Commit 63163549 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent a33e1fa0
......@@ -100,6 +100,7 @@
<string name="sftp_camera">Kamerakuvat</string>
<string name="add_host">Lisää kone/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Käytä tätä vain, jos laitettasi ei tunnisteta automaattisesti. Kirjoita IP-osoite tai konenimi alle ja kosketa painiketta lisätäksesi sen luetteloon. Kosketa olemassa olevaa kohtaa poistaaksesi sen luettelosta.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s laitteella %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekuntia</item>
<item>20 sekuntia</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment