Commit a312a21e authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 8076dfd6
{
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"general_error_unknown": {
"message": "Unknown Error"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
"options_save": {
"message": "Save"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_restore_defaults": {
"message": "Restore Defaults"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"options_tab_general": {
"message": "An unknown error occurred, usually used when an error message by the system is not provided"
},
"options_save": {
"message": "Save"
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
"options_tab_about": {
"message": "About"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Unknown Error"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restore Defaults"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
"options_tab_general": {
"message": "An unknown error occurred, usually used when an error message by the system is not provided"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
}
}
\ No newline at end of file
{
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_save": {
"message": "Desa"
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_save": {
"message": "Desa"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
}
}
\ No newline at end of file
{
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
......@@ -50,43 +41,52 @@
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
"options_save": {
"message": "Guarda"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_save": {
"message": "Guarda"
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Restaura als valors predeterminats"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
},
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
},
"options_save": {
"message": "Uložit"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
"options_restore_defaults": {
"message": "Obnovit výchozí"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_restore_defaults": {
"message": "Obnovit výchozí"
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_save": {
"message": "Speichern"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik und David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Mit KDE-Connect versenden"
},
"options_about_copyright": {