Commit d4b1a90b authored by Jean-Baptiste Mardelle's avatar Jean-Baptiste Mardelle
Browse files

updated catalan translation from Juan M

svn path=/branches/KDE4/; revision=2683
parent 66dbc4be
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the Kdenlive package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Juan M Herrera <herrej01@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdenlive\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-25 03:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-09 22:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-11 21:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-09 17:33+0100\n"
"Last-Translator: Juan M Herrera <herrej01@gmail.com>\n"
"Language-Team: en_US <kde-i18n-doc@lists.kde.org>\n"
"Language-Team: American English <kde-i18n-doc@lists.kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "<br><b>Autor:</b> "
#, kde-format
msgid "<qt>Clip <b>%1</b><br>is invalid, will be removed from project."
msgstr "<qt>Clip <b>%1</b><br>no es vàlid, sera esborrat del projecte."
msgstr "<qt>Clip <b>%1</b><br>no es vàlid. Serà esborrat del projecte."
msgid "A"
msgstr "A"
......@@ -83,7 +83,7 @@ msgid ""
"choose another description for your custom profile."
msgstr ""
"Un perfil amb el mateix nom ja existeix al directori de perfils per defecte "
"de MLT. Sisplau, escull una altra descripció pel teu perfil personal.."
"de MLT. Sisplau, escull una altra descripció pel teu perfil personal."
msgid "ALSA"
msgstr "ALSA"
......@@ -116,7 +116,6 @@ msgstr "Afegir Guia"
msgid "Add Image"
msgstr "Afegir Imatge"
#, fuzzy
msgid "Add Marker"
msgstr "Afegir marcador"
......@@ -210,10 +209,10 @@ msgid "Amplitude"
msgstr "Amplitut"
msgid "An open source video editor."
msgstr ""
msgstr "Editor de vídeo de codi obert"
msgid "Ascii art library"
msgstr "Llibreria artistica Ascii "
msgstr "Llibreria artística Ascii "
msgid "Aspect ratio:"
msgstr "Relació d'aspecte:"
......@@ -259,14 +258,11 @@ msgid "Automatic"
msgstr "Automàtic"
msgid "Automatically start a new file on scene cut"
msgstr "Començar automaticament un nou fitxer a cada escena"
msgstr "Començar automàticament un nou fitxer a cada escena"
msgid "Autoscroll while playing"
msgstr "Desplaçament automàtic durant la reproducció"
msgid "Averaging"
msgstr "Anivellant"
msgid "Background"
msgstr "Fons"
......@@ -353,7 +349,7 @@ msgstr "No es poden trobar els teus perfils de MLT. Sisplau, indica la ruta"
#, kde-format
msgid "Cannot move clip at time: %1s on track %2"
msgstr "No es pot moure el clip al temps: %1s a la pista %2"
msgstr "No es pot moure el clip al temps %1s de la pista %2"
#, c-format, kde-format
msgid "Cannot move clip to position %1seconds"
......@@ -361,7 +357,7 @@ msgstr "No es pot moure el clip a la posició %1segons"
#, kde-format
msgid "Cannot move transition at time: %1s on track %2"
msgstr "No es pot moure la transició al temps: %1s a la pista %2"
msgstr "No es pot moure la transició al temps %1s de la pista %2"
msgid "Cannot paste clip to selected place"
msgstr "No es pot pegar el clip al lloc seleccionat"
......@@ -387,7 +383,7 @@ msgid ""
"Please check drivers and access rights."
msgstr ""
"No es pot llegir del dispositiu %1\n"
"Sisplau verifica els drivers i els drets d'accés."
"Sisplau verifica els controladors i els drets d'accés."
#, kde-format
msgid "Cannot write to file %1"
......@@ -409,7 +405,7 @@ msgid "Capture format"
msgstr "Format de captura"
msgid "Capture params"
msgstr "Parametres de captura"
msgstr "Paràmetres de captura"
msgid "Captured files"
msgstr "Fitxers de captura"
......@@ -432,6 +428,14 @@ msgstr "Canviar el valor de color gamma"
msgid "Change image brightness with keyframes"
msgstr "Canviar la brillantor de la imatge amb fotogrames clau"
msgid ""
"Changing the size of video when rendering\n"
"is not fully supported, you may have problems\n"
"with some effects or title clips, so the export\n"
"profiles that resize your video are marked as\n"
"experimental"
msgstr ""
msgid "Channels"
msgstr "Canals"
......@@ -504,7 +508,7 @@ msgid "Connect"
msgstr "Conectar"
msgid "Copyright (c) 2008 Development team"
msgstr ""
msgstr "Copyright (c) 2008 Equip de Desenvolupament"
msgid ""
"Could not create the video preview window.\n"
......@@ -519,7 +523,7 @@ msgid "Crackle"
msgstr "Crepitació"
msgid "Crash recovery (automatic backup)"
msgstr "Recuperació de fallada (copia de seguretat automatica)"
msgstr "Recuperació de fallada (copia de seguretat automàtica)"
msgid "Create Folder"
msgstr "Crear Carpeta"
......@@ -578,7 +582,7 @@ msgstr "Decay"
#, fuzzy
msgid "Declipper"
msgstr "Declipper"
msgstr "Eliminar clip"
msgid "Decoding threads"
msgstr "Fils de decodificació"
......@@ -614,9 +618,8 @@ msgstr "Eliminar %1"
msgid "Delete All Guides"
msgstr "Eliminar totes les guies"
#, fuzzy
msgid "Delete All Markers"
msgstr "Eliminar tots els marcadors del clip"
msgstr "Eliminar tots els marcadors"
msgid "Delete Clip"
msgstr "Eliminar Clip"
......@@ -627,7 +630,6 @@ msgstr "Eliminar Carpeta"
msgid "Delete Guide"
msgstr "Eliminar Guia"
#, fuzzy
msgid "Delete Marker"
msgstr "Eliminar marcador"
......@@ -708,13 +710,11 @@ msgstr "Desconectar"
msgid "Display"
msgstr "Visualitzar"
#, fuzzy
msgid "Display aspect ratio"
msgstr "Relació de visualització"
msgstr "Visualitzar relació d'aspecte"
#, fuzzy
msgid "Display aspect ratio:"
msgstr "Relació de visualització:"
msgstr "Visualitzar relació d'aspecte:"
msgid "Display clip markers comments"
msgstr "Visualitzar els comentaris als marcadors del clip"
......@@ -722,11 +722,14 @@ msgstr "Visualitzar els comentaris als marcadors del clip"
msgid "Display ratio:"
msgstr "Relació de visualització:"
msgid "Distort0r"
msgstr ""
msgid "Do nothing"
msgstr "No fer res"
msgid "Document to open"
msgstr ""
msgstr "Document a obrir"
msgid "Don't recover"
msgstr "No recuperar"
......@@ -741,7 +744,7 @@ msgid "E"
msgstr "E"
msgid "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgstr ""
msgstr "herrej01@gmail.com"
msgid "Edit Clip"
msgstr "Editar Clip"
......@@ -791,7 +794,6 @@ msgstr "Llista d'Efectes"
msgid "Effect Stack"
msgstr "Pila d'efectes"
#, fuzzy
msgid "Enable Jog Shuttle device"
msgstr "Activar el dispositiu Jog Shuttle"
......@@ -812,7 +814,7 @@ msgid "EndViewport"
msgstr "EndViewport"
msgid "Environment"
msgstr "Ambient"
msgstr "Entorn"
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalitzador"
......@@ -865,10 +867,10 @@ msgid ""
"Do you want to overwrite it ?"
msgstr ""
"El fitxer ja existeix.\n"
"Vols sobreescriure'l ?"
"Vols sobre-escriure'l ?"
msgid "File already exists. Do you want to overwrite it ?"
msgstr "El fitxer ja existeix. Vols sobreescriure'l ?"
msgstr "El fitxer ja existeix. Vols sobre-escriure'l ?"
msgid "File extension"
msgstr "Extensió del fitxer"
......@@ -916,9 +918,8 @@ msgstr "Volteja la imatge en qualsevol direcció"
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"
#, fuzzy
msgid "Force pixel aspect ratio"
msgstr "Forçar relació d'aspecte"
msgstr "Forçar relació d'aspecte del pixel"
msgid "Format"
msgstr "Format"
......@@ -951,9 +952,8 @@ msgstr "Velocitat de quadre:"
msgid "Frame size"
msgstr "Tamany de fotograma"
#, fuzzy
msgid "Framebuffer console"
msgstr "Framebuffer console"
msgstr "Consola Framebuffer"
msgid "Frames"
msgstr "Fotogrames"
......@@ -1058,9 +1058,6 @@ msgstr "H"
msgid "HDV"
msgstr "HDV"
msgid "Height"
msgstr "Alçada"
msgid "Hi gain"
msgstr "Guany d'aguts"
......@@ -1082,6 +1079,9 @@ msgstr "Multiplicador horitzontal"
msgid "Horizontal scatter"
msgstr "Dispersió horitzontal"
msgid "I"
msgstr ""
msgid "Image"
msgstr "Imatge"
......@@ -1115,7 +1115,6 @@ msgstr "Inicialitzant"
msgid "Input gain (db)"
msgstr "Guany d'entrada (db)"
#, fuzzy
msgid "Install extra video mimetypes"
msgstr "Instal.lar mimetypes extra de video"
......@@ -1132,19 +1131,16 @@ msgid "Invert colors"
msgstr "Invertir colors"
msgid "Jean-Baptiste Mardelle"
msgstr ""
msgstr "Jean-Baptiste Mardelle"
#, fuzzy
msgid "Jog Shuttle device disabled."
msgstr "Activar el dispositiu Jog Shuttle"
msgstr "Dispositiu Jog Shuttle desactivat."
#, fuzzy
msgid "JogShuttle"
msgstr "JogShuttle"
msgstr "Jog Shuttle"
#, fuzzy
msgid "Kdenlive"
msgstr "Tamany de fotograma"
msgstr "Kdenlive"
#, fuzzy
msgid "Kernel size"
......@@ -1254,7 +1250,7 @@ msgid "Manage Profiles"
msgstr "Administrar perfils"
msgid "Marco Gittler"
msgstr ""
msgstr "Marco Gittler"
msgid "Marker"
msgstr "Marcador"
......@@ -1281,13 +1277,13 @@ msgid "Mix"
msgstr "Mesclar"
msgid "Mlt Connection, Transition, Effect, Timeline Developer"
msgstr ""
msgstr "Conexió MLT. Desenvolupador de transicions, efectes i línia de temps"
msgid "Mlt environment"
msgstr "Entorn MLT"
msgid "Mlt porting, KDE4 porting, Main developer"
msgstr ""
msgstr "Portabilitat MLT, KDE4. Desenvolupador principal."
msgid "Mlt profiles folder"
msgstr "Carpeta de perfils de MLT"
......@@ -1326,7 +1322,7 @@ msgid "N"
msgstr "N"
msgid "NAME OF TRANSLATORS"
msgstr ""
msgstr "Joan M. Herrera"
msgid "NTSC"
msgstr "NTSC"
......@@ -1411,13 +1407,13 @@ msgid "PAL"
msgstr "PAL"
msgid "Param"
msgstr "Parametre"
msgstr "Paràmetre"
msgid "Parameter info"
msgstr "Informació del parametre"
msgstr "Informació del paràmetre"
msgid "Parameters"
msgstr "Parametres"
msgstr "Paràmetres"
msgid "Paste Effects"
msgstr "Efectes de pegat"
......@@ -1425,7 +1421,6 @@ msgstr "Efectes de pegat"
msgid "Path"
msgstr "Ruta"
#, fuzzy
msgid "Phaser"
msgstr "Phaser"
......@@ -1435,13 +1430,15 @@ msgstr "Escala de to"
msgid "Pitch Shift"
msgstr "Modificació del to"
#, fuzzy
msgid "Pixel aspect ratio"
msgstr "Forçar relació d'aspecte"
msgstr "Relació d'aspecte del pixel"
#, fuzzy
msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Forçar relació d'aspecte"
msgstr "Relació d'aspecte del pixel:"
#, fuzzy
msgid "Plasma"
msgstr "Reproduir"
msgid "Play"
msgstr "Reproduir"
......@@ -1462,7 +1459,7 @@ msgid "Playback"
msgstr "Reproducció"
msgid "Playback params"
msgstr "Parametres de reproducció"
msgstr "Paràmetres de reproducció"
msgid "Playlist clip"
msgstr "Clip de llista de reproducció"
......@@ -1471,9 +1468,11 @@ msgid ""
"Please report bugs to <a href=\"http://kdenlive.org/mantis\">http://kdenlive."
"org/mantis</a>"
msgstr ""
"Sisplau, informa dels problemes a <a href=\"http://kdenlive.org/mantis"
"\">http://kdenlive.org/mantis</a>"
msgid "Please report bugs to http://kdenlive.org/mantis"
msgstr ""
msgstr "Sisplau, informa dels problemes a http://kdenlive.org/mantis"
msgid "Please set your default video format"
msgstr "Sisplau, selecciona el teu format de video per defecte"
......@@ -1487,7 +1486,7 @@ msgid ""
"%1"
msgstr ""
"Conecta la videocàmara i\n"
"pulsa el botó de conectar\n"
"prem el botó de conectar\n"
"per inicialitzar la conexió.\n"
"Els fitxers es guardaran a:\n"
"%1"
......@@ -1612,10 +1611,6 @@ msgstr "Renderitzar"
msgid "Rendering"
msgstr "Renderitzant"
#, fuzzy, kde-format
msgid "Rendering %1"
msgstr "Renderitzant"
#, kde-format
msgid "Rendering <i>%1</i> started"
msgstr "Ha començat la renderització de <i>%1</i>"
......@@ -1623,10 +1618,11 @@ msgstr "Ha començat la renderització de <i>%1</i>"
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 aborted, resulting video will probably be corrupted."
msgstr ""
"Renderització de %1 abortada. El vídeo obtingut probablement s'ha fet malbé."
#, fuzzy, kde-format
#, kde-format
msgid "Rendering of %1 is over"
msgstr "Ha començat la renderització de <i>%1</i>"
msgstr "Renderització de %1 finalitzada"
msgid "Reset effect"
msgstr "Reinicialitzar efecte"
......@@ -1731,7 +1727,7 @@ msgid "Screen Grab"
msgstr "Grabar pantalla"
msgid "Screen Grab / FFmpeg"
msgstr "Grabar pantalla / FFMPEG"
msgstr "Grabar pantalla / FFmpeg"
msgid "Screen grab"
msgstr "Grabar pantalla"
......@@ -1756,16 +1752,16 @@ msgid "Select clip to delete"
msgstr "Selecciona un clip per esborrar-lo"
msgid "Select default audio editor"
msgstr "Selecciona el editor d'àudio per defecte"
msgstr "Selecciona l'editor d'àudio per defecte"
msgid "Select default image editor"
msgstr "Selecciona el editor d'imatges per defecte"
msgstr "Selecciona l'editor d'imatges per defecte"
msgid "Select default video player"
msgstr "Selecciona el reproductor de vídeo per defecte"
msgid "Select region..."
msgstr "Selecciona regio ..."
msgstr "Selecciona regió ..."
msgid "Selected zone"
msgstr "Zona seleccionada"
......@@ -1789,7 +1785,7 @@ msgid "Set current image as thumbnail"
msgstr "Fixar la imatge actual com miniatura"
msgid "Set the path for MLT environnement"
msgstr ""
msgstr "Fixar la ruta de l'entorn MLT"
msgid "Set zone end"
msgstr "Fixar final de zona"
......@@ -1806,6 +1802,9 @@ msgstr "Mostrar miniatures d'àudio"
msgid "Show background"
msgstr "Mostrar fons"
msgid "Show experimental formats"
msgstr ""
msgid "Show keyframes in timeline"
msgstr "Mostrar fotogrames clau a la línia de temps"
......@@ -1842,7 +1841,6 @@ msgstr "Suavitat"
msgid "Sox Echo"
msgstr "Sox Eco"
#, fuzzy
msgid "Sox Flanger"
msgstr "Sox Flanger"
......@@ -1861,7 +1859,6 @@ msgstr "Sox, efecte de canvi de to"
msgid "Sox echo audio effect"
msgstr "Sox, eco"
#, fuzzy
msgid "Sox flanger audio effect"
msgstr "Sox, efecte flanger"
......@@ -1889,9 +1886,8 @@ msgstr "Inici"
msgid "Start Gain"
msgstr "Guany inicial"
#, fuzzy
msgid "Start Rendering"
msgstr "Renderitzant"
msgstr "Iniciar renderització"
#, fuzzy
msgid "Start-/EndViewport"
......@@ -1916,9 +1912,6 @@ msgstr "Corba de superficie"
msgid "Sync timeline cursor"
msgstr "Sincronitzar cursor de línia de temps"
msgid "Templates"
msgstr "Plantilles"
msgid "Temporary files"
msgstr "Fitxers temporals"
......@@ -1937,7 +1930,7 @@ msgid ""
"seconds..."
msgstr ""
"Aquesta es la primera vegada que executes Kdenlive. Aquest auxiliar et "
"permetrà ajustar alguns parametres bàsics. Estaràs a punt per editar la "
"permetrà ajustar alguns paràmetres bàsics. Estaràs a punt per editar la "
"primera pel.lícula en breus segons ..."
msgid "Threshold"
......@@ -2053,16 +2046,16 @@ msgid "Video Resolution"
msgstr "Resolució de vídeo"
msgid "Video Standard"
msgstr "Vídeo estàndard"
msgstr "Vídeo estàndar"
msgid "Video capture params"
msgstr "Parametres de captura de vídeo"
msgstr "Paràmetres de captura de vídeo"
msgid "Video clip"
msgstr "Vídeo clip"
msgid "Video codec"
msgstr "Codec de vídeo"
msgstr "Códec de vídeo"
msgid "Video driver:"
msgstr "Controlador de vídeo:"
......@@ -2079,9 +2072,8 @@ msgstr "Pistes de vídeo"
msgid "Video4Linux"
msgstr "Video4Linux"
#, fuzzy
msgid "Video4Linux / FFmpeg"
msgstr "Video4Linux2 / FFmpeg"
msgstr "Video4Linux / FFmpeg"
msgid "View"
msgstr "Vista"
......@@ -2188,7 +2180,7 @@ msgid "oss"
msgstr "oss"
msgid "parameter description"
msgstr "Descripció del parametre"
msgstr "Descripció del paràmetre"
msgid "sec."
msgstr "seg."
......@@ -2217,35 +2209,8 @@ msgstr ""
"La teva instal.lació MLT no es pot trobar. Instal.la MLT i re-inicia "
"Kdenlive.\n"
#~ msgid " Firewire (DV / HDV)"
#~ msgstr "Firewire (DV/HDV)"
#~ msgid "Add Marker to Clip"
#~ msgstr "Afegir Marcador al Clip"
#~ msgid "Aspect ratio"
#~ msgstr "Relació d'aspecte"
#~ msgid "Delete Marker from Clip"
#~ msgstr "Eliminar marcador del clip"
#~ msgid "Delete track"
#~ msgstr "Eliminar pista"
#~ msgid "Form"
#~ msgstr "Forma"
#~ msgid "Go to..."
#~ msgstr "Anar a ..."
#~ msgid "Insert track"
#~ msgstr "Insertar pista"
#~ msgid "Video4Linux (webcam)"
#~ msgstr "Video4Linux (webcam)"
#~ msgid "Zone end"
#~ msgstr "Final de zona"
#~ msgid "Rendering %1"
#~ msgstr "Renderitzant %1"
#~ msgid "Zone start"
#~ msgstr "Inici de zona"
#~ msgid "Templates"
#~ msgstr "Plantilles"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment