Commit 491b9fc3 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent a9333e60
{
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "This extension is not supported on this operating system."
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
"options_not_supported_os": {
"message": "This extension is not supported on this operating system."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
"options_tab_about": {
"message": "About"
},
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
}
}
\ No newline at end of file
{
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
......@@ -20,38 +20,44 @@
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
},
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
......@@ -59,37 +65,31 @@
"options_not_supported_os": {
"message": "Toto rozšíření není na tomto operačním systému podporováno."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
}
}
\ No newline at end of file
{
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"options_tab_general": {
"message": "Allgemein"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-i