Commit d33c7244 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 0dcb157e
......@@ -52,6 +52,7 @@
<p xml:lang="en-GB">KStars is a desktop planetarium application. For any location, date, and time on Earth, it provides an accurate graphical simulation of the night sky. The display includes up to 100 million stars, 13,000 deep-sky objects, all 8 planets, the Sun and Moon, and thousands of comets and asteroids. For students and teachers, it supports adjustable simulation speeds in order to view phenomena that happen over long timescales, the KStars Astrocalculator to predict conjunctions, access to the Astroinfo project to help facilitate learning, and Internet links for further information and pictures of objects. Amateur astronomers can use KStars to plan their observations, use the FOV Editor to calculate field of view of equipment and display them, use the ObtainAAVSO light curves for variable stars, and get hints by the "What's up tonight tool". KStars integrates INDI and supports a wide range of instruments.</p>
<p xml:lang="es">KStars es una aplicación de planetario del escritorio. Proporciona una precisa simulación gráfica del cielo nocturno para cualquier lugar, fecha y hora de la Tierra. La pantalla incluye hasta 100 millones de estrellas, 13.000 objetos del espacio profundo, los 8 planetas, el Sol, la Luna y cientos de cometas y asteroides. Para estudiantes y profesores, permite velocidades de simulación ajustables para ver los fenómenos que ocurren a lo largo de grandes períodos de tiempo, contiene una calculadora astronómica para predecir conjunciones, accede al proyecto Astroinfo para ayudar al aprendizaje y contiene enlaces a sitios de Internet con más información e imágenes sobre diversos objetos. Los astrónomos aficionados pueden usar KStars para planificar sus observaciones, usar el editor de campo visual para calcular los campos visuales de su equipo astronómico y mostrarlos en la pantalla, usar las curvas de luz de la AAVSO para las estrellas variables y obtener datos con la herramienta «¿Qué ocurre esta noche?». KStars integra el protocolo INDI y permite usarlo con una amplia variedad de instrumentos.</p>
<p xml:lang="et">KStars on töölaua planetaarium. See pakub kõigile Maa asukohtadele, kuupäevadele ja kellaaegadele täpset öise taeva simulatsiooni. Näha võib lasta kuni 100 miljonit tähte, 13 000 Päikesesüsteemi välist objekti, kõiki 8 planeeti, Päikest ja Kuud ning tuhandeid komeete ja asteroide. Õppurite ja õpetajate huvides on toetatud simulatsioonikiiruse kohandamine, mis võimaldab visuaalselt uurida ka pika aja jooksul toimuvaid ilminguid. KStarsi astrokalkulaator lubab välja arvutada varjutuste toimumisaja. Samuti saab kasutada koolitarkusele tublisti juurde andvaid Astroinfo projekti materjale ning internetilinke, kust leiab lisateavet ja pilte taevakehade kohta. Amatöörastronoomid võivad KStarsi abil kavandada vaatlusi, vaatevälja redaktoriga arvutada oma seadme vaatevälja, uurida AAVSO andmete põhjal muutlikke tähti ning saada vastavast tööriistast teada, mida nad võivad just täna (või mõnel muul ööl) taevas näha. KStarsiga on lõimitud INDI, mis toetab väga paljusid taevauurimise instrumente.</p>
<p xml:lang="fi">KStars on työpöytäplanetaario-ohjelma. Se simuloi yötaivaan tarkasti ja graafisesti mille tahansa Maan sijainnille, päivälle ja kellonajalle. Se näyttää muun muassa jopa 100 miljoonaa tähteä, 13 000 syvän taivaan kohdetta, kaikki 8 planeettaa, Auringon ja Kuun sekä tuhansia komeettoja ja asteroideja. Oppilaille ja opettajille KStars tarjoaa seuraavaa: säädettävä simulaationopeus pitkän aikavälin ilmiöiden tarkastelemiseksi, KStarsin tähtitieteellinen laskin konjunktioiden ennustamiseksi, pääsy Astroinfo-projektiin oppimisen tueksi, internetlinkkejä lisätietoihin ja kohteiden kuvia. Tähtitiedeharrastajat voivat käyttää KStarsia havainnointinsa suunnitteluun, käyttää kuvakenttämuokkainta laitteiston kuvakentän laskemiseksi ja tarkastelemiseksi, käyttää muuttuvien tähtien ObtainAAVSO-kirkkauskäyriä ja saada vinkkejä Mitä tänään näkyy -työkalulla. KStarsissa on INDI-integraatio, ja se tukee monenlaista välineitä.</p>
<p xml:lang="nds">KStars is en Planetarium-Programm för den Schriefdisch, dat för elkeen Steed, Datum un Tiet op de Eer den Nachtheven akraat simuleert. De Dorstellen ümfaat bet to 100 Millionen Steerns, 13.000 Deepruum-Objekten, all 8 Planeten, de Sünn, den Maand un Dusend över Dusend Kometen un Asteroiden. För Schölers un Lehrers gifft dat verscheden Simuleren-Gauheiten, so laat sik Saken ankieken, de wat länger Tiet bruken doot. Dat gifft den KStars-Steernreekner, mit den sik Konjunkschonen utreken laat, Togriep op dat Astroinfo-Projekt, dat bi't Lehren hölpen schall, Internet-Links mit Bito-Informatschonen un Biller vun Objekten. Freetiet-Astronomen köönt mit KStars ehr Kiektörns planen, den SF-Editor bruken un dor dat Sichtfeld vun ehr Reedschappen mit utreken, AAVSO-Lichtdiagrammen för variabel Steerns halen un bruken un sik Tipps ünner „Wat geiht vunnacht af“ halen. KStars bruukt INDI un ünnerstütt en helen Barg vun Reedschappen.</p>
<p xml:lang="nl">KStars is een planetariumprogramma voor op het bureaublad. Voor elke locatie, datum en tijdstip op aarde berekent het een nauwkeurige grafische simulatie van de nachtelijke hemel. Deze omvat tot tegen de 100 miljoen sterren, 13000 deepsky-objecten, alle 8 planeten (Vert.: Pluto wordt niet meer als een planeet beschouwd), de zon en de maan, en duizenden kometen en planetoïden. Voor leerlingen en leraren is het mogelijk de simulatiesnelheid aan te passen, zodat langdurige gebeurtenissen in een korte tijd kunnen worden afgespeeld. Met de Astrorekenmachine van KStars is het mogelijk om samenstanden van hemellichamen te berekenen. Het Astroinfo-project geeft leerzame informatie. Met behulp van internetkoppelingen kan nog meer informatie worden verkregen, en afbeeldingen van objecten. Amateurastronomen kunnen met KStars hun waarnemingen plannen, met het GV-bewerkingsprogramma het gezichtsveld van hun apparatuur berekenen en tonen, lichtkrommen van AAVSO verkrijgen voor variabele sterren, en het hulpmiddel "Wat is er vanavond te zien" gebruiken om ideeën op te doen. KStars bevat INDI en werkt samen met vele instrumenten.</p>
<p xml:lang="pl">KStars jest programem dostarczającym planetarium na pulpicie. Dla każdego położenia, daty oraz czasu na Ziemi, dostarcza dokładnego graficznego przedstawienia symulacji nocnego nieba. Wyświetlacz uwzględnia 100 milionów gwiazd, 13,000 obiektów z głębokiego nieba, wszystkie 8 planet, Słońce i Księżyc oraz tysiące komet i asteroid. Uczniom i nauczycielom daje możliwość zmiany szybkości symulacji w celu obserwacji zjawisk dziejących się przez długi czas. Program KStars zawiera również Astrokalkulator do przewidywania połączeń, dostęp do projektu Astroinfo, aby ułatwić naukę oraz odsyłacze internetowe do poszerzenia liczby informacji i zdjęć nt. obiektów. Astronomowie amatorzy mogą używać KStars do planowania własnych obserwacji, Edytora FOV do obliczania i oglądania pola widoku sprzętu, krzywych światła ObtainAAWSO dla zmiennych gwiazd oraz uzyskiwać szczegóły poprzez narzędzie "Co dzisiaj na niebie". KStars integruje INDI i obsługuje szeroki zakres instrumentów.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment