Commit 3e041986 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 74f6c1dc
......@@ -72,7 +72,7 @@
"message": "Roman Paholík"
},
"options_heading_krunner": {
"message": "Plasma Search"
"message": "Plasma Vyhľadávanie"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Toto rozšírenie nie je podporované na tomto operačnom systéme."
......@@ -96,10 +96,10 @@
"message": "Zobraziť preberania v notifikačnej oblasti"
},
"options_plugin_historyrunner_description": {
"message": "This feature might need <a id=\"$1\" href=\"$2\">additional permissions</a> to be used."
"message": "Na použitie tejto funkcie môžu byť potrebné <a id=\"$1\" href=\"$2\">ďalšie povolenia</a>."
},
"options_plugin_historyrunner_title": {
"message": "Search through browser history"
"message": "Vyhľadávať v histórii prehliadača"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Pridáva položku v kontextovej ponuke, ktorá vám umožnuje posielať odkazy do vášho telefónu a iných zariadení pripojených pomocou <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
......@@ -147,22 +147,22 @@
"message": "Nastavenia Plasma Integration"
},
"permission_request_already": {
"message": "You have already granted this permission."
"message": "Toto povolenie ste už udelili."
},
"permission_request_button_request": {
"message": "Request Permission"
"message": "Požiadať o oprávnenie"
},
"permission_request_button_revoke": {
"message": "Revoke Permission"
"message": "Odvolať povolenie"
},
"permission_request_historyrunner_1": {
"message": "In order to provide search results for your browser history, additional permissions are required."
"message": "Na poskytnutie výsledkov vyhľadávania pre históriu prehliadača sú potrebné ďalšie povolenia."
},
"permission_request_historyrunner_2": {
"message": "Uistite sa že \"Karty prehliadača\" sú povolené v <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma nastavenia vyhľadávania</a>."
"message": "Túto funkciu môžete zakázať v <a id=\"$1\" href=\"$2\">Nastavenia Plasma vyhľadávania</a>."
},
"permission_request_title": {
"message": "Additional permissions required"
"message": "Vyžadujú sa ďalšie povolenia"
},
"purpose_share": {
"message": "Zdieľať..."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment