Commit 09cb98b8 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent f8d8d198
Pipeline #249785 skipped
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: kmuddy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-28 16:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-10-12 14:57+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2022-10-18 02:20+0300\n"
"Last-Translator: Emir SARI <emir_sari@icloud.com>\n"
"Language-Team: Turkish <kde-l10n-tr@kde.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "&Seçenekler"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:266 libs/caliaseditor.cpp:196
#, kde-format
msgid "Whole words only"
msgstr ""
msgstr "Yalnızca tam sözcükler"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:267
#, kde-format
......@@ -835,11 +835,13 @@ msgid ""
"When enabled, this trigger will only match the text if there are spaces or "
"nothing before/after the matched string."
msgstr ""
"Etkinleştirildiğinde, bu tetik, eşleşen diziden önce/sonra boşluklar vrasa "
"veya bir şey yoksa eşleşecektir."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:270 libs/caliaseditor.cpp:200
#, kde-format
msgid "Case sensitive"
msgstr ""
msgstr "BÜYÜK/küçük harf duyarlı"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:271 libs/caliaseditor.cpp:201
#, kde-format
......@@ -847,11 +849,13 @@ msgid ""
"When this option is on, upper case and lower case letters are treated as "
"different characters, otherwise they're considered to be the same."
msgstr ""
"Bu seçenek açıkken, BÜYÜK ve küçük harfler ayrı karakterler olarak işlem "
"görürler; aksi takdirde özel bir işlem uygulanmaz."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:275
#, kde-format
msgid "Show but do not send"
msgstr ""
msgstr "Göster; ancak gönderme"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:276
#, kde-format
......@@ -859,11 +863,12 @@ msgid ""
"When enabled, the text will not be sent to the MUD, it will only be "
"displayed on the screen."
msgstr ""
"Etkinleştirildiğinde, metin MUD'a gönderilmez, yalnızca ekranda görüntülenir."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:279 libs/caliaseditor.cpp:209
#, kde-format
msgid "Global matching"
msgstr ""
msgstr "Global eşleşme"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:280
#, kde-format
......@@ -877,36 +882,44 @@ msgid ""
"names from a list (using the condition to check if a match is in the list), "
"or something like that."
msgstr ""
"<p>Global eşleşme ile, bir tetik, bir dizgiyi birden çok kez içeriyorsa "
"birden çok kez eşleşebilir. Örneğin, eğer dizgi abc ise abcdabcd üzerinde "
"yalnızca bir kez eşleşir; global eşleşme açıksa iki kez eşleşir. Her eşleşme "
"için, istenen eylemler gerçekleştirilir; böylece komutlar eşleşme başına "
"birden çok kez gönderilebilir.</p><p>Koşulu yerine getirmemenin taramayı "
"sonlandırmadığını not edin; böylece bunu bir listeden adları vurgulamak için "
"kullanabilirsiniz (bir eşleşmenin listede olup olmadığını denetlemek için "
"koşulu kullanarak) veya buna benzer şeyler yapabilirsiniz."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:302 kmuddy/ctriggereditor.cpp:309
#, kde-format
msgid "Continue matching"
msgstr ""
msgstr "Eşleşmeyi sürdür"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:303 kmuddy/ctriggereditor.cpp:310
#, kde-format
msgid "Stop matching"
msgstr ""
msgstr "Eşleşmeyi durdur"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:304 kmuddy/ctriggereditor.cpp:311
#, kde-format
msgid "Leave group"
msgstr ""
msgstr "Gruptan ayrıl"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:330
#, kde-format
msgid "&Enable color replacement"
msgstr ""
msgstr "&Renk değiştirmeyi etkinleştir"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:331 kmuddy/ctriggereditor.cpp:527
#, kde-format
msgid "Color replacement"
msgstr ""
msgstr "Renk değiştirme"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:353 kmuddy/ctriggereditor.cpp:412
#, kde-format
msgid "&Back-reference"
msgstr ""
msgstr "&Geri Başvuru"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:356
#, kde-format
......@@ -921,17 +934,17 @@ msgstr "&Kaldır"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:358
#, kde-format
msgid "&Colorize"
msgstr ""
msgstr "&Renklendir"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:360
#, kde-format
msgid "&Foreground"
msgstr ""
msgstr "Ö&n Plan"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:362
#, kde-format
msgid "&Background"
msgstr "&Arkaplan"
msgstr "&Arka Plan"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:378
#, kde-format
......@@ -941,49 +954,49 @@ msgstr "Tür"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:378
#, kde-format
msgid "Foreground"
msgstr "Önplan"
msgstr "Ön Plan"
#. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, fraBackground)
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:378 plugins/mapper/dialogs/dlgmapcolorbase.ui:572
#, kde-format
msgid "Background"
msgstr "Arkaplan"
msgstr "Arka Plan"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:400
#, kde-format
msgid "Text &rewrite trigger"
msgstr ""
msgstr "Metin &yeniden yazma tetiği"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:403 kmuddy/ctriggereditor.cpp:528
#, kde-format
msgid "Rewrite text"
msgstr ""
msgstr "Metni yeniden yaz"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:407
#, kde-format
msgid "&Change this part of line:"
msgstr ""
msgstr "Satırın &bu kısmını değiştir:"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:415
#, kde-format
msgid "&To this value:"
msgstr ""
msgstr "B&u değere:"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:439
#, kde-format
msgid "Do not show (&gag) the line"
msgstr ""
msgstr "Sa&tırı gösterme"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:440
#, kde-format
msgid ""
"This will prevent the matched line from being displayed in the output window."
msgstr ""
msgstr "Bu, eşleşen satırın çıktı penceresinde gösterilmesini önleyecektir."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:442
#, kde-format
msgid "&Notify"
msgstr ""
msgstr "&Bildir"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:443
#, kde-format
......@@ -994,11 +1007,17 @@ msgid ""
"session is not active at the moment.\n"
"Useful if you only want to be notified of some events (tells, combat, ...)."
msgstr ""
"Bu seçenek, yalnızca global ayarlardaki \"Her zaman bildir\" seçeneğini "
"devre dışı bıraktıysanız ve en az bir global/yerel bildirim etkinse etkili "
"olur. KMuddy penceresi ve/veya bu oturum şu anda etkin değilse bildirimleri "
"etkinleştirir.\n"
"Yalnızca bazı etkinliklerden haberiniz olmasını istiyorsanız (anlatılar, "
"savaş, ...) yararlıdır."
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:450
#, kde-format
msgid "&Prompt-detection trigger"
msgstr ""
msgstr "İ&stem algılama tetiği"
#: kmuddy/ctriggereditor.cpp:451
#, kde-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment