Commit 5e2d4907 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (.desktop file) - always resolve ours

In case of conflict in i18n, keep the version of the branch "ours"
To resolve a particular conflict, "git checkout --ours path/to/file.desktop"
parent cbde1925
......@@ -11,6 +11,7 @@ Name[hu]=Böngészési előzmények
Name[nl]=Browsergeschiedenis
Name[nn]=Nettlesarlogg
Name[pt]=Histórico do Navegador
Name[ru]=Журнал браузера
Name[sk]=História prehliadača
Name[sl]=Zgodovina brskanja
Name[sv]=Webbläsarhistorik
......@@ -28,6 +29,7 @@ Comment[hu]=Meglátogatott weboldalak keresése a böngészési előzményekben
Comment[nl]=De browsergeschiedenis doorzoeken naar bezochte websites
Comment[nn]=Søk i loggen over nettstadar du har vitja
Comment[pt]=Pesquisar no histórico do navegador pelas páginas Web visitadas
Comment[ru]=Поиск в журнале браузера
Comment[sk]=Hľadať navštívené webové stránky v histórii prehliadača
Comment[sl]=Preišči zgodovino brskanja o obiskanih spletiščih
Comment[sv]=Sök igenom webbläsarhistoriken efter besökta webbplatser
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ Name[hu]=Böngészőlapok
Name[nl]=Browsertabbladen
Name[nn]=Nettlesarfaner
Name[pt]=Páginas do Navegador
Name[ru]=Вкладки браузера
Name[sk]=Karty prehliadača
Name[sl]=Zavihki brskalnika
Name[sv]=Webbläsarflikar
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment