Commit 745a0d62 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Commit translations from kio

parent b4b1eb2a
Pipeline #87255 passed with stage
in 5 minutes and 50 seconds
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdedbx45.dtd" [
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Catalan "INCLUDE"
> <!-- change language only here -->
]>
<article id="cookies" lang="&language;">
<articleinfo>
<title
>Galetes</title>
<authorgroup>
<author
>&Krishna.Tateneni; &Krishna.Tateneni.mail;</author>
<author
>&Jost.Schenck; &Jost.Schenck.mail;</author>
&traductor.Antoni.Bella;
</authorgroup>
<date
>10 de novembre de 2016</date>
<releaseinfo
>Frameworks 5.29</releaseinfo>
<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>Arranjament del sistema</keyword>
<keyword
>galeta</keyword>
</keywordset>
</articleinfo>
<sect1 id="cookie">
<title
>Galetes</title>
<para
>Les galetes («cookies») són un mecanisme emprat pels servidors web per a emmagatzemar i extraure informació utilitzant el navegador. Per exemple, un servidor web pot permetre's personalitzar el contingut i aspecte de les pàgines que veieu, de manera que la vostra elecció sigui persistent en les diferents visites que feu a aquest lloc web.</para>
<para
>El servidor web és capaç de recordar les vostres preferències emmagatzemant una galeta al vostre ordinador. De manera que, en les pròximes visites, el lloc web rebrà la informació emmagatzemada en aquesta galeta per a formatar el contingut del lloc d'acord amb les vostres preferències establertes prèviament.</para>
<para
>Així que, les galetes resulten molt útils en la navegació web. Malauradament, els llocs web emmagatzemen i extrauen informació amb freqüència sense el vostre consentiment explícit. Part d'aquesta informació pot resultar de gran utilitat per als propietaris dels llocs web, per exemple, permetent-los dur estadístiques del nombre de visites a diferents àrees dels seus llocs web i personalitzar-ne els anuncis.</para>
<para
>La pàgina galetes permet establir les polítiques d'ús per a les galetes quan navegueu per la web amb el navegador web &konqueror;.</para>
<warning
><para
>Cal tenir present que les polítiques que establiu utilitzant aquest mòdul de control <emphasis
>no</emphasis
> s'aplicaran a altres navegadors web, com ara el &firefox;.</para
></warning>
<sect2 id="cookie-policy">
<title
>Política</title>
<para
>Utilitzant la pestanya <guilabel
>Política</guilabel
>, podreu configurar la manera en què les aplicacions &kde; utilitzaran les galetes. Podeu fer-ho especificant una política general o polítiques especials per a certs dominis o màquines.</para>
<para
>La part superior de la pestanya de política conté una casella de selecció anomenada <guilabel
>Activa les galetes</guilabel
>. Si no la seleccioneu, haureu desactivat totalment l'ús de galetes. Encara que, això pot resultar-vos molt incòmode, especialment amb aquells llocs web que requereixen l'ús de navegadors amb les galetes habilitades.</para>
<para
>Pel que probablement desitjareu habilitar-les i després establir polítiques específiques a sobre de com voleu que siguin tractades.</para>
<para
>El primer grup d'opcions crearà una configuració que s'aplicarà a totes les galetes.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Accepta només les galetes del servidor original</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Algunes pàgines intenten establir galetes des d'altres servidors als quals proporcionen la pàgina &HTML; que s'està visualitzant. Per exemple, mostren anuncis publicitaris, i aquests anuncis estan en un altre ordinador, que normalment pertany a una empresa publicitària. Aquests anuncis poden intentar establir una galeta, que els permetrà conèixer -fer un seguiment- les pàgines que visiteu en múltiples llocs web.</para>
<para
>Si desactiveu aquesta opció, tan sols s'acceptaran explícitament les galetes que provinguin del mateix servidor web amb el qual heu connectat.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Accepta automàticament les galetes de sessió</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Un ús molt comú de les galetes no és per a seguir els vostres moviments al llarg de diverses visites a un lloc web, sinó simplement per a seguir-vos durant una sola visita. Les galetes de sessió es desen mentre esteu mirant les pàgines d'un lloc i després seran eliminades quan l'abandoneu.</para>
<para
>Els llocs web poden utilitzar aquesta informació per a diverses coses. El més habitual és per a evitar que hàgiu d'accedir a certes pàgines repetidament. Per exemple, en un servidor de correu web, sense cap tipus d'<acronym
>ID</acronym
> de sessió, d'altra manera haureu d'introduir la vostra contrasenya cada vegada que desitgeu llegir un missatge de correu. Hi ha d'altres maneres d'aconseguir-ho, però les galetes són un dels mitjans més simples i habituals.</para>
<para
>Habilitar aquesta opció significa que les galetes de sessió sempre seran acceptades, fins i tot si no les accepteu d'un altre tipus i si heu decidit rebutjar les galetes des d'un lloc en particular, les galetes de sessió seran acceptades.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para
>La secció <guilabel
>Política per omissió</guilabel
> estableix algunes opcions més que són mútuament excloents i tan sols podreu escollir una d'aquestes opcions com a predeterminades, però sou lliure de configurar una opció diferent per a un servidor web específic.</para>
<note
><para
>Les polítiques específiques sempre tenen prioritat sobre la política predeterminada.</para
></note>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Accepta totes les galetes</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Si seleccioneu aquesta opció, s'acceptaran totes les galetes sense demanar-ne la confirmació.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Accepta fins al final de la sessió</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Les galetes seran acceptades, però expiraran al final de la sessió.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Demana confirmació</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Si seleccioneu aquesta opció, se us demanarà confirmació cada vegada que s'emmagatzemi o extregui una galeta. De manera que podreu acceptar o rebutjar selectivament cada galeta. El diàleg de confirmació també us permetrà establir una política segons un domini específic, si no desitgeu confirmar cada galeta per a aquest domini.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Rebutja totes les galetes</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Si seleccioneu aquesta opció, totes les galetes seran rebutjades sense demanar-ne la confirmació.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para
>A més de la política predeterminada per a gestionar les galetes, el qual es pot establir seleccionant una de les tres opcions descrites anteriorment, també podeu establir polítiques per a dominis específics emprant els controls en el grup <guilabel
>Política de lloc</guilabel
>.</para>
<para
>Les polítiques Pregunta, Accepta, Accepta fins al final de la sessió o Rebutja es poden aplicar a un domini específic fent clic en el botó <guibutton
>Nova...</guibutton
>, el qual us mostrarà un diàleg. En aquest diàleg, podreu introduir el nom del tipus de domini (precedit per un punt) i després aplicar la política que desitgeu per a aquest domini. Cal tenir present que les entrades poden ser afegides mentre es navega, si la política general és la de demanar confirmació i escolliu una política general per a una certa màquina (per exemple, seleccionant <guilabel
>Rebutja</guilabel
> quan us demani de confirmar una galeta).</para>
<para
>També podeu seleccionar un domini de màquines específic des de la llista i fer clic al botó <guibutton
>Canvia...</guibutton
> per a escollir una política diferent per a aquest domini.</para>
<para
>Per a eliminar una política específica d'un domini, escolliu el domini de la llista i premeu el botó <guibutton
>Suprimeix</guibutton
> i s'aplicarà la política predeterminada a tots els dominis eliminats de la llista.</para>
</sect2>
<sect2 id="cookie-management">
<title
>Gestió</title>
<para
>A la pestanya <guilabel
>Gestió</guilabel
> podreu navegar i anar eliminant selectivament les galetes que varen ser establertes en el passat.</para>
<para
>A la part superior d'aquest diàleg podeu veure una llista de dominis, mostrats en forma d'arbre. Feu clic a la petita icona <guiicon
>&gt;</guiicon
> adjunta a un domini per a veure totes les galetes que s'han acceptat per a aquest domini de destinació en particular. Si seleccioneu una d'aquestes galetes, advertireu que els seus continguts es mostraran en el marc inferior <guilabel
>Detalls</guilabel
>.</para>
<para
>Fent clic en el botó <guibutton
>Suprimeix</guibutton
> podreu eliminar la galeta seleccionada. Feu clic a <guibutton
>Suprimeix-ho tot</guibutton
> per a eliminar totes les galetes emmagatzemades.</para>
<para
>Si hi ha seleccionat un domini, podeu utilitzar <guibutton
>Configura la política...</guibutton
> per a establir una política de lloc.</para>
<para
>En escollir <guibutton
>Recarrega la llista</guibutton
> es recarregarà la llista des del disc dur. Potser desitjareu fer-ho si teníeu el mòdul obert i esteu provant servidors web o heu efectuat molts canvis en el mòdul mateix.</para>
</sect2>
</sect1>
</article>
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdedbx45.dtd" [
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Catalan "INCLUDE"
> <!-- change language only here -->
]>
<article id="netpref" lang="&language;">
<articleinfo>
<title
>Preferències de connexió</title>
<authorgroup>
<author
>&Lauri.Watts; &Lauri.Watts.mail;</author>
&traductor.Antoni.Bella;
</authorgroup>
<date
>10 de novembre de 2016</date>
<releaseinfo
>Frameworks 5.29</releaseinfo>
<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>kdebase</keyword>
<keyword
>kcontrol</keyword>
<keyword
>xarxa</keyword>
<keyword
>temps d'espera</keyword>
</keywordset>
</articleinfo>
<sect1 id="timeouts">
<title
>Preferències de connexió</title>
<para
>Aquí podreu configurar els valors dels temps d'espera. Podria ser que desitgeu modificar-los si la vostra connexió és molt lenta, però els valors predeterminats són apropiats per a la majoria d'usuaris.</para>
<para
>A on <guilabel
>Temps d'espera</guilabel
> representa els intervals de temps que una aplicació hauria d'esperar la resposta des d'una operació a la xarxa.</para>
<para
>Podeu configurar els següents temps d'espera:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Lectura del sòcol:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Algunes aplicacions utilitzen els <firstterm
>sòcols</firstterm
> per a comunicar-se. Podeu pensar en un sòcol com en una aixeta d'aigua; quan està oberta, l'aigua (o en el nostre cas, les dades) surt, sense interacció. Si quelcom atura aquest flux de dades, l'aplicació esperarà que n'hi hagi més per a sortir. Aquesta demora pot correspondre's a un interval molt llarg de temps, però amb aquesta opció podeu definir un temps màxim d'espera per a una aplicació.</para>
<para
>De moment, aquesta opció de configuració tan sols és aplicable a aplicacions &kde;.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Connexió amb l'intermediari:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Estableix quant de temps s'ha d'esperar una connexió a un servidor intermediari, si n'hi ha un de configurat. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Connexió amb el servidor:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Estableix quant de temps esperar una connexió a un servidor remot. </para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Resposta del servidor:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Estableix el temps d'espera per a una resposta d'un servidor remot. </para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para
>Aquí podeu configurar <guilabel
>Opcions FTP</guilabel
>. En aquest moment tan sols hi ha dues opcions:</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Activa el mode passiu (PASV)</guilabel
></term>
<listitem
><para
>L'&FTP; passiu sovint es requereix quan esteu al darrere d'un tallafoc. Molts tallafoc només permeten connexions que foren iniciades des de <quote
>dins</quote
>. L'&FTP; passiu està controlat pel client, el qual permet el seu ús al darrere d'un tallafoc.</para
></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Marca els fitxers carregats parcialment</guilabel
></term>
<listitem
><para
>Quan es marca aquesta casella, els fitxers carregats parcialment tindran afegida l'extensió <literal role="extension"
>.part</literal
> al final del fitxer. Aquesta extensió serà eliminada una vegada s'hagi completat la baixada del fitxer.</para
></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect1>
</article>
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdedbx45.dtd" [
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Catalan "INCLUDE"
> <!-- change language only here -->
]>
<article id="proxy" lang="&language;">
<title
>Servidor intermediari</title>
<articleinfo>
<authorgroup>
<author
>&Krishna.Tateneni; &Krishna.Tateneni.mail;</author>
&traductor.Antoni.Bella;
</authorgroup>
<date
>10 de novembre de 2016</date>
<releaseinfo
>Frameworks 5.29</releaseinfo>
<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
>Arranjament del sistema</keyword>
<keyword
>intermediari</keyword>
<keyword
>intermediaris</keyword>
</keywordset>
</articleinfo>
<sect1 id="proxies">
<title
>Intermediaris</title>
<sect2 id="proxies-intro">
<title
>Introducció</title>
<para
>Els intermediaris són programes executant-se en una màquina que actua de servidor en la xarxa a la qual esteu connectat (bé per mòdem o per altres mitjans). Aquests programes reben peticions &HTTP; i &FTP;, baixant els fitxers apropiats des de la Internet i els passen a la màquina client que va fer la petició.</para>
<para
>Quan s'ha configurat un intermediari, &HTTP; i/o &HTTP; les peticions són redirigides a través de la màquina que està fent de servidor intermediari. Encara que, també podeu seleccionar màquines específiques que haurien de connectar-se directament, en comptes de fer-ho a través d'un servidor intermediari. Si per exemple esteu en una xarxa d'àrea local, l'accés a les màquines locals probablement no necessitarà produir-se a través del servidor intermediari.</para>
<para
>Tan sols hauríeu de necessitar configurar un servidor intermediari si l'administrador de la vostra xarxa us ho demana (si sou un usuari de la línia telefònica, aquest seria el vostre proveïdor de serveis d'Internet o <acronym
>ISP</acronym
>). D'altra manera, especialment si us trobeu confós pel que fa a aquest tema, si tot sembla funcionar correctament en la vostra connexió a la Internet, no necessitareu canviar res.</para>
<para
>Si us plau, recordeu que l'ús de servidors intermediaris és opcional, però que tindreu l'avantatge de gaudir d'un accés més ràpid a les dades a Internet.</para>
<para
>Si no esteu segur de si us cal o no un servidor intermediari per a connectar-vos a la Internet, si us plau, consulteu la guia de configuració del vostre proveïdor de serveis d'Internet o a l'administrador del vostre sistema.</para>
</sect2>
<sect2 id="proxies-use">
<title
>Ús</title>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Sense intermediari</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Seleccioneu aquesta opció si <emphasis
>no</emphasis
> voleu utilitzar un servidor intermediari i connectar a Internet directament.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para
>Si heu decidit utilitzar un intermediari, teniu diversos mètodes per a configurar les vostres opcions.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Detecta automàticament la configuració del servidor intermediari</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Seleccioneu aquesta opció si desitgeu que el fitxer de script de procediments de configuració de l'intermediari sigui automàticament detectat i baixat.</para>
<para
>Aquesta opció tan sols difereix de la següent en el fet que <emphasis
>no</emphasis
> precisa que li subministreu la localització del fitxer script de procediments de configuració. En el seu lloc, serà baixat automàticament utilitzant el protocol <quote
>Descobriment del protocol d'accés a la web</quote
> (Web Access Protocol Discovery - <acronym
>WAPD</acronym
>).</para>
<note
><para
>Si teniu un problema amb aquesta configuració, consulteu la secció <acronym
>FAQ</acronym
> en <ulink url="https://www.konqueror.org"
>https://www.konqueror.org</ulink
>, on obtindreu més informació.</para
></note>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Usa l'URL de configuració automàtica de l'intermediari:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Seleccioneu aquesta opció si el funcionament per a l'intermediari és proporcionat per un fitxer de script localitzat en una adreça especifica. Podeu introduir-la en el quadre de text de la localització o utilitzeu la icona de <guiicon
>carpeta</guiicon
> per a navegar fins al mateix.</para>
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Usa la configuració d'intermediari del sistema:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Alguns sistemes estan configurats amb $<envar
>HTTP_PROXY</envar
> per a permetre que les aplicacions gràfiques i no gràfiques comparteixin la mateixa informació de configuració de l'intermediari.</para>
<para
>Si sabeu que això us és aplicable, seleccioneu aquesta opció i feu clic en el botó <guibutton
>Detecta automàticament</guibutton
> per a proveir els noms de les variables d'entorn utilitzades per a establir l'adreça del/s servidor/s intermediari/s.</para>
<!-- Exceptions fields are different for system proxy (envar) + manual proxy list of hosts/IPs? -->
<para
>En el camp <guilabel
>Excepcions:</guilabel
> introduïu la variable d'entorn, &pex;, $<envar
>NO_PROXY</envar
>, que s'ha d'utilitzar per a emmagatzemar les adreces dels llocs on el servidor intermediari no s'ha d'utilitzar.</para>
<para
>Utilitzeu <guilabel
>Mostra el valor de les variables d'entorn</guilabel
> per a mostrar el valor d'una variable d'entorn en comptes del seu nom. No obstant això, no és possible modificar els valors de les variables d'entorn en aquest mòdul.</para>
<!--
How to enable Auto Detect button?
-->
</listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Usa la configuració de l'intermediari especificada manualment:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>La informació completa de l'adreçament cap a l'intermediari inclou tant l'adreça d'Internet com un número de port. Hauríeu d'introduir aquests valors en els seus quadres de text corresponents. Marqueu <guilabel
>Usa aquest mateix servidor intermediari per a tots els protocols</guilabel
> per a copiar les adreces i el port del servidor intermediari &HTTP; en tots els altres camps de l'intermediari, per tal d'ajudar a estalviar una mica de mecanografia.</para>
<variablelist>
<varlistentry>
<term
><guilabel
>Excepcions:</guilabel
></term>
<listitem>
<para
>Escriviu una llista separada per comes de noms de màquina o adreces IP que s'han d'excloure en utilitzar la configuració del servidor intermediari anterior. Si voleu excloure totes les màquines d'un determinat domini, llavors poseu el nom de domini precedit per un punt. Per exemple, per a excloure tots els noms per a kde.org, escriviu <userinput
>.kde.org</userinput
>. Els caràcters de comodí com <userinput
>*</userinput
> o <userinput
>?</userinput
> no estan permesos i no tindran cap efecte. A més, també podeu introduir adreces IP, &pex;, 127.0.0.1 i l'adreça IP amb una subxarxa, &pex;, 192.168.0.1/24.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para
>També podeu escollir <guilabel
>Usa l'arranjament del servidor intermediari només per a les adreces de la llista d'excepcions</guilabel
>.</para>
<para
>Seleccioneu aquesta casella per a revertir l'ús de la llista d'excepció, &ead;, els servidors intermediaris només s'utilitzaran quan l'&URL; requerit concordi amb una de les adreces aquí llistades.</para>
<para
>Aquesta característica és molt útil si tot el que necessiteu és un intermediari per a accedir a uns pocs llocs específics, per exemple, una intranet interna. Si requeriu requisits més complexos potser desitjareu utilitzar un script de configuració.</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
</sect2>
</sect1>
</article>
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdedbx45.dtd" [
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Catalan "INCLUDE"