Commit 47790a71 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 92451df3
......@@ -16,6 +16,8 @@
<string name="pref_plugin_ping_desc">Wysyłaj i otrzymuj pingi</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Powiadomienia synchronizacji</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Uzyskaj dostęp do swoich powiadomień z innego urządzenia</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Udostępnij odbiornik</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Zapisz przychodzące pliki do pamięci telefonu</string>
<string name="plugin_not_available">Funkcja ta nie jest dostępna w twojej wersji Androida</string>
<string name="device_list_empty">Brak urządzeń</string>
<string name="ok">OK</string>
......@@ -24,7 +26,7 @@
<string name="no_permissions">Musisz przydzielić uprawnienia, aby uzyskać dostęp do powiadomień</string>
<string name="send_ping">Wyślij ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Otwórz zdalne sterowanie</string>
<string name="open_mousepad">Otwórz sterowanie podkładką myszy</string>
<string name="open_mousepad">Otwórz sterowanie gładzikiem</string>
<string name="mousepad_info">Przesuń kciukiem po ekranie, aby przesunąć wskaźnik myszy</string>
<string name="category_connected_devices">Podłączone urządzenia</string>
<string name="category_not_paired_devices">Brak sparowanych urządzeń</string>
......@@ -44,10 +46,16 @@
<string name="error_invalid_key">Otrzymano nieprawidłowy klucz</string>
<string name="pair_requested">Zażądano parowania</string>
<string name="pairing_request_from">Żądanie parowania z %1s</string>
<string name="incoming_file_title">Żądanie parowania z %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%s</string>
<string name="received_url_title">Odebrano odsyłacz od %1s</string>
<string name="received_url_text">Znacznik do otwarcia \'%1s\'</string>
<string name="incoming_file_title">Plik przychodzący od %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%1s</string>
<string name="received_file_title">Odebrano plik od %1s</string>
<string name="received_file_text">Znacznik do otwarcia \'%1s\'</string>
<string name="tap_to_answer">Stuknij, aby odpowiedzieć</string>
<string name="reconnect">Połącz ponownie</string>
<string name="right_click">Wyślij naciskając prawym</string>
<string name="middle_click">Wyślij naciskając środkowym</string>
<string name="device_not_paired">Urządzenie niesparowane</string>
<string name="request_pairing">Zażądaj sparowania</string>
<string name="pairing_accept">Przyjmij</string>
......@@ -69,4 +77,5 @@
<string name="device_name">Nazwa urządzenia</string>
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Nieprawidłowa nazwa urządzenia</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Otrzymano tekst, zapisano do schowka</string>
</resources>
......@@ -16,6 +16,8 @@
<string name="pref_plugin_ping_desc">Envia e recebe pings</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Sincronização de notificações</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Acesse suas notificações a partir de outros dispositivos</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Destinatário do compartilhamento</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Salvar os arquivos recebidos no armazenamento do celular</string>
<string name="plugin_not_available">Esta funcionalidade não está disponível na sua versão do Android</string>
<string name="device_list_empty">Sem dispositivos</string>
<string name="ok">OK</string>
......@@ -24,8 +26,8 @@
<string name="no_permissions">Você precisa conceder permissão para acessar as notificações</string>
<string name="send_ping">Enviar ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Abra o controle remoto</string>
<string name="open_mousepad">Abrir o controle do mousepad</string>
<string name="mousepad_info">Mova seu dedo na tela para mover o ponteiro do mouse</string>
<string name="open_mousepad">Abrir o controle do touchpad</string>
<string name="mousepad_info">Mova um dedo na tela para mover o ponteiro do mouse</string>
<string name="category_connected_devices">Dispositivos conectados</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dispositivos não emparelhados</string>
<string name="category_remembered_devices">Dispositivos lembrados</string>
......@@ -44,10 +46,16 @@
<string name="error_invalid_key">Chave inválida recebida</string>
<string name="pair_requested">Emparelhamento solicitado</string>
<string name="pairing_request_from">Emparelhando solicitação de %1s</string>
<string name="incoming_file_title">Emparelhando solicitação de %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%s</string>
<string name="received_url_title">Link recebido de %1s</string>
<string name="received_url_text">Toque para abrir o \'%1s\'</string>
<string name="incoming_file_title">Arquivo recebido de %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%1s</string>
<string name="received_file_title">Arquivo recebido de %1s</string>
<string name="received_file_text">Toque para abrir o \'%1s\'</string>
<string name="tap_to_answer">Toque para responder</string>
<string name="reconnect">Reconectar</string>
<string name="right_click">Enviar um Botão Direito</string>
<string name="middle_click">Enviar um Botão do Meio</string>
<string name="device_not_paired">Dispositivo não emparelhado</string>
<string name="request_pairing">Solicitar emparelhamento</string>
<string name="pairing_accept">Aceitar</string>
......@@ -69,4 +77,5 @@
<string name="device_name">Nome do dispositivo</string>
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Nome do dispositivo inválido</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Texto recebido e salvo na área de transferência</string>
</resources>
......@@ -16,6 +16,8 @@
<string name="pref_plugin_ping_desc">Skicka och ta emot ping</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Synkronisering av underrättelser</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Kom åt underrättelser från andra apparater</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Dela mottagare</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Spara inkommande filer i telefonens minne</string>
<string name="plugin_not_available">Funktionen är inte tillgänglig i Android-versionen</string>
<string name="device_list_empty">Inga apparater</string>
<string name="ok">Ok</string>
......@@ -24,8 +26,8 @@
<string name="no_permissions">Du måste ge rättighet att komma åt underrättelser</string>
<string name="send_ping">Skicka ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Öppna fjärrkontroll</string>
<string name="open_mousepad">Öppna kontroll med musplatta</string>
<string name="mousepad_info">Flytta tummen över skärmen för att flytta muspekaren</string>
<string name="open_mousepad">Öppna kontroll med tryckplatta</string>
<string name="mousepad_info">Flytta ett finger på skärmen för att flytta muspekaren</string>
<string name="category_connected_devices">Anslutna apparater</string>
<string name="category_not_paired_devices">Inga parade apparater</string>
<string name="category_remembered_devices">Ihågkomna apparater</string>
......@@ -44,10 +46,16 @@
<string name="error_invalid_key">Ogiltig nyckel mottagen</string>
<string name="pair_requested">Ihopparning begärd</string>
<string name="pairing_request_from">Begäran om ihopparning från %1s</string>
<string name="incoming_file_title">Begäran om ihopparning från %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%s</string>
<string name="received_url_title">Tog emot länk från %1s</string>
<string name="received_url_text">Klicka för att öppna \'%1s\'</string>
<string name="incoming_file_title">Inkommande fil från %1s</string>
<string name="incoming_file_text">%1s</string>
<string name="received_file_title">Tog emot fil från %1s</string>
<string name="received_file_text">Klicka för att öppna \'%1s\'</string>
<string name="tap_to_answer">Rör för att svara</string>
<string name="reconnect">Anslut igen</string>
<string name="right_click">Skicka högerklick</string>
<string name="middle_click">Skicka mittenklick</string>
<string name="device_not_paired">Apparat inte ihopparad</string>
<string name="request_pairing">Begära ihopparning</string>
<string name="pairing_accept">Acceptera</string>
......@@ -69,4 +77,5 @@
<string name="device_name">Apparatnamn</string>
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Ogiltigt apparatnamn</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Tog emot text, spara på klippbordet</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment