Commit b44026bf authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 639e60d2
......@@ -5,6 +5,7 @@
<project_license>GPL-2.0+ and GFDL-1.3</project_license>
<name>Palapeli</name>
<name xml:lang="ca">Palapeli</name>
<name xml:lang="ca-valencia">Palapeli</name>
<name xml:lang="cs">Palapeli</name>
<name xml:lang="de">Palapeli</name>
<name xml:lang="en-GB">Palapeli</name>
......@@ -22,6 +23,7 @@
<name xml:lang="x-test">xxPalapelixx</name>
<summary>Jigsaw puzzle game</summary>
<summary xml:lang="ca">Joc de trencaclosques</summary>
<summary xml:lang="ca-valencia">Joc de trencaclosques</summary>
<summary xml:lang="cs">Hra se skládáním puzzle</summary>
<summary xml:lang="en-GB">Jigsaw puzzle game</summary>
<summary xml:lang="es">Juego de rompecabezas</summary>
......@@ -44,6 +46,7 @@
Also, Palapeli features real persistency, i.e. everything you do is saved on your disk immediately.
</p>
<p xml:lang="ca">El Palapeli és un joc de trencaclosques per a un jugador. A diferència d'altres jocs d'aquest tipus, no esteu limitat a alinear peces en quadrícules imaginàries. Les es peces es poden moure lliurement. També, el Palapeli es caracteritza per la seva persistència real, és a dir, qualsevol cosa que feu es desa immediatament en el disc.</p>
<p xml:lang="ca-valencia">El Palapeli és un joc de trencaclosques per a un jugador. A diferència d'altres jocs d'este tipus, no esteu limitat a alinear peces en quadrícules imaginàries. Les es peces es poden moure lliurement. També, el Palapeli es caracteritza per la seua persistència real, és a dir, qualsevol cosa que feu es guarda immediatament en el disc.</p>
<p xml:lang="en-GB">Palapeli is a single-player jigsaw puzzle game. Unlike other games in that genre, you are not limited to aligning pieces on imaginary grids. The pieces are freely moveable. Also, Palapeli features real persistence, i.e. everything you do is saved on your disk immediately.</p>
<p xml:lang="es">Palapeli es un juego de rompecabezas para un único jugador. Al contrario de otros juegos del mismo género, no está limitado a alinear piezas en cuadrículas imaginarias. Las piezas se pueden mover libremente. Además, Palapeli usa persistencia real; es decir, todo lo que hace se guarda en el disco de forma inmediata.</p>
<p xml:lang="nl">Palapeli is een legpuzzelspel voor één persoon. Anders dan in andere spellen in dit genre bent u niet gelimiteerd om stukjes op imaginaire rasters te plaatsen. De stukjes zijn vrij te verplaatsen. Palapeli heeft de echte blijvende functie, d.w.z. alles wat u doet wordt onmiddellijk opgeslagen op uw schijf.</p>
......@@ -58,6 +61,7 @@
<p xml:lang="x-test">xxPalapeli is a single-player jigsaw puzzle game. Unlike other games in that genre, you are not limited to aligning pieces on imaginary grids. The pieces are freely moveable. Also, Palapeli features real persistency, i.e. everything you do is saved on your disk immediately.xx</p>
<p>Features:</p>
<p xml:lang="ca">Característiques:</p>
<p xml:lang="ca-valencia">Característiques:</p>
<p xml:lang="cs">Vlastnosti:</p>
<p xml:lang="de">Funktionen:</p>
<p xml:lang="en-GB">Features:</p>
......@@ -76,6 +80,7 @@
<ul>
<li>Create and play puzzles ranging from 4 to 10,000 pieces</li>
<li xml:lang="ca">Crea i juga a trencaclosques de 4 a 10.000 peces</li>
<li xml:lang="ca-valencia">Crea i juga a trencaclosques de 4 a 10.000 peces</li>
<li xml:lang="en-GB">Create and play puzzles ranging from 4 to 10,000 pieces</li>
<li xml:lang="es">Crear y jugar rompecabezas desde 4 hasta 10.000 piezas</li>
<li xml:lang="nl">Puzzels maken en spelen variërend van 4 tot 10.000 stukjes</li>
......@@ -90,6 +95,7 @@
<li xml:lang="x-test">xxCreate and play puzzles ranging from 4 to 10,000 piecesxx</li>
<li>Piece-holders for helping solve large puzzles</li>
<li xml:lang="ca">Contenidors de peces per ajudar a resoldre trencaclosques grans</li>
<li xml:lang="ca-valencia">Contenidors de peces per ajudar a resoldre trencaclosques grans</li>
<li xml:lang="en-GB">Piece-holders for helping solve large puzzles</li>
<li xml:lang="es">Portapiezas para ayudarle a resolver rompecabezas grandes</li>
<li xml:lang="nl">Houders voor puzzelstukjes om te helpen grote puzzels op te lossen</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment