Commit 0f7a0d63 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 71e9dbe6
Pipeline #259632 skipped
......@@ -1832,7 +1832,7 @@ msgid ""
"directory\n"
msgstr ""
"La versió 0.3 de MSP admet la baixada de fitxers de so directament des del "
"web o FTP. Podeu habilitar esta funcionalitat ací. Cal tindre en compte que "
"web o FTP. Podeu habilitar esta característica ací. Cal tindre en compte que "
"cada so només es baixarà una vegada. Els fitxers baixats s'emmagatzemaran al "
"vostre directori d'inici\n"
......@@ -1867,8 +1867,8 @@ msgid ""
"like <i>aliases</i> or <i>triggers</i>."
msgstr ""
"Esta llista mostra els perfils definits actualment.<p>Els <b>perfils</b> "
"permeten accelerar la connexió amb MUD, així com utilitzar funcions més "
"avançades com <i>àlies</i> o <i>desencadenants</i>."
"permeten accelerar la connexió amb MUD, així com utilitzar característiques "
"més avançades com <i>àlies</i> o <i>desencadenants</i>."
#: kmuddy/dialogs/dlgconnect.cpp:64
#, kde-format
......@@ -2185,7 +2185,7 @@ msgid ""
"should be re-enabled before the final release."
msgstr ""
"Ho sentim, però la importació i exportació estan inhabilitades. La "
"funcionalitat es tornarà a habilitar abans de la versió final."
"característica es tornarà a habilitar abans de la versió final."
#: kmuddy/dialogs/dlgimportexportprofile.cpp:131
#, kde-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment