Commit 6005d58d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent db3ad35e
......@@ -7,6 +7,7 @@
<name xml:lang="ca">KReversi</name>
<name xml:lang="ca-valencia">KReversi</name>
<name xml:lang="cs">KReversi</name>
<name xml:lang="de">KReversi</name>
<name xml:lang="es">KReversi</name>
<name xml:lang="nl">KReversi</name>
<name xml:lang="pt">Reversi</name>
......@@ -22,6 +23,7 @@
<summary xml:lang="ca">Joc de taula Reversi</summary>
<summary xml:lang="ca-valencia">Joc de taula Reversi</summary>
<summary xml:lang="cs">Desková hra Reversi</summary>
<summary xml:lang="de">„Reversi“-Brettspiel</summary>
<summary xml:lang="es">Juego de mesa Reversi</summary>
<summary xml:lang="nl">Reversi-bordspel</summary>
<summary xml:lang="pt">Jogo de Tabuleiro Reversi</summary>
......@@ -42,6 +44,7 @@
</p>
<p xml:lang="ca">El KReversi és un joc senzill d'estratègia per jugar individualment contra l'ordinador. Si una peça del jugador és capturada per un contrari, la peça es gira per mostrar el color d'aquest jugador. Es guanya la partida quan un jugador té més peces del seu color en el tauler i no hi ha més moviments possibles.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">El KReversi és un joc senzill d'estratègia per jugar individualment contra l'ordinador. Si una peça del jugador és capturada per un contrari, la peça es gira per mostrar el color d'este jugador. Es guanya la partida quan un jugador té més peces del seu color en el tauler i no hi ha més moviments possibles.</p>
<p xml:lang="de">KReversi ist ein einfaches Strategiespiel für einen Spieler, der gegen den Computer spielt. Falls ein Spieler einen gegnerischen Stein auf dem Brett erobert, wird dieser umgedreht und gehört diesem Spieler. Gewonnen hat, wer am meisten Steine seiner Farbe auf dem Brett hat, wenn kein weiterer Stein mehr gesetzt werden kann.</p>
<p xml:lang="es">KReversi es un sencillo juego de estrategia para un único jugador que juega contra la computadora. Si una ficha de un jugador es capturada por el oponente, cambia al color de ese oponente. El ganador será el jugador que tenga más fichas de su propio color sobre el tablero cuando no existan más movimientos posibles.</p>
<p xml:lang="nl">KReversi is een eenvoudig strategiespel dat u tegen de computer speelt. Als een steen van een speler wordt gevangen door een tegenstander, dan wordt de steen omgedraaid en de kleur ervan verandert in die van de tegenstander. De winnaar wordt uitgeroepen als een van de spelers meer stenen in zijn kleur op het bord heeft en er geen zetten meer mogelijk zijn.</p>
<p xml:lang="pt">O KReversi é um jogo simples de estratégia para um jogador contra o computador. Se a peça de um jogador é capturada por um jogador adversário, essa peça é virada para revelar a cor desse jogador. É declarado um vencedor quando um jogador tem mais peças da sua própria cor no tabuleiro e não existem mais jogadas possíveis.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment