Commit dbdaa075 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent 3a27818b
......@@ -88,9 +88,9 @@
<string name="device_name_preference_summary">%s</string>
<string name="invalid_device_name">Nieprawidłowa nazwa urządzenia</string>
<string name="shareplugin_text_saved">Otrzymano tekst, zapisano do schowka</string>
<string name="custom_devices_settings">Brak urządzeń</string>
<string name="custom_device_list">Brak urządzeń</string>
<string name="custom_device_list_summary">Brak urządzeń</string>
<string name="custom_devices_settings">Lista własnych urządzeń</string>
<string name="custom_device_list">Lista własnych urządzeń</string>
<string name="custom_device_list_summary">Lista własnych urządzeń</string>
<string name="share_notification_preference">Hałaśliwe powiadomienia</string>
<string name="share_notification_preference_summary">Zadrżyj i odegraj dźwięk przy odebraniu pliku</string>
<string name="sftp_internal_storage">"Pamięć wewnętrzna "</string>
......@@ -99,6 +99,8 @@
<string name="sftp_sdcard">Karta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(tylko do odczytu)</string>
<string name="sftp_camera">Zdjęcia z aparatu</string>
<string name="add_host">Dodaj gospodarza/IP</string>
<string name="custom_dev_list_help">Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy twoje urządzenie nie jest samoczynnie wykrywane. Podaj adres IP i nazwę gospodarza poniżej i dotknij przycisku, aby dodać je do listy. Dotknij istniejącego elementu, aby usunąć go z listy.</string>
<string-array name="mpris_time_entries">
<item>10 sekund</item>
<item>20 sekund</item>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment