Commit e9d16d83 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6a153e32
......@@ -25,7 +25,7 @@
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Del filer og URL\'er mellem enheder</string>
<string name="plugin_not_available">Denne funktion er ikke tilgængelig i din Android-version</string>
<string name="device_list_empty">Ingen enheder</string>
<string name="ok">O.k.</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Annullér</string>
<string name="open_settings">Åbn indstillinger</string>
<string name="no_permissions">Du skal give tilladelse for at tilgå bekendtgørelser</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment