Commit 541e9feb authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Sync po/docbooks with svn

parent c9cda2df
Pipeline #313426 skipped
......@@ -4,21 +4,21 @@
#
# Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>, 2009, 2011, 2012, 2015.
# Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
# Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
# Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-22 00:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-18 09:15+0100\n"
"Last-Translator: Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-22 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Antoni Bella <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 20.12.0\n"
"X-Generator: Kate 22.08.3\n"
"X-Accelerator-Marker: &\n"
 
#, kde-format
......@@ -3219,6 +3219,8 @@ msgstr "Desa la pila d'efectes…"
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Saves the entire effect stack as an XML file for use in other projects."
msgstr ""
"Desa tota la pila d'efectes com un fitxer XML per fer-lo servir en altres "
"projectes."
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:96
#, kde-format
......@@ -3237,6 +3239,8 @@ msgid ""
"Turns on or off the split view in the project and/or clip monitor: on the "
"left the clip with effect is shown, on the right the clip without effect."
msgstr ""
"Activa o desactiva la vista dividida en el projecte o el monitor de clips: a "
"l'esquerra es mostra el clip amb l'efecte, a la dreta el clip sense l'efecte."
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:105
#, kde-format
......@@ -3259,10 +3263,10 @@ msgid "Hide keyframes in timeline"
msgstr "Oculta els fotogrames clau a la línia de temps"
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:113
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Display keyframes in timeline"
#, kde-format
msgid "Toggles the display of keyframes in the clip on the timeline"
msgstr "Mostra els fotogrames clau a la línia de temps"
msgstr ""
"Commuta la visualització dels fotogrames clau en el clip a la línia de temps"
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:233
#, kde-format
......@@ -3922,6 +3926,8 @@ msgid ""
"Adjusts the output volume of the audio track (affects all audio clips "
"equally)."
msgstr ""
"Ajusta el volum de la sortida de pista d'àudio (afecta a tots els clips "
"d'àudio per igual)."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:153 src/audiomixer/mixerwidget.cpp:549
#: src/mltcontroller/clippropertiescontroller.cpp:882
......@@ -3937,6 +3943,9 @@ msgid ""
"towards the left, positive values to the right. Affects all audio clips "
"equally."
msgstr ""
"Ajusta el balanç de sortida de la pista. Els valors negatius mouen la "
"sortida cap a l'esquerra, els valors positius cap a la dreta. Afecta a tots "
"els clips d'àudio per igual."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:175
#, kde-format
......@@ -3963,7 +3972,7 @@ msgstr "Activa el so de la pista"
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:248
#, kde-format
msgid "Mutes/un-mutes the audio track."
msgstr ""
msgstr "Silencia/activa el so de la pista d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:291
#, kde-format
......@@ -3974,7 +3983,7 @@ msgstr "Mode individual"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "When selected mutes all other audio tracks."
msgstr ""
msgstr "Quan està seleccionat silencia totes les altres pistes d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:301
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:4684
......@@ -3986,7 +3995,7 @@ msgstr "Enregistra l'àudio"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Puts the audio track into recording mode."
msgstr ""
msgstr "Posa la pista d'àudio en mode d'enregistrament."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:315
#, kde-format
......@@ -3999,6 +4008,8 @@ msgctxt "@info:whatsthis"
msgid ""
"Toggles the display of the audio track controls in the audio mixer view."
msgstr ""
"Alterna la visualització dels controls de la pista d'àudio a la vista del "
"mesclador d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:328
#, kde-format
......@@ -4006,17 +4017,16 @@ msgid "Open Effect Stack"
msgstr "Obre la pila d'efectes"
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:330
#, fuzzy, kde-kuit-format
#| msgid "Separate file for each audio track"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Opens the effect stack for the audio track."
msgstr "Fitxer separat per a cada pista d'àudio"
msgstr "Obre la pila d'efectes per a la pista d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:332
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Opens the effect stack for the audio master."
msgstr ""
msgstr "Obre la pila d'efectes per al mestre d'àudio."
 
#: src/bin/abstractprojectitem.cpp:121 src/bin/bin.cpp:4071
#: src/mltcontroller/clipcontroller.cpp:613
......@@ -4162,6 +4172,9 @@ msgid ""
"filter display. Click on the arrow icon to open a list of possible filter "
"settings."
msgstr ""
"Filtra el contingut de la safata del projecte. Feu clic a la icona del "
"filtre per a commutar la visualització del filtre. Feu clic a la icona de "
"fletxa per a obrir una llista de possibles paràmetres del filtre."
 
#: src/bin/bin.cpp:1480
#, kde-format
......@@ -4377,6 +4390,8 @@ msgid ""
"Deletes the currently selected clips from the project bin and also from the "
"timeline."
msgstr ""
"Suprimeix els clips seleccionats actualment de la safata del projecte i "
"també de la línia de temps."
 
#: src/bin/bin.cpp:2413 src/bin/bin.cpp:2425 src/bin/bin.cpp:3330
#, kde-format
......@@ -5649,6 +5664,10 @@ msgid ""
"can create, change, delete and download profiles used for timeline preview, "
"proxy generation, and video, screen and decklink capture."
msgstr ""
"Obre una finestra amb els perfils de codificació i els seus paràmetres. Des "
"d'aquí podreu crear, canviar, suprimir i descarregar perfils utilitzats per "
"a la vista prèvia de la línia de temps, la generació d'intermediaris i la "
"captura de vídeo, pantalla i «decklink»."
 
#: src/dialogs/encodingprofilesdialog.cpp:256
#: src/dialogs/encodingprofilesdialog.cpp:258
......@@ -5697,7 +5716,7 @@ msgstr ""
"Si esteu usant el text exportat per al YouTube, potser voldreu comprovar:\n"
"1. L'hora d'inici de les 00:00 ha de tenir un capítol.\n"
"2. Hi ha d'haver com a mínim tres codis de temps en ordre ascendent.\n"
"3. La longitud mínima dels capítols de vídeo és de 10 segons."
"3. La durada mínima dels capítols de vídeo és de 10 segons."
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:52
#, kde-format
......@@ -6603,6 +6622,8 @@ msgid ""
"Moves the playhead in the timeline to the beginning of the subtitle to the "
"right."
msgstr ""
"Mou el capçal de reproducció en la línia de temps al començament del "
"subtítol a la dreta."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:107
#, kde-format
......@@ -6616,6 +6637,8 @@ msgid ""
"Moves the playhead in the timeline to the beginning of the subtitle to the "
"left."
msgstr ""
"Mou el capçal de reproducció en la línia de temps al començament del "
"subtítol a l'esquerra."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:109
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:4966
......@@ -6631,6 +6654,9 @@ msgid ""
">Configure Kdenlive…->Misc</interface>) at the current playhead position/"
"frame."
msgstr ""
"Crea un subtítol nou de la durada predeterminada (definida a "
"<interface>Arranjament -> Configura el Kdenlive… -> Miscel·lània</"
"interface>) a la posició/fotograma actual del capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:111
#, kde-format
......@@ -6644,6 +6670,8 @@ msgid ""
"Cuts the subtitle text at the cursor position and creates a new subtitle to "
"the right (like cutting a clip)."
msgstr ""
"Retalla el text del subtítol a la posició del cursor i crea un subtítol nou "
"a la dreta (com retallar un clip)."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:113
#, kde-format
......@@ -6654,7 +6682,7 @@ msgstr "Actualitza el text del subtítol"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Updates the subtitle display in the timeline."
msgstr ""
msgstr "Actualitza la visualització dels subtítols a la línia de temps."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:115
#, kde-format
......@@ -6668,6 +6696,8 @@ msgid ""
"Toggles a list to adjust font, size, color, outline style, shadow, position "
"and background."
msgstr ""
"Commuta una llista per a ajustar el tipus de lletra, la mida, el color, "
"l'estil del contorn, l'ombra, la posició i el fons."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:117
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:5065
......@@ -6681,6 +6711,8 @@ msgctxt "@info:whatsthis"
msgid ""
"Deletes the currently selected subtitle (doesn’t work on multiple subtitles)."
msgstr ""
"Suprimeix el subtítol actualment seleccionat (no funciona amb diversos "
"subtítols)."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:135
#, kde-format
......@@ -6837,31 +6869,35 @@ msgstr ""
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Inserts a keyframe at the current playhead position/frame."
msgstr ""
"Insereix un fotograma clau a la posició/fotograma actual del capçal de "
"reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1694
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the playhead to the next keyframe to the right."
msgstr ""
msgstr "Mou el capçal de reproducció a la dreta del fotograma clau següent."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1697
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the playhead to the next keyframe to the left."
msgstr ""
msgstr "Mou el capçal de reproducció a l'esquerra del fotograma clau següent."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1702 src/dialogs/timeremap.cpp:1704
#, fuzzy, kde-kuit-format
#| msgid "Move selected keyframe to cursor"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the selected keyframes to the current playhead position/frame."
msgstr "Mou els fotogrames clau seleccionats fins al cursor"
msgstr ""
"Mou els fotogrames clau seleccionats a la posició/fotograma actual del "
"capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1712
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Deletes the keyframe at the current position of the playhead."
msgstr ""
"Suprimeix el fotograma clau a la posició actual del capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1801
#, kde-format
......@@ -7773,6 +7809,9 @@ msgid ""
"Moves the effect above the one right above it. Effects are handled "
"sequentially from top to bottom so sequence is important."
msgstr ""
"Mou l'efecte a sobre del que es troba just per sobre seu. Els efectes es "
"gestionen seqüencialment de dalt a baix, de manera que la seqüència és "
"important."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:53
#, kde-format
......@@ -7786,6 +7825,9 @@ msgid ""
"Moves the effect below the one right below it. Effects are handled "
"sequentially from top to bottom so sequence is important."
msgstr ""
"Mou l'efecte a sota del que es troba just per sota seu. Els efectes es "
"gestionen seqüencialment de dalt a baix, de manera que la seqüència és "
"important."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:56
#, kde-format
......@@ -7796,7 +7838,7 @@ msgstr "Suprimeix l'efecte"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Deletes the effect from the effect stack."
msgstr ""
msgstr "Suprimeix l'efecte de la pila d'efectes."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:70
#, kde-format
......@@ -7837,6 +7879,7 @@ msgstr "Activa l'efecte"
#, kde-format
msgid "Enables the effect. Useful to compare before and after settings."
msgstr ""
"Activa l'efecte. És útil per comparar els paràmetres d'abans i de després."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:122
#, kde-format
......@@ -7858,6 +7901,8 @@ msgstr "Estableix l'entrada de zona"
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Sets the current frame/playhead position as start of the zone."
msgstr ""
"Estableix el fotograma/posició del capçal de reproducció actual com a inici "
"de la zona."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:141
#, kde-format
......@@ -7874,6 +7919,8 @@ msgstr "Estableix la sortida de zona"
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Sets the current frame/playhead position as end of the zone."
msgstr ""
"Estableix el fotograma/posició del capçal de reproducció actual com a final "
"de la zona."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:170
#, kde-format
......@@ -7893,6 +7940,8 @@ msgstr "Valors predefinits"
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Opens a list of advanced options to manage presets for the effect."
msgstr ""
"Obre una llista d'opcions avançades per a gestionar els valors predefinits "
"de l'efecte."
 
#: src/effects/effectstack/view/collapsibleeffectview.cpp:236
#, kde-format
......@@ -7985,7 +8034,7 @@ msgstr "Miniatures d'àudio: no s'ha pogut obrir el fitxer %1"
#: src/jobs/audiolevelstask.cpp:82
#, kde-format
msgid "Audio thumbs: unknown file length for %1"
msgstr "Miniatures d'àudio: longitud de fitxer desconeguda per a %1"
msgstr "Miniatures d'àudio: durada de fitxer desconeguda per a %1"
 
#: src/jobs/cliploadtask.cpp:123
#, kde-format
......@@ -8979,10 +9028,9 @@ msgid "Audio Mixer"
msgstr "Mesclador d'àudio"
 
#: src/mainwindow.cpp:458
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Compute the audio amplitude."
#, kde-format
msgid "Toggles the audio mixer panel/widget."
msgstr "Calcula l'amplitud de l'àudio."
msgstr "Commuta el plafó/giny del mesclador d'àudio."
 
#: src/mainwindow.cpp:497
#, kde-format
......@@ -9010,6 +9058,8 @@ msgid ""
"Click to show a list of favorite effects. Double-click on an effect to add "
"it to the selected clip."
msgstr ""
"Feu un clic per a mostrar una llista dels efectes preferits. Feu doble clic "
"en un efecte per a afegir-lo al clip seleccionat."
 
#: src/mainwindow.cpp:541 src/mainwindow.cpp:1408
#, kde-format
......@@ -9148,6 +9198,8 @@ msgstr "Usa una zona de la línia de temps per a inserir"
msgid ""
"Toggles between using the timeline zone for inserting (on) or not (off)."
msgstr ""
"Alterna entre usar la zona de la línia de temps per a inserir (activat) o no "
"(desactivat)."
 
#: src/mainwindow.cpp:1129
#, kde-format
......@@ -10734,6 +10786,9 @@ msgid ""
"between 1:1, 720p, 540p, 360p, 270p (the lower the resolution the faster the "
"preview)."
msgstr ""
"Estableix la resolució de la vista prèvia del monitor del projecte/clips. Es "
"pot seleccionar entre 1:1, 720p, 540p, 360p, 270p (a més baixa resolució, "
"una vista prèvia més ràpida)."
 
#: src/monitor/monitor.cpp:177
#, kde-format
......@@ -12219,6 +12274,9 @@ msgid ""
"Opens the profile dialog window in which you can change project profiles. "
"Note: The profile used in the open project cannot be changed."
msgstr ""
"Obre la finestra de diàleg de perfil en la qual podeu canviar els perfils "
"del projecte. Nota: No es pot canviar el perfil utilitzat en el projecte "
"obert."
 
#: src/project/dialogs/profilewidget.cpp:107
#: src/project/dialogs/profilewidget.cpp:138
......@@ -15188,6 +15246,8 @@ msgid ""
"When selected, a click on an asset in the timeline selects the asset (e.g. "
"clip, composition)."
msgstr ""
"Quan està seleccionat, un clic en un recurs de la línia de temps selecciona "
"el recurs (p. ex. clip, composició)."
 
#: src/titler/titlewidget.cpp:377 src/titler/titlewidget.cpp:380
#, kde-format
......@@ -18701,7 +18761,7 @@ msgstr "Afegeix marcadors de clip:"
#: src/ui/scenecutdialog_ui.ui:37
#, kde-format
msgid "Minimum scene length:"
msgstr "Longitud mínima de l'escena:"
msgstr "Durada mínima de l'escena:"
 
#. i18n: ectx: property (suffix), widget (QSpinBox, minDuration)
#: src/ui/scenecutdialog_ui.ui:67
......@@ -19503,6 +19563,3 @@ msgstr "%1m"
msgctxt "h as hours"
msgid "%1h"
msgstr "%1h"
#~ msgid "Monitor audio input"
#~ msgstr "Monitor de l'entrada d'àudio"
......@@ -4,21 +4,21 @@
#
# Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>, 2009, 2011, 2012, 2015.
# Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
# Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
# Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-22 00:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-18 09:15+0100\n"
"Last-Translator: Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2023-01-22 18:39+0100\n"
"Last-Translator: Antoni Bella <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca@valencia\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 20.12.0\n"
"X-Generator: Kate 22.08.3\n"
"X-Accelerator-Marker: &\n"
 
#, kde-format
......@@ -3220,6 +3220,8 @@ msgstr "Guarda la pila d'efectes…"
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Saves the entire effect stack as an XML file for use in other projects."
msgstr ""
"Guarda tota la pila d'efectes com un fitxer XML per a utilitzar-lo en altres "
"projectes."
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:96
#, kde-format
......@@ -3238,6 +3240,8 @@ msgid ""
"Turns on or off the split view in the project and/or clip monitor: on the "
"left the clip with effect is shown, on the right the clip without effect."
msgstr ""
"Activa o desactiva la vista dividida en el projecte o el monitor de clips: a "
"l'esquerra es mostra el clip amb l'efecte, a la dreta el clip sense l'efecte."
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:105
#, kde-format
......@@ -3260,10 +3264,10 @@ msgid "Hide keyframes in timeline"
msgstr "Oculta els fotogrames clau en la línia de temps"
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:113
#, fuzzy, kde-format
#| msgid "Display keyframes in timeline"
#, kde-format
msgid "Toggles the display of keyframes in the clip on the timeline"
msgstr "Mostra els fotogrames clau en la línia de temps"
msgstr ""
"Canvia la visualització dels fotogrames clau en el clip en la línia de temps"
 
#: src/assets/assetpanel.cpp:233
#, kde-format
......@@ -3923,6 +3927,8 @@ msgid ""
"Adjusts the output volume of the audio track (affects all audio clips "
"equally)."
msgstr ""
"Ajusta el volum de l'eixida de pista d'àudio (afectarà a tots els clips "
"d'àudio per igual)."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:153 src/audiomixer/mixerwidget.cpp:549
#: src/mltcontroller/clippropertiescontroller.cpp:882
......@@ -3938,6 +3944,9 @@ msgid ""
"towards the left, positive values to the right. Affects all audio clips "
"equally."
msgstr ""
"Ajusta el balanç d'eixida de la pista. Els valors negatius mouen l'eixida "
"cap a l'esquerra, els valors positius cap a la dreta. Afectarà a tots els "
"clips d'àudio per igual."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:175
#, kde-format
......@@ -3964,7 +3973,7 @@ msgstr "Activa el so de la pista"
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:248
#, kde-format
msgid "Mutes/un-mutes the audio track."
msgstr ""
msgstr "Silencia/activa el so de la pista d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:291
#, kde-format
......@@ -3975,7 +3984,7 @@ msgstr "Mode individual"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "When selected mutes all other audio tracks."
msgstr ""
msgstr "Quan està seleccionat silencia totes les altres pistes d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:301
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:4684
......@@ -3987,7 +3996,7 @@ msgstr "Grava l'àudio"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Puts the audio track into recording mode."
msgstr ""
msgstr "Posa la pista d'àudio en mode de gravació."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:315
#, kde-format
......@@ -4000,6 +4009,8 @@ msgctxt "@info:whatsthis"
msgid ""
"Toggles the display of the audio track controls in the audio mixer view."
msgstr ""
"Alterna la visualització dels controls de la pista d'àudio a la vista del "
"mesclador d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:328
#, kde-format
......@@ -4007,17 +4018,16 @@ msgid "Open Effect Stack"
msgstr "Obri la pila d'efectes"
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:330
#, fuzzy, kde-kuit-format
#| msgid "Separate file for each audio track"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Opens the effect stack for the audio track."
msgstr "Fitxer separat per a cada pista d'àudio"
msgstr "Obri la pila d'efectes per a la pista d'àudio."
 
#: src/audiomixer/mixerwidget.cpp:332
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Opens the effect stack for the audio master."
msgstr ""
msgstr "Obri la pila d'efectes per al mestre d'àudio."
 
#: src/bin/abstractprojectitem.cpp:121 src/bin/bin.cpp:4071
#: src/mltcontroller/clipcontroller.cpp:613
......@@ -4163,6 +4173,9 @@ msgid ""
"filter display. Click on the arrow icon to open a list of possible filter "
"settings."
msgstr ""
"Filtra el contingut de la safata del projecte. Feu clic damunt de la icona "
"del filtre per a canviar la visualització del filtre. Feu clic damunt de la "
"icona de fletxa per a obrir una llista de possibles paràmetres del filtre."
 
#: src/bin/bin.cpp:1480
#, kde-format
......@@ -4378,6 +4391,8 @@ msgid ""
"Deletes the currently selected clips from the project bin and also from the "
"timeline."
msgstr ""
"Suprimix els clips seleccionats actualment de la safata del projecte i també "
"de la línia de temps."
 
#: src/bin/bin.cpp:2413 src/bin/bin.cpp:2425 src/bin/bin.cpp:3330
#, kde-format
......@@ -5650,6 +5665,10 @@ msgid ""
"can create, change, delete and download profiles used for timeline preview, "
"proxy generation, and video, screen and decklink capture."
msgstr ""
"Obri una finestra amb els perfils de codificació i els seus paràmetres. Des "
"d'ací podreu crear, canviar, suprimir i descarregar perfils utilitzats per a "
"la vista prèvia de la línia de temps, la generació d'intermediaris i la "
"captura de vídeo, pantalla i «decklink»."
 
#: src/dialogs/encodingprofilesdialog.cpp:256
#: src/dialogs/encodingprofilesdialog.cpp:258
......@@ -5699,7 +5718,7 @@ msgstr ""
"comprovar:\n"
"1. L'hora d'inici de les 00:00 ha de tindre un capítol.\n"
"2. Hi ha d'haver com a mínim tres codis de temps en ordre ascendent.\n"
"3. La llargària mínima dels capítols de vídeo és de 10 segons."
"3. La duració mínima dels capítols de vídeo és de 10 segons."
 
#: src/dialogs/exportguidesdialog.cpp:52
#, kde-format
......@@ -6605,6 +6624,8 @@ msgid ""
"Moves the playhead in the timeline to the beginning of the subtitle to the "
"right."
msgstr ""
"Mou el capçal de reproducció en la línia de temps al començament del "
"subtítol a la dreta."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:107
#, kde-format
......@@ -6618,6 +6639,8 @@ msgid ""
"Moves the playhead in the timeline to the beginning of the subtitle to the "
"left."
msgstr ""
"Mou el capçal de reproducció en la línia de temps al començament del "
"subtítol a l'esquerra."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:109
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:4966
......@@ -6633,6 +6656,9 @@ msgid ""
">Configure Kdenlive…->Misc</interface>) at the current playhead position/"
"frame."
msgstr ""
"Crea un subtítol nou de la duració predeterminada (definida a "
"<interface>Configuració -> Configura Kdenlive… -> Miscel·lània</interface>) "
"a la posició/fotograma actual del capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:111
#, kde-format
......@@ -6646,6 +6672,8 @@ msgid ""
"Cuts the subtitle text at the cursor position and creates a new subtitle to "
"the right (like cutting a clip)."
msgstr ""
"Retalla el text del subtítol a la posició del cursor i crea un subtítol nou "
"a la dreta (com retallar un clip)."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:113
#, kde-format
......@@ -6656,7 +6684,7 @@ msgstr "Actualitza el text del subtítol"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Updates the subtitle display in the timeline."
msgstr ""
msgstr "Actualitza la visualització dels subtítols en la línia de temps."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:115
#, kde-format
......@@ -6670,6 +6698,8 @@ msgid ""
"Toggles a list to adjust font, size, color, outline style, shadow, position "
"and background."
msgstr ""
"Canvia una llista per a ajustar el tipus de lletra, la mida, el color, "
"l'estil del contorn, l'ombra, la posició i el fons."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:117
#: src/timeline2/view/timelinecontroller.cpp:5065
......@@ -6683,6 +6713,8 @@ msgctxt "@info:whatsthis"
msgid ""
"Deletes the currently selected subtitle (doesn’t work on multiple subtitles)."
msgstr ""
"Suprimix el subtítol actualment seleccionat (no funciona amb múltiples "
"subtítols)."
 
#: src/dialogs/subtitleedit.cpp:135
#, kde-format
......@@ -6839,31 +6871,35 @@ msgstr ""
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Inserts a keyframe at the current playhead position/frame."
msgstr ""
"Inserix un fotograma clau a la posició/fotograma actual del capçal de "
"reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1694
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the playhead to the next keyframe to the right."
msgstr ""
msgstr "Mou el capçal de reproducció a la dreta del fotograma clau següent."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1697
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the playhead to the next keyframe to the left."
msgstr ""
msgstr "Mou el capçal de reproducció a l'esquerra del fotograma clau següent."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1702 src/dialogs/timeremap.cpp:1704
#, fuzzy, kde-kuit-format
#| msgid "Move selected keyframe to cursor"
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Moves the selected keyframes to the current playhead position/frame."
msgstr "Mou els fotogrames clau seleccionats fins al cursor"
msgstr ""
"Mou els fotogrames clau seleccionats a la posició/fotograma actual del "
"capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1712
#, kde-kuit-format
msgctxt "@info:whatsthis"
msgid "Deletes the keyframe at the current position of the playhead."
msgstr ""
"Suprimix el fotograma clau a la posició actual del capçal de reproducció."
 
#: src/dialogs/timeremap.cpp:1801
#, kde-format
......@@ -7773,6 +7809,9 @@ msgid ""
"Moves the effect above the one right above it. Effects are handled "
"sequentially from top to bottom so sequence is important."
msgstr ""