Commit facfac5b authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 9ebbf65c
{
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
},
"options_tab_about": {
"message": "About"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_about_translators": {
"message": "Your names"
},
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
},
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Use Breeze-style scroll bars"
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
},
"options_about_license": {
"message": "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
"general_error_title": {
"message": "Plasma Browser Integration Error"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Open via KDE Connect"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_not_supported_os": {
"message": "This extension is not supported on this operating system."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Enhanced Media Controls"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
"options_save_success": {
"message": "Settings successfully saved"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Send via KDE Connect"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Show downloads in notification area"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Translated by: $1"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Fallu desconocíu"
"options_tab_general": {
"message": "Xeneral"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Open on '$1'"
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE is a world-wide network of software engineers, artists, writers, translators and facilitators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</a> development. This community has created hundreds of Free Software applications as part of the KDE frameworks, workspaces and applications. KDE is a cooperative enterprise in which no single entity controls the efforts or products of KDE to the exclusion of others. Everyone is welcome to join and contribute to KDE, including you."
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"options_save_failed": {
"message": "Saving settings failed"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Media Controls"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estigui instal·lat."
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en desar l'arranjament"
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_tab_general": {
"message": "General"
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afegeix una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obre via el KDE Connect"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha desat amb èxit"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obre a «$1»"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_about_donate": {
"message": "Si us agrada el que veieu, si us plau, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extreu les metadades i les miniatures del contingut actualment en reproducció. (Experimental)"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Obri a «$1»"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
},
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Error desconegut"
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Assegureu-vos que el mòdul «Pestanyes del navegador» està activat a l'<a id=\"$1\" href=\"$2\">arranjament de la Cerca del Plasma</a>."
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Cerca les pestanyes del navegador a la finestra «Executa una ordre»"
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Aquesta extensió no s'admet en aquest sistema operatiu."
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Envia a través del KDE Connect"
},
"options_about_kde": {
"message": "KDE és una xarxa mundial d'enginyers informàtics, artistes, escriptors, traductors i facilitadors compromesos amb el desenvolupament de <a href=\"$1\">programari lliure</a> (Free Software). Aquesta comunitat ha creat centenars d'aplicacions de programari lliure com a part dels entorns de treball del KDE («KDE Frameworks»), espais de treball i aplicacions. KDE és una iniciativa cooperativa en el qual cap entitat individual controla els esforços o els productes del KDE per a excloure'n d'altres. Tothom és benvingut a afegir-se i col·laborar amb el KDE, incloent-vos."
"options_save_failed": {
"message": "Ha fallat en guardar l'arranjament"
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
},
"options_about_translators": {
"message": "Josep Ma. Ferrer"
},
"options_title": {
"message": "Arranjament de la integració del Plasma"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Traduït per: $1"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Usa barres de desplaçament de l'estil Brisa"
"options_tab_general": {
"message": "General"
},
"options_tab_about": {
"message": "Quant a"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Controls multimèdia millorats"
"options_about_license": {
"message": "Llicència: <a href=\"$1\">Llicència pública general de GNU versió 3</a>"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Obri via el KDE Connect"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "El servidor natiu s'ha desconnectat inesperadament: $1"
},
"options_about_bugs": {
"message": "Si trobeu un problema, comproveu la <a href=\"$1\">llista d'errors oberts</a> i després <a href=\"$2\">ompliu un informe d'error</a>."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Afig una entrada al menú contextual a enllaços que permeten enviar-los al telèfon i a altres dispositius aparellats usant el <a href=\"$1\">Connect del KDE</a>."
},
"options_save_success": {
"message": "L'arranjament s'ha guardat amb èxit"
......@@ -83,13 +80,16 @@
"options_about_donate": {
"message": "Si vos agrada el que veieu, per favor, considereu fer una <a href=\"$1\">donació a KDE</a>, per tal de continuar fent el millor programari lliure possible."
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "Aquesta ampliació del navegador fou creada per la <a href=\"$1\">Comunitat KDE</a>. Podeu trobar més informació quant a aquest projecte al <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Controls multimèdia"
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Permet controlar els reproductors de vídeo i àudio a llocs web usant el plasmoide Media Controller."
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Mostra les baixades a l'àrea de notificacions"
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Ha fallat en connectar al servidor natiu. Assegureu-vos que el paquet «plasma-browser-integration» estiga instal·lat."
"general_error_title": {
"message": "Error d'integració del navegador al Plasma"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "Això pot interferir amb l'aparença de llocs web que ja apliquen un estil personalitzat a les barres de desplaçament."
}
}
\ No newline at end of file
{
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
},
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
},
"kdeconnect_open_device": {
"message": "Otevřít pomocí '$1'"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"options_plugin_kdeconnect_title": {
"message": "Poslat přes KDE Connect"
},
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
"options_save_failed": {
"message": "Uložení nastavení selhalo"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"options_title": {
"message": "Plasma Integration Settings"
},
"options_plugin_tabsrunner_description": {
"message": "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma Search settings</a>."
"options_about_created_by_kde": {
"message": "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
},
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
},
"options_save_success": {
"message": "Nastavení úspěšně uloženo"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"options_tab_about": {
"message": "O aplikaci"
},
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
},
"general_error_title": {
"message": "Chyba integrace prohlížeče do prostředí Plasma"
"general_error_port_disconnect": {
"message": "The native host disconnected unexpectedly: $1"
},
"options_not_supported_os": {
"message": "Toto rozšíření není na tomto operačním systému podporováno."
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
},
"options_plugin_downloads_title": {
"message": "Zobrazit stahování v oblasti upozornění"
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
},
"options_plugin_mpris_title": {
"message": "Ovládání médií"
},
"options_plugin_mpris_media_sessions_description": {
"message": "Extract metadata and thumbnails of currently playing content. (Experimental)"
},
"options_plugin_tabsrunner_title": {
"message": "Find browser tabs in “Run Command” window"
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
},
"general_error_unknown": {
"message": "Neznámá chyba"
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
},
"options_plugin_kdeconnect_description": {
"message": "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
},
"options_about_translators": {
"message": "Vít Pelčák"
},
"options_about_donate": {
"message": "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</a>, so we can continue to make the best free software possible."
"options_about_kde": {
"message": "Pracovní prostředí KDE je napsáno a spravováno celosvětovou sítí softwarových inženýrů, výtvarníků, překladatelů a jiných přispěvatelů, kteří se odevzdali vývoji <a href=\"%1\">svobodného softwaru</a>. Tato komunita vytvořila stovky aplikací jako součást vývojové frameworků KDE, pracovních prostředích a aplikací.KDE je společné úsilí, kde žádná skupina, společnost nebo organizace nemá kontrolu nad zdrojovým kódem KDE. Každý příspěvek k projektu KDE je vítán."
},
"general_error_port_startupfail": {
"message": "Failed to connect to the native host. Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed."
"options_plugin_mpris_description": {
"message": "Lets you control video and audio players in websites using the Media Controller plasmoid."
},
"options_about_bugs": {
"message": "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
"options_plugin_breezeScrollBars_description": {
"message": "This may interfere with the appearance of websites that already apply a custom styling to their scroll bars."
},
"options_tab_general": {
"message": "Obecné"
"kdeconnect_open_via": {
"message": "Otevřít přes KDE Connect"
},
"options_about_license": {
"message": "Licence: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
"options_plugin_mpris_media_sessions_title": {
"message": "Rozšířené Ovládání médií"
},
"options_plugin_breezeScrollBars_title": {
"message": "Použít styl posuvníku Breeze"
},
"options_about_copyright": {
"message": "© 2017, 2018 Kai Uwe Broulik a David Edmundson"
},
"options_about_translated_by": {
"message": "Přeloženo: $1"
}
}
\ No newline at end of file