Commit 45b169ff authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 2438d714
......@@ -6,25 +6,25 @@
"message": "Mediestyringer"
},
"browseraction_title": {
"message": "Fejl i Plasma browser-integration"
"message": "Plasma browser-integration"
},
"general_error_host_disconnected_title": {
"message": "Det lokale værtsprogram afbrød uventet: $1"
"message": "Det lokale værtsprogram afbrød uventet."
},
"general_error_not_supported_os": {
"message": "Udvidelsen understøttes ikke på dette styresystem."
"message": "Denne udvidelse understøttes kun på Linux og FreeBSD."
},
"general_error_not_supported_os_title": {
"message": "Udvidelsen understøttes ikke på dette styresystem."
"message": "Ikke understøttet styresystem"
},
"general_error_startup_failed": {
"message": "Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed correctly and that you are running Plasma 5.13 or later."
"message": "Sørg for at pakken \"plasma-browser-integration\" er installeret korrekt og at du kører Plasma 5.13 eller nyere."
},
"general_error_startup_failed_title": {
"message": "Failed to connect to the native host."
"message": "Kunne ikke forbinde til den hjemmehørende vært."
},
"general_error_startup_failed_wiki_link": {
"message": "Visit project wiki page for more information"
"message": "Besøg projektets wiki-side for mere information"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Ukendt fejl"
......@@ -48,10 +48,10 @@
"message": "Hvis du kunne lide hvad du så, så overvej at <a href=\"$1\">donere til KDE</a>, så vi kan fortsætte med at skabe den bedst mulige fri software."
},
"options_about_extension_version": {
"message": "Extension version: $1"
"message": "Udvidelsesversion: $1"
},
"options_about_host_version": {
"message": "Host version: $1"
"message": "Værtsversion: $1"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE er et verdensomspændende fællesskab af softwareudviklere, kunstnere, forfattere, oversættere og skabere som er engageret i udvikling af <a href=\"$1\">fri software</a>. KDE skaber Plasma-skrivebordet, hundredvis af programmer, og mange softwarebiblioteker der understøtter dem. KDE er et kooperativ, hvor ingen enkelt enhed styrer dets retning eller produkter. Vi arbejder i stedet på at mål det fælles mål om at bygge verdenens fineste frie software. Alle er velkomne til at <a href=\"$2\">deltage og bidrage</a> til KDE, også dig. Besøg <a href=\"$3\">$3</a> for mere information om KDE-fællesskabet og softwaren vi skaber."
......@@ -75,10 +75,10 @@
"message": "Brug rullebjælker med Breeze-stil"
},
"options_plugin_downloads_saveOriginUrl": {
"message": "Save URL a file was downloaded from in the file's attributes"
"message": "Gem URL som en fil blev downloadet fra i filens attributter"
},
"options_plugin_downloads_saveOriginUrl_description": {
"message": "Note: The URL may contain sensitive information that could be disclosed when the file is accessible by or shared with others"
"message": "Bemærk: URL'en kan indeholde følsom information som kan blive afsløret når filen er tilgængelig for eller deles med andre"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Vis downloads i bekendtgørelsesområdet"
......@@ -93,7 +93,7 @@
"message": "Lader dig kontrollere video- og lydafspillere på websider med mediestyrings-"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Udtræk metadata og miniaturer på det indhold som afspilles nu "
"message": "Udtræk metadata og miniaturer på det indhold som afspilles nu ."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Forbedrede mediestyringer"
......@@ -102,10 +102,10 @@
"message": "Mediestyringer"
},
"options_plugin_purpose_description": {
"message": "Adds a \"Share...\" context menu entry and allows websites to open a dialog for sharing contents using the Web Share API."
"message": "Tilføjer en \"Del...\"-kontekstmenu og lader websider åbne en dialog til deling af indhold med brug af webdeling-API'et."
},
"options_plugin_purpose_title": {
"message": "Content Sharing"
"message": "Deling af indhold"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Sørg for at \"browser-faneblade\"-modulet er aktiveret i <a id=\"$1\" href=\"$2\">Indstillingerne af Plasma-søgning</a>."
......@@ -129,19 +129,19 @@
"message": "Indstillinger for Plasma-integration"
},
"purpose_share": {
"message": "Share..."
"message": "Del..."
},
"purpose_share_failed_text": {
"message": "Could not share this content: $1"
"message": "Kunne ikke dele dette indhold: $1"
},
"purpose_share_failed_title": {
"message": "Kunne ikke gemme indstillingerne"
"message": "Deling mislykkedes"
},
"purpose_share_finished_text": {
"message": "The shared content link ($1) has been copied to the clipboard."
"message": "Det delte inholdslink ($1) er blevet kopieret til udklipsholderen."
},
"purpose_share_finished_title": {
"message": "Content Shared"
"message": "Indhold delt"
},
"store_description": {
"message": "Multitask efficiently by controlling browser functions from the desktop, even while Chrome is in the background. Manage audio and video playback, check downloads in the notification area, send files to your phone using KDE Connect and more inside the KDE Plasma Desktop!\\n\\nThe plasma-browser-integration package must be installed for this extension to work. It should be available from your distribution's package manager when running Plasma 5.13 or later.\\n\\nNOTE: This extension is not supported on Debian."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment