.gitmodules 408 Bytes
Newer Older
Ilya Bizyaev's avatar
Ilya Bizyaev committed
1 2 3 4 5 6
[submodule "3rdparty/kirigami"]
	path = 3rdparty/kirigami
	url = https://github.com/KDE/kirigami
[submodule "3rdparty/breeze-icons"]
	path = 3rdparty/breeze-icons
	url = https://github.com/kde/breeze-icons
7 8 9
[submodule "3rdparty/qxmpp"]
	path = 3rdparty/qxmpp
	url = https://github.com/qxmpp-project/qxmpp
10 11 12
[submodule "3rdparty/zxing-cpp"]
	path = 3rdparty/zxing-cpp
	url = https://github.com/nu-book/zxing-cpp