kreversicomputerplayer.cpp 773 Bytes
Newer Older
Denis Kuplyakov's avatar
Denis Kuplyakov committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
#include "kreversicomputerplayer.h"

KReversiComputerPlayer::KReversiComputerPlayer(ChipColor color):
  KReversiPlayer(color)
{
  m_engine = new Engine(1);
}

KReversiComputerPlayer::~KReversiComputerPlayer()
{
  delete m_engine;
}

void KReversiComputerPlayer::prepare(KReversiGame *game)
{
  m_game = game;
  m_state = WAITING;
}

void KReversiComputerPlayer::takeTurn()
{
  m_state = THINKING;
  KReversiMove move = m_engine->computeMove(*m_game, true);
  move.color = m_color;
  m_state = WAITING;
  emit makeMove(move);
}

void KReversiComputerPlayer::skipTurn()
{
  m_state = WAITING;
}

void KReversiComputerPlayer::gameOver()
{
  m_state = UNKNOWN;
}

void KReversiComputerPlayer::setSkill(int skill)
{
  m_engine->setStrength(skill);
}