Commit a33e1fa0 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent b36dc230
......@@ -100,6 +100,7 @@
<string name="sftp_camera">Obrázky z fotoaparátu</string>
<string name="add_host">Přidat stroj/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Použijte tuto možnost pouze pokud není vaše zařízení automaticky detekováno. Zadejte níže IP adresu a název hostitele a stiskněte tlačítko pro přidání do seznamu. Stiskněte existující položku pro odstranění ze seznamu.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekund</item>
<item>20 sekund</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment