Commit 6c1e9bfa authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 311c1c73
......@@ -116,6 +116,18 @@
<item quantity="many">Odesláno %1$d ze %2$d souborů</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="received_files_title">
<item quantity="one">Přijat soubor z %1$s</item>
<item quantity="few">Přijaty %2$d soubory z %1$s</item>
<item quantity="many">Přijato %2$d souborů z %1$s</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="received_files_fail_title">
<item quantity="one">Selhalo přijímání souboru z %1$s</item>
<item quantity="few">Selhalo přijímání %2$d ze %3$d souborů z %1$s</item>
<item quantity="many">Selhalo přijímání %2$d ze %3$d souborů z %1$s</item>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<string name="received_file_text">Ťukněte pro otevření \'%1s\'</string>
<string name="cannot_create_file">Nelze vytvořit soubor %s</string>
<string name="sent_file_title">Soubor byl odeslán do %1s</string>
......@@ -260,4 +272,13 @@
<string name="settings_more_settings_title">Více nastavení</string>
<string name="settings_more_settings_text">Nastavení \"pro každé zařízení\" lze najít v \'Nastavení modulu\' v zařízení.</string>
<string name="setting_persistent_notification">Ukázat stálé upozornění</string>
<string name="setting_persistent_notification_oreo">Perzistentní upozornění</string>
<string name="setting_persistent_notification_description">Ťuknutím povolíte/zakážete v nastavení upozornění</string>
<string name="extra_options">Další možnosti</string>
<string name="privacy_options">Možnosti soukromí</string>
<string name="set_privacy_options">Nastavte své možnosti soukromí</string>
<string name="new_notification">Nové oznámení</string>
<string name="block_contents">Blokovat obsah oznámení</string>
<string name="block_images">Blokovat obrázky z upozornění</string>
<string name="notification_channel_receivenotification">Oznamování z ostatních zařízení</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment