Commit 689be496 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6f987507
...@@ -114,6 +114,12 @@ ...@@ -114,6 +114,12 @@
<item quantity="many">Posielam %1$d súborov do %2$s</item> <item quantity="many">Posielam %1$d súborov do %2$s</item>
<item quantity="other"/> <item quantity="other"/>
</plurals> </plurals>
<plurals name="outgoing_files_text">
<item quantity="one">Súbor: %1$s</item>
<item quantity="few">(Súbor %2$d z %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="many">(Súbor %2$d z %3$d) : %1$s</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="received_files_title"> <plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Prijatý súbor od %1$s</item> <item quantity="one">Prijatý súbor od %1$s</item>
<item quantity="few">Prijaté %2$d súbory od %1$s</item> <item quantity="few">Prijaté %2$d súbory od %1$s</item>
...@@ -126,6 +132,18 @@ ...@@ -126,6 +132,18 @@
<item quantity="many">Zlyhalo prijatie %2$d z %3$d súborov od %1$s</item> <item quantity="many">Zlyhalo prijatie %2$d z %3$d súborov od %1$s</item>
<item quantity="other"/> <item quantity="other"/>
</plurals> </plurals>
<plurals name="sent_files_title">
<item quantity="one">Poslať súbor do %1$s</item>
<item quantity="few">Poslať %2$d súbory do %1$s</item>
<item quantity="many">Poslať %2$d súborov do %1$s</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="send_files_fail_title">
<item quantity="one">Zlyhalo odoslanie súboru do %1$s</item>
<item quantity="few">Zlyhalo odoslanie %2$d z %3$d súborov do %1$s</item>
<item quantity="many">Zlyhalo odoslanie %2$d z %3$d súborov do %1$s</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<string name="received_file_text">Ťuknite na otvorenie \'%1s\'</string> <string name="received_file_text">Ťuknite na otvorenie \'%1s\'</string>
<string name="cannot_create_file">Nomožno vytvoriť súbor %s</string> <string name="cannot_create_file">Nomožno vytvoriť súbor %s</string>
<string name="tap_to_answer">Tapnite na odpoveď</string> <string name="tap_to_answer">Tapnite na odpoveď</string>
...@@ -174,6 +192,7 @@ ...@@ -174,6 +192,7 @@
<string name="unpair_device_action">Odpárovať %s</string> <string name="unpair_device_action">Odpárovať %s</string>
<string name="custom_device_list">Pridať zariadenia podľa IP</string> <string name="custom_device_list">Pridať zariadenia podľa IP</string>
<string name="delete_custom_device">Vymazať %s?</string> <string name="delete_custom_device">Vymazať %s?</string>
<string name="custom_device_deleted">Odstránené vlastné zariadenie</string>
<string name="custom_device_list_help">Ak vaše zariadenie nie je automaticky zistené, môžete pridať jeho IP adresu alebo názov hostiteľa kliknutím na plávajúce tlačidlo</string> <string name="custom_device_list_help">Ak vaše zariadenie nie je automaticky zistené, môžete pridať jeho IP adresu alebo názov hostiteľa kliknutím na plávajúce tlačidlo</string>
<string name="custom_device_fab_hint">Pridať zariadenie</string> <string name="custom_device_fab_hint">Pridať zariadenie</string>
<string name="undo">Vrátiť</string> <string name="undo">Vrátiť</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment