Commit e53d3a00 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent 8f4e4717
Pipeline #295656 skipped
......@@ -1304,10 +1304,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Esta opció canvia la presència de la icona de la safata del sistema. La "
"icona es pot utilitzar per a ocultar la finestra de l'aplicació sense ocupar "
"espai en la barra de tasques. Podeu fer clic en la icona per a ocultar la "
"finestra i, després torneu a fer clic per a restaurar-la. La vostra connexió "
"es mantindrà activa fins i tot si la finestra està oculta i encara rebreu "
"els missatges de notificació. "
"espai en la barra de tasques. Podeu fer clic damunt de la icona per a "
"ocultar la finestra i, després torneu a fer clic per a restaurar-la. La "
"vostra connexió es mantindrà activa fins i tot si la finestra està oculta i "
"encara rebreu els missatges de notificació. "
#: kmuddy/dialogs/dlgappsettings.cpp:145
#, kde-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment