Commit 1ef63c44 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 99999ee8
{
"options_restore_defaults": {
"message": "Restore Defaults"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
......@@ -8,85 +32,61 @@
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"options_tab_general": {
"message": "An unknown error occurred, usually used when an error message by the system is not provided"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
"options_save": {
"message": "Save"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
"general_error_unknown": {
"message": "Unknown Error"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restore Defaults"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"options_save": {
"message": "Save"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Unknown Error"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_save": {
"message": "Desa"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_save": {
"message": "Desa"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
}
}
\ No newline at end of file
{
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_save": {
"message": "Guarda"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_save": {
"message": "Guarda"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
},
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"options_save": {
"message": "Uložit"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Obnovit výchozí"
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
"options_restore_defaults": {
"message": "Obnovit výchozí"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_about_translated_by": {
"message": "Übersetzt von: $1"
"options_save": {
"message": "Speichern"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik und David Edmundson"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik und David Edmundson"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"