Tokodon is a Mastodon client for Plasma and Plasma Mobile