Commit fd5738aa authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 34db7f68
......@@ -24,20 +24,21 @@
<string name="pref_plugin_contacts">Sincronizador de contactos</string>
<string name="pref_plugin_contacts_desc">Permitir sincronizar o caderno de contactos do dispositivo</string>
<string name="pref_plugin_ping">Ping</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Envíe e reciba pings.</string>
<string name="pref_plugin_ping_desc">Envíe e reciba pings</string>
<string name="pref_plugin_notifications">Sincronización de notificacións</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Acceda ás súas notificacións desde outros dispositivos.</string>
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Acceda ás súas notificacións desde outros dispositivos</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications">Recibir notificacións</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Recibir notificacións do outro dispositivo e mostralas en Android.</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Recibir notificacións do outro dispositivo e mostralas en Android</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Compartir e recibir</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Comparta ficheiros e enderezos URL entre dispositivos.</string>
<string name="plugin_not_available">Esta funcionalidade non está dispoñíbel para a súa versión de Android.</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Comparta ficheiros e enderezos URL entre dispositivos</string>
<string name="plugin_not_available">Esta funcionalidade non está dispoñíbel para a súa versión de Android</string>
<string name="device_list_empty">Non hai dispositivos.</string>
<string name="ok">Aceptar</string>
<string name="cancel">Cancelar</string>
<string name="open_settings">Abrir a configuración</string>
<string name="no_permissions">Debe conceder permisos para acceder ás notificacións.</string>
<string name="no_permission_mprisreceiver">Para poder controlar os seus reprodutores de son e vídeo ten que garantir acceso ás notificacións.</string>
<string name="no_permissions">Debe conceder permisos para acceder ás notificacións</string>
<string name="no_permission_mprisreceiver">Para poder controlar os seus reprodutores de son e vídeo ten que garantir acceso ás notificacións</string>
<string name="no_permissions_remotekeyboard">Para recibir presións de tecla ten que activar o teclado remoto de KDE Connect</string>
<string name="send_ping">Enviar un ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Control multimedia</string>
<string name="remotekeyboard_editing_only_title">Xestionar teclas remotas só ao editar.</string>
......
......@@ -38,6 +38,7 @@
<string name="open_settings">開啟設定</string>
<string name="no_permissions">您需要授予存取通知的權限</string>
<string name="no_permission_mprisreceiver">為了要能控制您的媒體播放器,您需要提供「通知」的權限</string>
<string name="no_permissions_remotekeyboard">若要接收鍵盤按鍵事件,您需要啟用 KDE 連線遠端鍵盤功能</string>
<string name="send_ping">傳送Ping回應封包</string>
<string name="open_mpris_controls">多媒體控制</string>
<string name="remotekeyboard_editing_only_title">當編輯時只處理遠端按鍵</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment