Commit 9b1f866c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 353dc121
......@@ -41,7 +41,7 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">dret</string>
<string name="mousepad_triple_default">mig</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">predeterminat</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">Predeterminada</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>La més lenta</item>
<item>Lenta</item>
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
<string name="mousepad_info">Flytta fingret på skärmen för att röra muspekaren. Rör för att klicka, och använd två eller tre fingrar för höger- och mittenknapparna. Använd en längre beröring för drag och släpp.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Ställ in åtgärd vid två fingerberöringar</string>
<string name="mousepad_triple_tap_settings_title">Ställ in åtgärd vid tre fingerberöringar</string>
<string name="mousepad_sensitivity_settings_title">Ställ in tryckplattans känslighet</string>
<string name="mousepad_scroll_direction_title">Omvänd rullningsriktning</string>
<string-array name="mousepad_tap_entries">
<item>Högerklick</item>
......@@ -40,12 +41,13 @@
</string-array>
<string name="mousepad_double_default">höger</string>
<string name="mousepad_triple_default">mitten</string>
<string name="mousepad_sensitivity_default">normal</string>
<string-array name="mousepad_sensitivity_entries">
<item>Slowest</item>
<item>Above Slowest</item>
<item>Default</item>
<item>Above Default</item>
<item>Fastest</item>
<item>Långsammaste</item>
<item>Ovanför långsammaste</item>
<item>Normal</item>
<item>Ovanför normal</item>
<item>Snabbaste</item>
</string-array>
<string name="category_connected_devices">Anslutna apparater</string>
<string name="category_not_paired_devices">Tillgängliga apparater</string>
......@@ -54,6 +56,7 @@
<string name="device_menu_plugins">Inställningar av insticksprogram</string>
<string name="device_menu_unpair">Ta bort ihopparning</string>
<string name="device_not_reachable">Ihopparad apparat kan inte nås</string>
<string name="pair_new_device">Para ihop ny apparat</string>
<string name="unknown_device">Okänd apparat</string>
<string name="error_not_reachable">Apparaten kan inte nås</string>
<string name="error_already_requested">Ihopparning redan begärd</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment