Commit 074b37cd authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 5147bb55
......@@ -220,6 +220,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Přejmenovat</string>
<string name="refresh">Obnovit</string>
<string name="unreachable_description">Toto spárované zařízení je nedosažitelné. Ujistěte se, že běží ve stejné síti.</string>
<string name="no_wifi">Nejste připojeni k síti WiFi, takže nemůžete vidět žádná zařízení. Pro zapnutí WiFi klikněte zde.</string>
<string name="no_file_browser">Není nainstalován žádný prohlížeč souborů.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Poslat SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Posílejte zprávy ze své pracovní plochy</string>
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment