Commit 7efdab43 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 32c9042f
......@@ -63,10 +63,10 @@
"message": "Usar barras de desprazamento co estilo de Breeze."
},
"options_plugin_downloads_saveOriginUrl": {
"message": "Save URL a file was downloaded from in the file's attributes"
"message": "Gardar o URL de orixe dun ficheiro descargado nos atributos do ficheiro"
},
"options_plugin_downloads_saveOriginUrl_description": {
"message": "Note: The URL may contain sensitive information that could be disclosed when the file is accessible by or shared with others"
"message": "Nota: O URL pode conter información sensible que podería revelarse cando terceiros accedan ao ficheiro ou se comparta con eles"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostrar as descargas na área de notificación."
......@@ -90,10 +90,10 @@
"message": "Controis de reprodución"
},
"options_plugin_purpose_description": {
"message": "Adds a \"Share...\" context menu entry and allows websites to open a dialog for sharing contents using the Web Share API."
"message": "Engade unha entrada de menú contextual de «Compartir…» e permite aos sitios web abrir un diálogo para compartir contido usando a API de compartición web."
},
"options_plugin_purpose_title": {
"message": "Content Sharing"
"message": "Compartición de contido"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Asegúrese de que o módulo de «Lapelas de navegador» está activado na <a id=\"$1\" href=\"$2\">configuración de busca de Plasma</a>."
......@@ -117,19 +117,19 @@
"message": "Configuración de integración con Plasma"
},
"purpose_share": {
"message": "Share..."
"message": "Compartir…"
},
"purpose_share_failed_text": {
"message": "Could not share this content: $1"
"message": "Non se puido compartir este contido: $1"
},
"purpose_share_failed_title": {
"message": "Gardar a configuración fallou."
"message": "A compartición fallou"
},
"purpose_share_finished_text": {
"message": "The shared content link ($1) has been copied to the clipboard."
"message": "A ligazón do contido compartido ($1) copiouse no portapapeis."
},
"purpose_share_finished_title": {
"message": "Content Shared"
"message": "Compartiuse o contido"
},
"store_description": {
"message": "Traballe en varias cousas á vez de maneira eficiente controlando funcións do navegador desde o escritorio, incluso mentres Chrome está en segundo plano. Xestione a reprodución de son e vídeo, comprobe as descargas na área de notificacións, envíe ficheiros ao teléfono mediante KDE Connect e máis dentro do escritorio Plasma de KDE!\\nDebe instalar o paquete plasma-browser-integration para que a extensión funcione. Debería estar dispoñíbel mediante o xestor de paquetes da súa distribución cando use Plasma 5.13 ou unha versión posterior.\\nNOTA: A extensión non é compatíbel con Debian."
......
......@@ -132,6 +132,6 @@
"message": "Conteúdo compartilhado"
},
"store_description": {
"message": "Crie várias tarefas de forma eficiente, controlando as funções do navegador a partir da área de trabalho, mesmo quando o Chrome está em segundo plano. Gerencie a reprodução de áudio e vídeo, verifique os downloads na área de notificações, envie arquivos para o seu telefone com o KDE Connect e muito mais a partir do Plasma Desktop!\\nO pacote 'plasma-browser-integration' precisa estar instalado para esta extensão funcionar. Deverá estar disponível no gerenciador de pacotes da sua distribuição quando executar o Plasma 5.13 ou posterior.\\nNOTA: Não há suporte para esta extensão no Debian."
"message": "Multitask efficiently by controlling browser functions from the desktop, even while Chrome is in the background. Manage audio and video playback, check downloads in the notification area, send files to your phone using KDE Connect and more inside the KDE Plasma Desktop!\\n\\nThe plasma-browser-integration package must be installed for this extension to work. It should be available from your distribution's package manager when running Plasma 5.13 or later.\\n\\nNOTE: This extension is not supported on Debian."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -90,10 +90,10 @@
"message": "媒體控制"
},
"options_plugin_purpose_description": {
"message": "Adds a \"Share...\" context menu entry and allows websites to open a dialog for sharing contents using the Web Share API."
"message": "新增「分享…」選單列項目,並允許網站使用 Web Share API 開啟"
},
"options_plugin_purpose_title": {
"message": "Content Sharing"
"message": "內容分享"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "確保已在 <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma 搜尋設定</a>中啟用「瀏覽器分頁」模"
......@@ -117,19 +117,19 @@
"message": "Plasma 整合設定"
},
"purpose_share": {
"message": "Share..."
"message": "分享…"
},
"purpose_share_failed_text": {
"message": "Could not share this content: $1"
"message": "無法分享此內容:$1"
},
"purpose_share_failed_title": {
"message": "儲存設定失敗"
},
"purpose_share_finished_text": {
"message": "The shared content link ($1) has been copied to the clipboard."
"message": "分享的內容連結 ($1) 已複製至剪貼簿。"
},
"purpose_share_finished_title": {
"message": "Content Shared"
"message": "已分享內容"
},
"store_description": {
"message": "Multitask efficiently by controlling browser functions from the desktop, even while Chrome is in the background. Manage audio and video playback, check downloads in the notification area, send files to your phone using KDE Connect and more inside the KDE Plasma Desktop!\\n\\nThe plasma-browser-integration package must be installed for this extension to work. It should be available from your distribution's package manager when running Plasma 5.13 or later.\\n\\nNOTE: This extension is not supported on Debian."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment