интересного...». Во многие инструменты KStars встроена поддержка протокола INDI для настройки и управления телескопами.</p>
<p xml:lang="sk">KStars je aplikácia planetéria pre pracovnú plochu. Pre ľubovoľnú lokalitu, dátum a čas na Zemi poskytuje presnú grafickú simuláciu nočnej oblohy. Zobrazenie obsahuje do 100 miliónov hviezd, 13 000 deep sky objektov, všetkých 8 planét, Slnko a Mesiac a tisíce komét a asteroidov. Pre študentov a učiteľov podporuje upraviteľnú rýchlosť simulácie na zobrazenie fenoménu, ktorý nastáva v dlhom časovom intervale, KStars astrokalkulačka na predpoveď konjunkcií, prístup na projekt Astroinfo na pomoc s učením a internetové odkazy na ďalšie informácie a obrázky objektov. Amatérski astronómovia môžu použiť KStars na plánovanie svojich pozorovaní, použiť FOV editor na výpočet zorného poľa príslušenstva a jeho zobrazenie, použiť svetelné krivky ObtainAAVSO pre premenné hviezdy a získať pomoc cez nástroj "Čo je dnes večer nové". KStars integruje INDI a podporuje širokú škálu prístrojov.</p>
<p xml:lang="sl">KStars je namizni planetarij. Ponuja natančno grafično simulacijo nočnega neba za katerokoli mesto, datum in čas na Zemlji. Prikaz vsebuje do 100 milijonov zvezd, 13000 objektov globokega neba, vseh 8 planetov, Sonce in Luno ter tisoče kometov in asteroidov. Učenci in učitelji bodo v njem našli možnost prilagajanja hitrosti simulacije, da bodo lahko opazovali fenomene, ki se dogajajo v širokem časovnem razponu, zvezdno računalo s katerim bodo lahko predvideli konjunkcije, dostop do projekta Astroinfo, ki bo olajšal učenje ter spletne povezave z več podrobnostmi in slikami objektov. Amaterski astronomi lahko uporabijo KStars za načrtovanje njihovih opazovanj, uporabijo urejevalnik VP za izračun vidnega polja opreme in njegov prikaz, pridobijo svetlobne krivulje AAVSO za spremenljive zvezde in dobijo namige z orodjem "Kaj je danes na nebu". KStars podpira INDI in širok nabor instrumentov.</p>
<p xml:lang="sv">Kstars är ett skrivbordsplanetarium. Det visar en noggrann grafisk simulering av natthimlen, för vilken plats på jorden, datum och tid som helst. Visningen omfattar upp till 100 miljoner stjärnor, 13 000 avlägsna himmelsobjekt, alla åtta planeterna, solen, månen och tusentals kometer och asteroider. För elever och lärare stöder det justerbara simuleringshastigheter för att visa fenomen som sker med långa tidsskalor, Kstars astroräknare för att förutspå konjunktioner, åtkomst till Astroinfo-projektet för att underlätta lärandet, samt Internet-länkar för ytterligare information och bilder av objekt. Amatörastronomer kan använda Kstars för att planera observationer, använda synfältseditorn för att beräkna utrustningens synfält och visa det, använda hämtning av AAVSO-ljuskurvor för variabla stjärnor, och få tips av "Vad händer i natt". Kstars är integrerat med INDI och stöder ett bredd spektrum av instrument.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment