Commit bdabaddc authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 689bb884
{
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
"options_not_supported_os": {
"message": "This extension is not supported on this operating system."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "This extension is not supported on this operating system."
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
},
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
}
}
\ No newline at end of file
{
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
......@@ -8,88 +17,79 @@
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,94 +2,94 @@
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,94 +2,94 @@
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Toto rozšíření není na tomto operačním systému podporováno."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
}
}
\ No newline at end of file
{
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Mit KDE-Connect öffnen"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Unbekannter Fehler"
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
"options_plugin_tabsrunner_title"