Commit 562c3d34 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 72e5403e
......@@ -34,6 +34,7 @@
<name xml:lang="sv">KDE:s systemövervakare</name>
<name xml:lang="tg">Муҳофизати низом</name>
<name xml:lang="uk">KSysGuard</name>
<name xml:lang="vi">KSysGuard</name>
<name xml:lang="x-test">xxKSysGuardxx</name>
<name xml:lang="zh-CN">系统卫士</name>
<name xml:lang="zh-TW">KSysGuard</name>
......@@ -70,6 +71,7 @@
<summary xml:lang="sv">Övervaka processor som kör och systemprestanda</summary>
<summary xml:lang="tg">Равандҳои ҷорӣ ва самаранокии низомро назорат мекунад</summary>
<summary xml:lang="uk">Стеження за процесами та швидкодією системи</summary>
<summary xml:lang="vi">Giám sát các tiến trình đang chạy và hiệu năng hệ thống</summary>
<summary xml:lang="x-test">xxMonitor running processes and system performancexx</summary>
<summary xml:lang="zh-CN">监视运行的进程和系统效率</summary>
<summary xml:lang="zh-TW">監控執行程序及系統效能</summary>
......@@ -111,6 +113,7 @@
<p xml:lang="sv">Systemövervakaren låter dig övervaka information och statistik om systemet.</p>
<p xml:lang="tg">Муҳофизати низом ба шумо имкон медиҳад, то тавонед иттилоот ва омори ҷориро дар бораи низоми худ назорат намоед.</p>
<p xml:lang="uk">Засіб стеження за системою надає вам змогу стежити за відомостями та статистичними даними щодо вашої системи.</p>
<p xml:lang="vi">"Canh gác hệ thống" cho phép bạn giám sát thông tin và số liệu về hệ thống của mình.</p>
<p xml:lang="x-test">xxSystem Guard allows you to monitor information and statistics about your system.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">系统卫士允许您监控系统的信息和统计数据。</p>
<p xml:lang="zh-TW">「System Guard」允許您監控您系統的資訊與統計。</p>
......@@ -146,6 +149,7 @@
<p xml:lang="sv">Förutom att övervaka det lokala systemet kan den ansluta till andra system som kör systemövervakardemonen.</p>
<p xml:lang="tg">Илова бар назораткунии низоми маҳаллӣ, он метавонад ба низомҳои дурдаст дорои "раванди дохилии муҳофизати низом" пайваст шавад.</p>
<p xml:lang="uk">Окрім стеження за локальною системою, програма здатна з'єднуватися із віддаленими системами, де запущено фонову службу стеження за системою.</p>
<p xml:lang="vi">Ngoài việc giám sát hệ thống cục bộ, nó còn có thể kết nối đến các hệ thống ở xa chạy trình nền "Canh gác hệ thống".</p>
<p xml:lang="x-test">xxIn addition to monitoring the local system, it can connect to remote systems running the System Guard Daemon.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">除了监视本地系统外,它还可以连接到运行系统卫士守护进程的远程系统。</p>
<p xml:lang="zh-TW">除了能監控本機系統之外, 還能連線到有執行「System Guard 守護程式」的遠端系統。</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment