Commit e7b9742b authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent aa023592
......@@ -22,7 +22,7 @@
<string name="pref_plugin_runcommand">Executar unha orde</string>
<string name="pref_plugin_runcommand_desc">Provocar ordes remotas desde o teléfono ou tableta.</string>
<string name="pref_plugin_contacts">Sincronizador de contactos</string>
<string name="pref_plugin_contacts_desc">Permitir sincronizar o caderno de enderezos do dispositivo</string>
<string name="pref_plugin_contacts_desc">Permitir sincronizar o caderno de contactos do dispositivo</string>
<string name="pref_plugin_ping">Ping</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Envíe e reciba pings.</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Sincronización de notificacións</string>
......@@ -220,7 +220,7 @@
<string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e escribir SMS desde o escritorio ten que dar permiso de SMS.</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver as chamadas de teléfono e os SMS desde o escritorio ten que dar permiso a chamadas de teléfono e a SMS.</string>
<string name="telephony_optional_permission_explanation">Para ver o nome dun contacto en vez dun número de teléfono ten que dar acceso aos contactos do teléfono.</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Para compartir o caderno de enderezos co escritorio ten que dar permiso de contactos</string>
<string name="contacts_permission_explanation">Para compartir o caderno de contactos co escritorio ten que dar permiso de contactos</string>
<string name="select_ringtone">Seleccione un son de chamada</string>
<string name="telephony_pref_blocked_title">Números bloqueados</string>
<string name="telephony_pref_blocked_dialog_desc">Non mostrar chamadas nin SMS destes números. Indique un número por liña.</string>
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Compartilha o conteúdo da área de transferência</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Introdução de dados remota</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Use seu telefone ou tablet como mouse e teclado</string>
<string name="pref_plugin_presenter">Apresentação de slides remota</string>
<string name="pref_plugin_presenter_desc">Use o seu dispositivo para mudar de slides em uma apresentação</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Receber pressionamento de teclas remotamente</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Recebe os eventos de pressionamento de teclas dos dispositivos remotos</string>
......@@ -228,6 +229,7 @@
<string name="settings_icon_description">Ícone de configurações</string>
<string name="presenter_fullscreen">Tela inteira</string>
<string name="presenter_exit">Sair da apresentação</string>
<string name="presenter_lock_tip">Você pode bloquear o seu dispositivo e usar as teclas de volume para ir para o slide anterior/próximo</string>
<string name="add_command">Adicionar um comando</string>
<string name="addcommand_explanation">Não há comandos registrados</string>
<string name="addcommand_explanation2">Você pode adicionar novos comandos nas Configurações do Sistema KDE Connect</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment