Commit 0eda30b1 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 4fa0a896
......@@ -108,6 +108,8 @@
<string name="invalid_device_name">Ongeldige apparaatnaam</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Oontvangen tekst, opgeslagen op klembord</string>
<string name="custom_devices_settings">Aangepaste lijst apparaten</string>
<string name="pair_device_action">Een paar maken met een nieuw apparaat</string>
<string name="unpair_device_action">Paar %s uit elkaar halen</string>
<string name="custom_device_list">Voeg apparaten toe per IP-adres</string>
<string name="share_notification_preference">Luidruchtige meldingen</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibreer en speel een geluidje bij ontvangen van een bestand</string>
......@@ -124,4 +126,13 @@
<string name="no_players_connected">Geen spelers gevonden</string>
<string name="custom_dev_list_help">Deze optie alleen gebruiken als uw apparaat niet automatisch gedetecteerd wordt. Voer IP-adres of hostnaam hieronder in en klik op de knop om het aan de lijst toe te voegen. Klik op een bestaand item om het uit de lijst te verwijderen.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s op %2$s</string>
<string name="send_files">Bestanden verzenden</string>
<string name="pairing_title">Apparaten van KDE Connect</string>
<string name="pairing_description">Andere apparaten met KDE Connect in uw zelfde netwerk zouden hier moeten verschijnen.</string>
<string name="device_paired">Gepaard apparaat</string>
<string name="device_rename_title">Apparaat hernoemen</string>
<string name="device_rename_confirm">Hernoemen</string>
<string name="refresh">Verversen</string>
<string name="unreachable_description">Dit gepaarde apparaat is niet bereikbaar. Ga na dat het is verbonden met uw zelfde netwerk.</string>
<string name="no_file_browser">Er zijn geen bestandsbrowsers geïnstalleerd.</string>
</resources>
......@@ -108,6 +108,8 @@
<string name="invalid_device_name">Nome do dispositivo inválido</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Texto recebido e salvo na área de transferência</string>
<string name="custom_devices_settings">Lista de dispositivos personalizada</string>
<string name="pair_device_action">Emparelhar um novo dispositivo</string>
<string name="unpair_device_action">Desemparelhar o %s</string>
<string name="custom_device_list">Adicionar dispositivos pelo IP</string>
<string name="share_notification_preference">Notificações barulhentas</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrar e tocar um som ao receber um arquivo</string>
......@@ -124,4 +126,13 @@
<string name="no_players_connected">Nenhum reprodutor encontrado</string>
<string name="custom_dev_list_help">Use esta opção apenas se o seu dispositivo não for detectado automaticamente. Digite o endereço IP ou nome da máquina no campo abaixo e toque o botão para adicioná-lo à lista. Toque em um item existente para removê-lo da lista.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s em %2$s</string>
<string name="send_files">Enviar arquivos</string>
<string name="pairing_title">Dispositivos do KDE Connect</string>
<string name="pairing_description">Os outros dispositivos executando o KDE Connect na mesma rede devem aparecer aqui.</string>
<string name="device_paired">Dispositivo emparelhado</string>
<string name="device_rename_title">Renomear dispositivo</string>
<string name="device_rename_confirm">Renomear</string>
<string name="refresh">Atualizar</string>
<string name="unreachable_description">Este dispositivo emparelhado não está acessível. Certifique-se de que está conectado à mesma rede que você.</string>
<string name="no_file_browser">Não há gerenciadores de arquivos instalados.</string>
</resources>
......@@ -108,6 +108,8 @@
<string name="invalid_device_name">Nome do dispositivo inválido</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Texto recebido e guardado na área de transferência</string>
<string name="custom_devices_settings">Lista de dispositivos personalizada</string>
<string name="pair_device_action">Emparelhar um novo dispositivo</string>
<string name="unpair_device_action">Desemparelhar o %s</string>
<string name="custom_device_list">Adicionar dispositivos pelo IP</string>
<string name="share_notification_preference">Notificações com ruído</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrar e tocar um som ao receber um ficheiro</string>
......@@ -124,4 +126,13 @@
<string name="no_players_connected">Não foram encontrados leitores</string>
<string name="custom_dev_list_help">Use esta opção apenas se o seu dispositivo não for detectado automaticamente. Indique o endereço IP ou nome da máquina em baixo e carregue no botão para a adicionar à lista. Carregue sobre um item existente para o remover da lista.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s em %2$s</string>
<string name="send_files">Enviar os ficheiros</string>
<string name="pairing_title">Dispositivos do KDE Connect</string>
<string name="pairing_description">Os outros dispositivos a executar o KDE Connect na mesma rede que você deverão aparecer aqui.</string>
<string name="device_paired">Dispositivo emparelhado</string>
<string name="device_rename_title">Mudar o nome do dispositivo</string>
<string name="device_rename_confirm">Mudar o Nome</string>
<string name="refresh">Actualizar</string>
<string name="unreachable_description">Este dispositivo emparelhado não está acessível. Certifique-se que está ligado à mesma rede que você.</string>
<string name="no_file_browser">Não existem gestores de ficheiros instalados.</string>
</resources>
......@@ -5,7 +5,7 @@
<string name="pref_plugin_battery">Batterirapport</string>
<string name="pref_plugin_battery_desc">Rapportera periodiskt batteriets status</string>
<string name="pref_plugin_sftp">Exponera filsystem</string>
<string name="pref_plugin_sftp_desc">Gör det möjligt att bläddra i telefonens filsystem från annan enhet</string>
<string name="pref_plugin_sftp_desc">Gör det möjligt att bläddra i telefonens filsystem från annan apparat</string>
<string name="pref_plugin_clipboard">Synkronisera klippbord</string>
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Dela klippbordets innehåll</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Fjärrinmatning</string>
......@@ -17,7 +17,7 @@
<string name="pref_plugin_notifications">Synkronisering av underrättelser</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Kom åt underrättelser från andra apparater</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Dela och ta emot</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Dela filer och webbadresser mellan enheter</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Dela filer och webbadresser mellan apparater</string>
<string name="plugin_not_available">Funktionen är inte tillgänglig i Android-versionen</string>
<string name="device_list_empty">Inga apparater</string>
<string name="ok">Ok</string>
......@@ -38,12 +38,12 @@
<string name="mousepad_double_default">höger</string>
<string name="mousepad_triple_default">mitten</string>
<string name="category_connected_devices">Anslutna apparater</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tillgängliga enheter</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tillgängliga apparater</string>
<string name="category_remembered_devices">Ihågkomna apparater</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Misslyckades ladda insticksprogram (rör för mer information):</string>
<string name="device_menu_plugins">Inställningar av insticksprogram</string>
<string name="device_menu_unpair">Ta bort ihopparning</string>
<string name="device_not_reachable">Ihopparad enhet kan inte nås</string>
<string name="device_not_reachable">Ihopparad apparat kan inte nås</string>
<string name="unknown_device">Okänd apparat</string>
<string name="error_not_reachable">Apparaten kan inte nås</string>
<string name="error_already_requested">Ihopparning redan begärd</string>
......@@ -108,6 +108,8 @@
<string name="invalid_device_name">Ogiltigt apparatnamn</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Tog emot text, spara på klippbordet</string>
<string name="custom_devices_settings">Egen apparatlista</string>
<string name="pair_device_action">Para ihop med ny apparat</string>
<string name="unpair_device_action">Ta bort ihopparning %s</string>
<string name="custom_device_list">Lägg till apparater enligt IP-adress</string>
<string name="share_notification_preference">Ljudliga underrättelser</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrera och spela ett ljud när en fil tas emot</string>
......@@ -124,4 +126,13 @@
<string name="no_players_connected">Inga spelare hittades</string>
<string name="custom_dev_list_help">Använd bara alternativet om apparaten inte detekteras automatiskt. Skriv in IP-adress eller värddatornamn nedan och rör vid knappen för att lägga till den i listan. Rör vid ett befintligt objekt för att ta bort det från listan.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s på %2$s</string>
<string name="send_files">Skicka filer</string>
<string name="pairing_title">KDE-anslut apparater</string>
<string name="pairing_description">Andra apparater som kör KDE-anslut i samma nätverk ska synas här.</string>
<string name="device_paired">Apparat ihopparad</string>
<string name="device_rename_title">Byt namn på apparat</string>
<string name="device_rename_confirm">Byt namn</string>
<string name="refresh">Uppdatera</string>
<string name="unreachable_description">Den här ihopparade apparaten kan inte nås. Försälkra dig om att den är ansluten till samma nätverk.</string>
<string name="no_file_browser">Det finns inga filbläddrare installerade.</string>
</resources>
......@@ -108,6 +108,8 @@
<string name="invalid_device_name">Некоректна назва пристрою</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Отримано текст, збережено до буфера обміну даними</string>
<string name="custom_devices_settings">Список нетипових пристроїв</string>
<string name="pair_device_action">Пов’язати новий пристрій</string>
<string name="unpair_device_action">Розірвати прив’язку %s</string>
<string name="custom_device_list">Додати пристрої за IP</string>
<string name="share_notification_preference">Звукові сповіщення</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Вібрація і відтворення звуку у відповідь на отримання файла</string>
......@@ -124,4 +126,13 @@
<string name="no_players_connected">Не знайдено програвачів</string>
<string name="custom_dev_list_help">Цим пунктом слід користуватися, лише якщо ваш пристрій не було визначено у автоматичному режимі. Введіть IP-адресу або назву вузла нижче і натисніть кнопку, щоб додати пункт до списку. Натисніть наявний пункт, щоб вилучити його зі списку.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s на %2$s</string>
<string name="send_files">Надіслати файли</string>
<string name="pairing_title">Пристрої KDE Connect</string>
<string name="pairing_description">Тут має бути показано інші пристрої у вашій мережі, де запущено KDE Connect.</string>
<string name="device_paired">Пристрій пов’язано</string>
<string name="device_rename_title">Перейменувати пристрій</string>
<string name="device_rename_confirm">Перейменувати</string>
<string name="refresh">Оновити</string>
<string name="unreachable_description">Цей пов’язаний пристрій недоступний. Переконайтеся, що його з’єднано з вашою мережею.</string>
<string name="no_file_browser">Програм для навігації файловою системою не встановлено.</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment