Commit 73f4d58c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent a66537dd
Pipeline #11119 passed with stage
in 14 minutes and 44 seconds
......@@ -4,6 +4,7 @@
<name>Keysmith</name>
<name xml:lang="ca">Keysmith</name>
<name xml:lang="cs">Keysmith</name>
<name xml:lang="it">Keysmith</name>
<name xml:lang="nl">Keysmith</name>
<name xml:lang="pt">Keysmith</name>
<name xml:lang="sv">Keysmith</name>
......@@ -12,6 +13,7 @@
<name xml:lang="zh-TW">Keysmith</name>
<summary>A short summary describing what this software is about</summary>
<summary xml:lang="ca">Un breu resum descrivint de què tracta aquest programari</summary>
<summary xml:lang="it">Un breve riepilogo che descrive che cosa fa il software</summary>
<summary xml:lang="nl">Een korte samenvatting die beschrijft waar deze software over gaat</summary>
<summary xml:lang="pt">Um breve resumo que descreve para que serve esta aplicação</summary>
<summary xml:lang="sv">En kort sammanfattning som beskriver vad programvaran gör</summary>
......@@ -21,6 +23,7 @@
<project_license>The license of this software as SPDX string, e.g. "GPL-3+"</project_license>
<developer_name>The software vendor name, e.g. "ACME Corporation"</developer_name>
<developer_name xml:lang="ca">El nom del venedor de programari, p. ex., «ACME Corporation»</developer_name>
<developer_name xml:lang="it">Il nome del fornitore del software, ad es "ACME Corporation"</developer_name>
<developer_name xml:lang="nl">De leveranciersnaam van de software, bijv. "ACME Corporation"</developer_name>
<developer_name xml:lang="pt">O nome do criador da aplicação, p.ex. "Empresa XPTO"</developer_name>
<developer_name xml:lang="sv">Namn på programvarans leverantör, t.ex. "ACME AB"</developer_name>
......@@ -29,6 +32,7 @@
<description>
<p>Multiple paragraphs of long description, describing this software component.</p>
<p xml:lang="ca">Múltiples paràgrafs de descripció llarga, descrivint aquest component de programari.</p>
<p xml:lang="it">Paragrafi multipli di una lunga descrizione, che descrivono questo componente software.</p>
<p xml:lang="nl">Meerdere paragrafen van lange beschrijvingen, die deze softwarecomponent beschrijven.</p>
<p xml:lang="pt">Diversos parágrafos de uma longa descrição, descrevendo o componente da aplicação.</p>
<p xml:lang="sv">Flera stycken med en lång beskrivning, som beskriver programvarukomponenterna.</p>
......@@ -36,6 +40,7 @@
<p xml:lang="x-test">xxMultiple paragraphs of long description, describing this software component.xx</p>
<p>You can also use ordered and unordered lists:</p>
<p xml:lang="ca">També podeu emprar llistes ordenades i sense ordenar:</p>
<p xml:lang="it">Puoi anche usare degli elenchi, ordinati o no:</p>
<p xml:lang="nl">U kunt ook geordende en ongeordende lijsten gebruiken:</p>
<p xml:lang="pt">Também poderá usar listas ordenadas ou não-ordenadas:</p>
<p xml:lang="sv">Du kan också använda ordnade och oordnade listor</p>
......@@ -45,6 +50,7 @@
<li>Feature 1</li>
<li xml:lang="ca">Característica 1</li>
<li xml:lang="cs">Vlastnost 1</li>
<li xml:lang="it">Funzionalità 1</li>
<li xml:lang="nl">Functie 1</li>
<li xml:lang="pt">Funcionalidade 1</li>
<li xml:lang="sv">Funktion 1</li>
......@@ -53,6 +59,7 @@
<li>Feature 2</li>
<li xml:lang="ca">Característica 2</li>
<li xml:lang="cs">Vlastnost 2</li>
<li xml:lang="it">Funzionalità 2</li>
<li xml:lang="nl">Functie 2</li>
<li xml:lang="pt">Funcionalidade 2</li>
<li xml:lang="sv">Funktion 2</li>
......@@ -61,6 +68,7 @@
</ul>
<p>Keep in mind to XML-escape characters, and that this is not HTML markup.</p>
<p xml:lang="ca">Tingueu en compte els caràcters d'escapament en XML i que no està en un marcatge en HTML.</p>
<p xml:lang="it">Ricordati di applicare l'escape XML ai caratteri, è che questi non sono marcatori HTML.</p>
<p xml:lang="nl">Houd rekening met XML-escape tekens en dat dit geen HTML-opmaak is.</p>
<p xml:lang="pt">Lembre-se de usar os caracteres de escape do XML e de que isto não está formatado em HTML.</p>
<p xml:lang="sv">Var medveten om att XML-hantera tecken, och att det inte är HTML-taggar.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment