Commit 436e835f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 9e874293
......@@ -88,9 +88,9 @@
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">El nom del dispositiu no és vàlid</string>
<string name="shareplugin_text_saved">S\'ha rebut text i s\'ha desat al porta-retalls</string>
<string name="custom_devices_settings">No hi ha cap dispositiu</string>
<string name="custom_device_list">No hi ha cap dispositiu</string>
<string name="custom_device_list_summary">No hi ha cap dispositiu</string>
<string name="custom_devices_settings">Llista personalitzada de dispositius</string>
<string name="custom_device_list">Llista personalitzada de dispositius</string>
<string name="custom_device_list_summary">Llista personalitzada de dispositius</string>
<string name="share_notification_preference">Rebombori de les notificacions</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibra i reprodueix un so en rebre un fitxer</string>
<string name="sftp_internal_storage">Emmagatzematge intern</string>
......@@ -99,6 +99,8 @@
<string name="sftp_sdcard">Targeta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(només de lectura)</string>
<string name="sftp_camera">Imatges de la càmera</string>
<string name="add_host">Afegeix una màquina/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Empreu aquesta opció només si el dispositiu no és detectat automàticament. Introduïu a sota l\'adreça IP o nom de la màquina i premeu el botó per afegir-lo a la llista. Seleccioneu un element existent per eliminar-lo de la llista.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 segons</item>
<item>20 segons</item>
......
......@@ -88,9 +88,9 @@
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Neplatný název zařízení</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Přijatý text byl uložen do schránky</string>
<string name="custom_devices_settings">Žádná zařízení</string>
<string name="custom_device_list">Žádná zařízení</string>
<string name="custom_device_list_summary">Žádná zařízení</string>
<string name="custom_devices_settings">Seznam vlastních zařízení</string>
<string name="custom_device_list">Seznam vlastních zařízení</string>
<string name="custom_device_list_summary">Seznam vlastních zařízení</string>
<string name="share_notification_preference">Hlasitá upozornění</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrovat a přehrát melodii při přijímání souboru</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interní úložiště</string>
......@@ -99,6 +99,8 @@
<string name="sftp_sdcard">SD karta</string>
<string name="sftp_readonly">(pouze ke čtení)</string>
<string name="sftp_camera">Obrázky z fotoaparátu</string>
<string name="add_host">Přidat stroj/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Použijte tuto možnost pouze pokud není vaše zařízení automaticky detekováno. Zadejte níže IP adresu a název hostitele a stiskněte tlačítko pro přidání do seznamu. Stiskněte existující položku pro odstranění ze seznamu.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekund</item>
<item>20 sekund</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment