Commit c03cdf8a authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 63163549
......@@ -33,6 +33,7 @@
<string name="mousepad_right_click">Kliknutie pravým tlačidlom</string>
<string name="mousepad_middle_click">Stredný klik</string>
<string name="category_connected_devices">Pripojené zariadenia</string>
<string name="category_not_paired_devices">Dostupné zariadenia</string>
<string name="category_remembered_devices">Zapamätané zariadenia</string>
<string name="plugins_failed_to_load">Zlyhalo načítanie pluginov (tapnite pre viac info):</string>
<string name="device_menu_plugins">Vybrať pluginy</string>
......@@ -88,6 +89,7 @@
<string name="invalid_device_name">Neplatný názov zariadenia</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Prijatý text, uložený do schránky</string>
<string name="custom_devices_settings">Zoznam vlastných zariadení</string>
<string name="custom_device_list">Pridať zariadenia podľa IP</string>
<string name="share_notification_preference">Hlučné pripomienky</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Vibrovať a prehrať zvuk pri prijatí súboru</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interné úložisko</string>
......@@ -98,6 +100,7 @@
<string name="sftp_camera">Obrázky fotoaparátu</string>
<string name="add_host">Pridať hostiteľa/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Túto voľbu použite iba vtedy, ak vaše zariadenie nie je automaticky detekované. Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa nižšie a kliknite na tlačidlo na pridanie do zoznamu. Kliknite na existujúcu položku na odstránenie jej zo zoznamu.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekúnd</item>
<item>20 sekúnd</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment