Commit 01dc5303 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent 0a36c876
[theme]
Name=KPhotoAlbum Blue
Name[ca]=KPhotoAlbum blau
Name[ca@valencia]=KPhotoAlbum Blau
Name[ca@valencia]=KPhotoAlbum blau
Name[de]=KPhotoAlbum-Blau
Name[en_GB]=KPhotoAlbum Blue
Name[es]=KPhotoAlbum azul
......
[theme]
Name=Dark JavaScript v1.3.0
Name[ca]=JavaScript fosc v1.3.0
Name[ca@valencia]=JavaScript Fosc v1.3.0
Name[ca@valencia]=JavaScript fosc v1.3.0
Name[de]=Dunkles JavaScript v1.3.0
Name[en_GB]=Dark JavaScript v1.3.0
Name[es]=JavaScript oscuro v1.3.0
......@@ -27,7 +27,7 @@ Author=Miika Turkia
Default=true
Description=This theme uses JavaScript heavily to provide smooth photo gallery. Naturally images can be navigated without JavaScript support similarly as with the dark theme. The main window provides a thumbnail view with smallest image (by default) on right. The largest generated images can be viewed either with manual navigation or slide show. This theme works best with rather small images that can fully fit to the screen.
Description[ca]=Aquest tema usa intensament el JavaScript per a proporcionar una suau galeria de fotos. Naturalment es pot navegar per les imatges sense el suport del JavaScript de manera semblant al tema fosc. La finestra principal proporciona una vista de miniatures amb les imatges més petites a la dreta (predeterminat). Les imatges generades més grans es poden veure amb la navegació manual o bé amb un passi de diapositives. Aquest tema funciona millor amb imatges bastant petites que poden encaixar completament a la pantalla.
Description[ca@valencia]=Aquest tema usa intensament el JavaScript per proporcionar una galeria de fotos suau. Naturalment es pot navegar per les imatges sense el suport del JavaScript de manera semblant al tema fosc. La finestra principal proporciona una vista de miniatures amb les imatges més petites a la dreta (predeterminat). Les imatges generades més grans es poden veure amb la navegació manual o bé amb un passe de diapositives. Aquest tema funciona millora amb imatges bastant petites que poden encaixar completament a la pantalla.
Description[ca@valencia]=Aquest tema usa intensament el JavaScript per a proporcionar una suau galeria de fotos. Naturalment es pot navegar per les imatges sense el suport del JavaScript de manera semblant al tema fosc. La finestra principal proporciona una vista de miniatures amb les imatges més petites a la dreta (predeterminat). Les imatges generades més grans es poden veure amb la navegació manual o bé amb un passe de diapositives. Aquest tema funciona millor amb imatges bastant petites que poden encaixar completament a la pantalla.
Description[en_GB]=This theme uses JavaScript heavily to provide smooth photo gallery. Naturally images can be navigated without JavaScript support similarly as with the dark theme. The main window provides a thumbnail view with smallest image (by default) on right. The largest generated images can be viewed either with manual navigation or slide show. This theme works best with rather small images that can fully fit to the screen.
Description[es]=Este tema hace un uso extensivo de JavaScript para proporcionar una galería fotográfica fluida. Puede navegar por las imágenes de forma intrínseca sin necesidad de usar JavaScript, como ocurre en el tema oscuro. La ventana principal proporciona una vista de miniaturas con las imágenes más pequeñas a la derecha (por omisión). Las imágenes más grandes se pueden ver mediante navegación manual o mediante una presentación. Este tema funciona mejor con imágenes pequeñas que se ajustan completamente a la pantalla.
Description[eu]=Gai honek JavaScript sakon erabiltzen du argazki galeria leun emateko. Irudietan arakatu daiteke JavaScript euskarri gabe noski baina gai ilun baten antzerakoa da.Leiho nagusiak koadro txiki ikuspegia dakar irudi txikiagoekin (lehenetsiak) eskuman. Sortutako irudi handienak eskuzko araketaz ikusi ahal izango dira eta aurkezpenean. Gai honek hobe lan egiten du irudi txikiekin pantailara erabat egokitu ditzakeenak.
......
[theme]
Name=KPhotoAlbum Grey
Name[ca]=KPhotoAlbum gris
Name[ca@valencia]=KPhotoAlbum Gris
Name[ca@valencia]=KPhotoAlbum gris
Name[de]=KPhotoAlbum-Grau
Name[en_GB]=KPhotoAlbum Grey
Name[es]=KPhotoAlbum gris
......
......@@ -25,7 +25,7 @@ Name[zh_TW]=PicBelow v1
Author=Steffen Jost
Description=PicBelow has all its description texts above the image, ensuring that this info is not missed by those who cannot scroll.\n This theme is based upon Dark v1.0.1 by Miika Turkia and similarly allows keyboard navigation.\n Colors are grey on a deep dark red background.
Description[ca]=El PicBelow té tots els textos de les descripcions sota la imatge, assegurant que aquesta informació no es perd quan no es pot usar el desplaçament.\n Aquest tema està basat en el Dark v1.0.1 d'en Miika Turkia i de manera semblant permet la navegació amb el teclat.\n El color és gris sobre un fons vermell fosc.
Description[ca@valencia]=El PicBelow té tots els textos de les descripcions sota la imatge, assegurant que aquesta informació no es perd quan no es pot usar el desplaçament.\n Aquest tema està basat en el Dark v1.0.1 del Miika Turkia i de manera semblant permet la navegació amb el teclat.\n El color és gris sobre un fons roig fosc.
Description[ca@valencia]=El PicBelow té tots els textos de les descripcions sota la imatge, assegurant que aquesta informació no es perd quan no es pot usar el desplaçament.\n Aquest tema està basat en el Dark v1.0.1 d'en Miika Turkia i de manera semblant permet la navegació amb el teclat.\n El color és gris sobre un fons roig fosc.
Description[en_GB]=PicBelow has all its description texts above the image, ensuring that this info is not missed by those who cannot scroll.\n This theme is based upon Dark v1.0.1 by Miika Turkia and similarly allows keyboard navigation.\n Colours are grey on a deep dark red background.
Description[es]=PicBelow sitúa todos los textos descriptivos encima de la imagen, asegurando que esta información no se pierde cuando resulta imposible desplazarla.\nEste tema está basado en Oscuro v1.0.1, creado por Miika Turkia, y también permite navegación por teclado.\n Los colores son grises sobre un fondo rojo oscuro.
Description[eu]=PicBelow bere testu deskribapen guztiak irudi gainean ditu, ziurtatuz informazio hau ez dutela galduko labainkatu ezin dutenek.\n gai honen oinarriaMiika Turkia-ren Dark v1.0.1 da eta haren antzera teklatu arakatzea agin ahal du.\n Koloreak grisak dira atzeko plano gorri ilun sakon baten.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment