Commit 7443697e authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 7eabc6dd
......@@ -18,6 +18,7 @@
<summary xml:lang="ca">Joc de taula Go</summary>
<summary xml:lang="ca-valencia">Joc de taula Go</summary>
<summary xml:lang="cs">Desková hra Go</summary>
<summary xml:lang="es">Juego de tablero Go</summary>
<summary xml:lang="nl">Go bordspel</summary>
<summary xml:lang="pt">Jogo de Tabuleiro Go</summary>
<summary xml:lang="sk">Stolová hra Go</summary>
......@@ -35,6 +36,7 @@
</p>
<p xml:lang="ca">El Kigo és una implementació de codi obert del popular joc Go. El Go és un joc de taula d'estratègia per a dos jugadors. També es coneix com «igo» (japonès), «weiqi» o «wei ch'i» (xinès) o «baduk» (coreà). El Go destaca per la seva riquesa en la complexitat estratègica malgrat tenir regles senzilles. El joc es juga entre dos jugadors que alternativament situen pedres negres i blanques (peces de joc, ara fetes normalment de vidre o plàstic) a les interseccions lliures d'una quadrícula de 19x19 línies (9x9 o 13x13 per les partides més fàcils).</p>
<p xml:lang="ca-valencia">El Kigo és una implementació de codi obert del popular joc Go. El Go és un joc de taula d'estratègia per a dos jugadors. També es coneix com «igo» (japonés), «weiqi» o «wei ch'i» (xinés) o «baduk» (coreà). El Go destaca per la seua riquesa en la complexitat estratègica malgrat tindre regles senzilles. El joc es juga entre dos jugadors que alternativament situen pedres negres i blanques (peces de joc, ara fetes normalment de vidre o plàstic) a les interseccions lliures d'una quadrícula de 19x19 línies (9x9 o 13x13 per les partides més fàcils).</p>
<p xml:lang="es">Kigo es una implementación de código abierto del popular juego Go. El Go es un juego de estrategia de tablero para dos jugadores. También se conoce como «igo» (en japonés), «weiqi» o «wei ch'i» (en chino) o baduk (en coreano). El Go es famoso por su rica complejidad estratégica a pesar de sus sencillas reglas. Lo juegan dos jugadores que colocan de modo alternativo piedras blancas y negras (fichas de juego, que en la actualidad están hechas de vidrio o de plástico) en las intersecciones vacías de una cuadrícula de 19x19 líneas (9x9 o 13x13 en los juegos más sencillos).</p>
<p xml:lang="nl">Kigo is een open-source implementatie van het populaire spel Go. Go is een strategisch bordspel voor twee spelers. Het is ook bekend als igo (Japanes), weiqi of wei ch'i (Chinees) of baduk (Koreaans). Go is aangemerkt als rijk aan strategische complexiteit ondanks zijn eenvoudige regels. Het spel wordt gespeeld door twee spelers die om de beurt zwarte en witte stenen (spelstukken, nu gewoonlijk gemaakt uit glas of plastic) op de vrije kruispunten van een raster met 19x19 lijnen (9x9 of 13x13 voor gemakkelijker spellen).</p>
<p xml:lang="pt">O Kigo é uma implementação em código aberto do conhecido jogo Go. O Go é um jogo de tabuleiro estratégico para dois jogadores. Também é conhecido como 'igo' (Japonês), 'weiqi' ou 'wei ch'i' (Chinês) ou ainda 'baduk' (Coreano). O Go é conhecido por ser rico em complexidade estratégica, apesar das suas regras simples. O jogo é jogado por dois jogadores que colocam peças brancas e pretas de forma alternada (as peças de jogo são feitas normalmente em vidro ou plástico nos dias de hoje) nas intersecções livres de uma grelha de 19x19 linhas (9x9 ou 13x13 para os jogos mais simples).</p>
<p xml:lang="sv">Kigo är en implementering av det populära spelet Go med öppen källkod. Go är ett strategiskt brädspel för två spelare. Det är också känt som igo på japanska, weiqi eller wei ch'i på kinesiska eller baduk på koreanska. Go är känt för sin strategiska mångfald trots sina enkla regler. Spelet spelas av två spelare som omväxlande placerar svarta eller vita stenar (spelpjäser, som idag främst är gjorda av glas eller plast) på lediga skärningspunkter på ett rutnät av 19 × 19 linjer (9 x 9 eller 13 x 13 för enklare spel).</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment