Commit 1d125e4a authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 944c2748
......@@ -32,6 +32,7 @@
</p>
<p xml:lang="ca">Al KSpaceDuel cada un dels dos possibles jugadors controla un nau espacial satèl·lit que orbita el Sol. A mesura que el joc avança, els jugadors han d'eliminar les naus espacials del contrari amb bales o mines.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Al KSpaceDuel cada un dels dos possibles jugadors controla un nau espacial satèl·lit que orbita el Sol. A mesura que el joc avança, els jugadors han d'eliminar les naus espacials del contrari amb bales o mines.</p>
<p xml:lang="es">En KSpaceDuel, cada uno de los dos posibles jugadores controla una nave espacial en órbita alrededor del Sol. A medida que el juego avanza, los jugadores deben eliminar la nave espacial del oponente con disparos o con minas.</p>
<p xml:lang="nl">In KSpaceDuel besturen elk van de twee mogelijke spelers een satelliet ruimteschip dat om de zon draait. Als het spel voortgaat moeten spelers het ruimteschip van de tegenstander met kogels of mijnen vernietigen.</p>
<p xml:lang="pt">No KSpaceDuel, cada um dos dois possíveis jogadores controlam uma nave espacial que orbita em torno do Sol. À medida que o jogo evolui, os jogadores têm de eliminar a nave espacial do adversário com balas ou minas.</p>
<p xml:lang="sv">I Rymdduell styr var och en av två möjliga spelare ett rymdskepp som kretsar kring solen. Under spelets gång måste spelarna eliminera motståndarens rymdskepp med kulor eller minor.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment