Commit 39db2180 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent c03cdf8a
......@@ -100,6 +100,7 @@
<string name="sftp_camera">Zdjęcia z aparatu</string>
<string name="add_host">Dodaj gospodarza/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy twoje urządzenie nie jest samoczynnie wykrywane. Podaj adres IP i nazwę gospodarza poniżej i dotknij przycisku, aby dodać je do listy. Dotknij istniejącego elementu, aby usunąć go z listy.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekund</item>
<item>20 sekund</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment