Commit 2d60a251 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 7e9b61a4
......@@ -99,6 +99,7 @@
<string name="sftp_readonly">(tylko do odczytu)</string>
<string name="sftp_camera">Zdjęcia z aparatu</string>
<string name="add_host">Dodaj gospodarza/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nie znaleziono żadnego odtwarzacza</string>
<string name="custom_dev_list_help">Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy twoje urządzenie nie jest samoczynnie wykrywane. Podaj adres IP i nazwę gospodarza poniżej i dotknij przycisku, aby dodać je do listy. Dotknij istniejącego elementu, aby usunąć go z listy.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment