Commit 0512b5cb authored by Joachim Eibl's avatar Joachim Eibl

Translation updates

git-svn-id: https://kdiff3.svn.sourceforge.net/svnroot/kdiff3/trunk@129 c8aa9fed-2811-0410-8543-893ada326672
parent 1c3a046d
......@@ -9,19 +9,20 @@
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005.
# Robert Gomulka <rgom@o2.pl>, 2005.
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009, 2010, 2011.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdiff3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-13 18:23+0100\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 11:03+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
......@@ -241,19 +242,19 @@ msgstr "ze schowka"
#: diff.cpp:471
msgid "Expecting space after closing quotation mark."
msgstr ""
msgstr "Oczekiwano spacji po zamknięciu znaku cytowania."
#: diff.cpp:474
msgid "Not matching quotation marks."
msgstr ""
msgstr "Niezgodne znaki cytowania."
#: diff.cpp:496
msgid "Unexpected quotation mark within argument."
msgstr ""
msgstr "Nieoczekiwany znak cytowania wewnątrz argumentu."
#: diff.cpp:503
msgid "No program specified."
msgstr ""
msgstr "Nie określono programu."
#: diff.cpp:605
#, kde-format
......@@ -1021,10 +1022,9 @@ msgid "Tool for Comparison and Merge of Files and Directories"
msgstr "Narzędzie do porównywania i łączenia plików i katalogów"
#: main.cpp:165
#, fuzzy
#| msgid "(c) 2002-2009 Joachim Eibl"
msgid "(c) 2002-2011 Joachim Eibl"
msgstr "(c) 2002-2009 Joachim Eibl"
msgstr "(c) 2002-2011 Joachim Eibl"
#: main.cpp:172 kdiff3_part.cpp:303
msgid "Joachim Eibl"
......@@ -1148,11 +1148,11 @@ msgstr "Albert Astals Cid"
#: main.cpp:188
msgid "Silvan Scherrer"
msgstr ""
msgstr "Silvan Scherrer"
#: main.cpp:188
msgid "OS2 port"
msgstr ""
msgstr "port OS2"
#: main.cpp:190
msgid "+ Many thanks to those who reported bugs and contributed ideas!"
......@@ -1786,7 +1786,6 @@ msgid "Show White Space"
msgstr "Pokaż białe znaki"
#: kdiff3.cpp:558
#, fuzzy
msgid ""
"White\n"
"Deltas"
......@@ -1957,10 +1956,9 @@ msgid "Saving file with a new filename..."
msgstr "Zapisywanie pliku pod nową nazwą..."
#: kdiff3.cpp:781
#, fuzzy
#| msgid "Printing completed."
msgid "Printing not implemented."
msgstr "Drukowanie zakończone."
msgstr "Drukowanie niezaimplementowane."
#: kdiff3.cpp:815
msgid "Printing..."
......@@ -2085,9 +2083,8 @@ msgstr ""
"Aby sprawdzić automatyczne łączenie, skopiuj wiersz używany w twoich plikach."
#: smalldialogs.cpp:430 smalldialogs.cpp:458 smalldialogs.cpp:494
#, fuzzy
msgid "Match result:"
msgstr "Pasujący rezultat:"
msgstr "Pasujący wynik:"
#: smalldialogs.cpp:441 optiondialog.cpp:962
msgid "History start regular expression:"
......@@ -2315,16 +2312,14 @@ msgstr ""
"Wyłączone: Musisz jawnie skopiować np. poprzez Ctrl-C."
#: optiondialog.cpp:768
#, fuzzy
#| msgid "&Window"
msgid "Dos/Windows"
msgstr "&Okno"
msgstr "Dos/Windows"
#: optiondialog.cpp:769
#, fuzzy
#| msgid "Auto Select"
msgid "Autodetect"
msgstr "Wybór automatyczny"
msgstr "Wykryj automatycznie"
#: optiondialog.cpp:772
msgid ""
......@@ -2410,7 +2405,6 @@ msgstr ""
"Analizowanie dużych plików będzie znacznie wolniejsze."
#: optiondialog.cpp:854
#, fuzzy
msgid "Align B and C for 3 input files"
msgstr "Wyrównaj B i C dla 3 plików wejściowych"
......@@ -2496,13 +2490,14 @@ msgid ""
"Run the merge for auto merge regular expressions\n"
"immediately when a merge starts.\n"
msgstr ""
"Uruchom scalanie do automatycznego scalenia wyrażeń regularnych\n"
"zaraz po rozpoczęciu scalania.\n"
#: optiondialog.cpp:953
msgid "Version Control History Merging"
msgstr "Łączenie historii kontroli wersji"
#: optiondialog.cpp:966
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Regular expression for the start of the version control history entry.\n"
#| "Usually this line contains the \"$Log$\"-keyword.\n"
......@@ -2547,7 +2542,6 @@ msgid "History entry start sort key order:"
msgstr "Porządek sortowania wpisów historii:"
#: optiondialog.cpp:1008
#, fuzzy
msgid ""
"Each pair of parentheses used in the regular expression for the history "
"start entry\n"
......@@ -2558,11 +2552,11 @@ msgid ""
"See the documentation for details."
msgstr ""
"Każdy nawias użyty w wyrażeniu regularnym dla wpisu początkowego historii\n"
"grupuje klucz który może być użyty do sortowania wpisów.\n"
"grupuje klucz który może zostać użyty do sortowania wpisów.\n"
"Podaj listę kluczy (które są numerowane w kolejności wystąpienia\n"
"zaczynając od 1) oddzielając je przecinkiem \",\" (np. \"4,5,6,1,2,3,7\").\n"
"zaczynając od 1) oddzielając je przecinkiem ',' (np. \"4,5,6,1,2,3,7\").\n"
"Jeśli pole pozostanie puste, nie zostanie wykonane żadne sortowanie.\n"
"Zajrzyj do dokumentacji aby uzyskać szczegółowe informacje."
"Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać szczegółowe informacje."
#: optiondialog.cpp:1019
msgid "Merge version control history on merge start"
......@@ -3138,6 +3132,11 @@ msgid ""
"Don't save the result if unsure. Continue at your own risk.\n"
"Affected input files are in %1."
msgstr ""
"Pewne znaki wejściowe nie mogły zostać przekształcone do prawidłowego unikodu."
"\n"
"Możesz używać złego kodeku. (np. UTF-8 dla plików nie-UTF-8).\n"
"Nie zapisuj wyników, jeśli jesteś niepewny(a). Kontynuuj na własne ryzyko.\n"
"Uwikłane pliki wejściowe to %1."
#: pdiff.cpp:1080
msgid "Abort"
......@@ -3180,16 +3179,14 @@ msgid "Search Complete"
msgstr "Połączenie zakończone"
#: pdiff.cpp:2252
#, fuzzy
msgid "Nothing is selected in either diff input window."
msgstr "Nic nie jest zaznaczone."
msgstr "Nic nie wybrano w żadnym oknie wejściowym różnicy."
#: pdiff.cpp:2252
msgid "Error while adding manual diff range"
msgstr "Błąd podczas dodawania ręcznego zakresu różnic"
#: kdiff3_shell.cpp:76
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Could not initialize the KDiff part.\n"
#| "This usually happens due to an installation problem. Please read the "
......@@ -3199,9 +3196,10 @@ msgid ""
"This usually happens due to an installation problem. Please read the README-"
"file in the source package for details."
msgstr ""
"Nie można znaleźć modułu programu!\n"
"Może to być spowodowane niepoprawną instalacją. Przeczytaj plik README w "
"pakiecie źródłowym aby uzyskać szczegółowe informacje."
"Nie można zainicjować modułu KDiff3.\n"
"Dzieje się tak zazwyczaj ze względu na problem instalacji. Proszę przeczytać "
"plik "
"README w pakiecie źródłowym po szczegóły."
#: rc.cpp:1
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
......@@ -3240,3 +3238,4 @@ msgstr "KDiff3"
#: rc.cpp:38
msgid "Main Toolbar"
msgstr "Główny pasek narzędzi"
# Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 10:52+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:94
msgid "KDiff3 ..."
msgstr "KDiff3 ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:125
#, kde-format
msgid "Compare with %1"
msgstr "Porównaj z %1"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:131
#, kde-format
msgid "Merge with %1"
msgstr "Scal z %1"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:137
#, kde-format
msgid "Save '%1' for later"
msgstr "Zapisz '%1' na później"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:143
msgid "3-way merge with base"
msgstr "Trójstronne scalenie z bazą"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:150
msgid "Compare with ..."
msgstr "Porównaj z ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:162
msgid "Clear list"
msgstr "Wyczyść listę"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:170
msgid "Compare"
msgstr "Porównaj"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:176
msgid "3 way comparison"
msgstr "Trójstronne porównanie "
#: kdiff3fileitemaction.cpp:180
msgid "About KDiff3 menu plugin ..."
msgstr "O wtyczce menu KDiff3 ..."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:284
msgid ""
"KDiff3 File Item Action Plugin: Copyright (C) 2011 Joachim Eibl\n"
"KDiff3 homepage: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
msgstr ""
"Wtyczka działania elementu pliku KDiff3: Prawa autorskie (C) 2011 Joachim "
"Eibl\n"
"Strona domowa KDiff3: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
#: kdiff3fileitemaction.cpp:286
msgid ""
"Using the contextmenu extension:\n"
"For simple comparison of two selected files choose \"Compare\".\n"
"If the other file is somewhere else \"Save\" the first file for later. It "
"will appear in the \"Compare With ...\" submenu. Then use \"Compare With\" "
"on second file.\n"
"For a 3-way merge first \"Save\" the base file, then the branch to merge and "
"choose \"3-way merge with base\" on the other branch which will be used as "
"destination.\n"
"Same also applies to directory comparison and merge."
msgstr ""
"Sposób użycia rozszerzenia menu kontekstowego:\n"
"Dla prostego porównania dwóch wybranych plików wybierz \"Porównaj\".\n"
"Jeśli drugi plik znajduje się w innym miejscu \"Zachowaj na później\" "
"pierwszy plik, a pojawi się on w podmenu \"Porównaj z ...\". Następnie użyj "
"\"Porównaj z..\" z drugim plikiem.\n"
"Dla trójstronnego scalenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie "
"gałąź do scalenia i wybierz \"Trójstronne scalenie z plikiem bazowym\" na "
"innej gałęzi, która będzie użyta jako docelowa.\n"
"To samo tyczy się porównywania i scalania katalogów."
#: kdiff3fileitemaction.cpp:294
msgid "About KDiff3 File Item Action Plugin"
msgstr "O wtyczce działanie elementu pliku KDiff3"
......@@ -3,19 +3,20 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2009.
# Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdiff3plugin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-02 05:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-10 23:18+0100\n"
"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 10:22+0200\n"
"Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
......@@ -31,17 +32,16 @@ msgstr "Porównaj z %1"
#: kdiff3plugin.cpp:120
#, kde-format
msgid "Merge with %1"
msgstr "Połącz z %1"
msgstr "Scal z %1"
#: kdiff3plugin.cpp:126
#, kde-format
msgid "Save '%1' for later"
msgstr "Zachowaj \"%1\" na później"
msgstr "Zapisz '%1' na później"
#: kdiff3plugin.cpp:132
#, fuzzy
msgid "3-way merge with base"
msgstr "Trójstronne złączenie z plikiem bazowym"
msgstr "Trójstronne scalenie z plikiem bazowym"
#: kdiff3plugin.cpp:139
msgid "Compare with ..."
......@@ -69,12 +69,11 @@ msgid ""
"KDiff3 homepage: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
msgstr ""
"Wtyczka KDiff3 Menu: Copyright (C) 2008 Joachim Eibl\n"
"Wtyczka menu KDiff3: Prawa autorskie (C) 2008 Joachim Eibl\n"
"Strona domowa KDiff3: http://kdiff3.sourceforge.net\n"
"\n"
#: kdiff3plugin.cpp:271
#, fuzzy
msgid ""
"Using the context menu extension:\n"
"For simple comparison of two selected files choose \"Compare\".\n"
......@@ -91,13 +90,13 @@ msgstr ""
"Jeśli drugi plik znajduje się w innym miejscu \"Zachowaj na później\" "
"pierwszy plik, a pojawi się on w podmenu \"Porównaj z ...\". Następnie użyj "
"\"Porównaj z..\" z drugim plikiem.\n"
"Dla trójstronnego złączenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie "
"gałąź do złączenia i wybierz \"Trójstronne złączenie z plikiem bazowym\" na "
"innej gałęzi która będzie użyta jako przeznaczenie.\n"
"Tak samo stosuje się to do porównywania i łączenia katalogów."
"Dla trójstronnego scalenia najpierw \"Zachowaj\" plik bazowy, a następnie "
"gałąź do scalenia i wybierz \"Trójstronne scalenie z plikiem bazowym\" na "
"innej gałęzi, która będzie użyta jako docelowa.\n"
"To samo tyczy się porównywania i scalania katalogów."
#: kdiff3plugin.cpp:279
#, fuzzy
#| msgid "About KDiff3 menu plugin ..."
msgid "About KDiff3 Menu Plugin"
msgstr "O wtyczce menu KDiff3 Menu"
......@@ -22,54 +22,87 @@
# and update all files for translations
# Requirements: wget, gettext-tools, qt3-devel-tools
export getFiles=1
export rmFiles=1
while getopts ":g:r:" opt; do
case $opt in
g)
getFiles=$OPTARG
;;
r)
rmFiles=$OPTARG
;;
\?)
echo "Invalid option: -$OPTARG" >&2
;;
esac
done
echo "Remove temp files: $rmFiles"
echo "Get files: $getFiles"
export LANG=en_US.UTF-8
# extract extra strings
xgettext --keyword=i18n --keyword=I18N_NOOP -C ../src-QT4/kreplacements/kreplacements.cpp -o kreplacements.pot
sed -i /add_subdirectory/d CMakeLists.txt
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/subdirs
if [ $getFiles -eq 1 ]; then
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/subdirs -O subdirs
fi
for i in `cat subdirs` ; do
# Many languages don't have translations so don't worry about errors too much.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3.po -O $i.po
# if file exists and has size greater than zero
if [ $i != "x-test" -a -s $i.po ]; then
echo $i
# if directory exists delete it recursively and recreate it
if [ -d $i ]; then
rm -R $i
if [ $getFiles -eq 1 ]; then
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3.po -O $i.po
# if file exists and has size greater than zero
if [ $i != "x-test" -a -s $i.po ]; then
if [ -s $i.po ]; then
# if directory exists delete it recursively and recreate it
if [ -d $i ]; then
rm -R $i
fi
mkdir $i
mv $i.po $i/kdiff3.po
fi
fi
mkdir $i
cp $i.po $i/kdiff3.po
if [ -e $i.po ]; then
rm $i.po # possibly empty file
fi
fi
if [ -s $i/kdiff3.po ]; then
echo $i
sed s/xx/$i/ CMakeLists_xx.txt >$i/CMakeLists.txt
# Same for the kdiff3plugin.po-file
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3plugin.po -O kdiff3plugin_$i.po
if [ -s kdiff3plugin_$i.po ]; then
cp kdiff3plugin_$i.po $i/kdiff3plugin.po
fi
rm kdiff3plugin_$i.po
if [ $getFiles -eq 1 ]; then
# Same for the kdiff3plugin.po-file
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3plugin.po -O $i/kdiff3plugin.po
if [ ! -s $i/kdiff3plugin.po ]; then
rm $i/kdiff3plugin.po
fi
# Same for the kdiff3fileitemactionplugin.po-file
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3fileitemactionplugin.po -O kdiff3fileitemactionplugin_$i.po
if [ -s kdiff3fileitemactionplugin_$i.po ]; then
cp kdiff3fileitemactionplugin_$i.po $i/kdiff3fileitemactionplugin.po
# Same for the kdiff3fileitemactionplugin.po-file
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/extragear-utils/kdiff3fileitemactionplugin.po -O $i/kdiff3fileitemactionplugin.po
if [ ! -s $i/kdiff3fileitemactionplugin.po ]; then
rm $i/kdiff3fileitemactionplugin.po
fi
# Create qm-files
# The qm files are only needed for the qt-only version, not for the KDE-version.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/kdelibs/kdelibs4.po -O kdelibs_$i.po
fi
rm kdiff3fileitemactionplugin_$i.po
# Create qm-files
# The qm files are only needed for the qt-only version, not for the KDE-version.
wget http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/$i/messages/kdelibs/kdelibs4.po -O kdelibs_$i.po
# (msgmerge and msgcat are from "gettext-tools"-package.)
msgmerge --no-fuzzy-matching kdelibs_$i.po kreplacements.pot >kreplacements_$i.po
msgcat --use-first $i.po kreplacements_$i.po >kdiff3_$i.po
msgcat --use-first $i/kdiff3.po kreplacements_$i.po >kdiff3_$i.po
# (msg2qm is from "qt3-devel-tools"-package.)
#/usr/lib/qt3/bin/msg2qm kdiff3_$i.po kdiff3_$i.qm
# lconvert is from qt4 (libqt4-devel)
sed -i "/#~/d;/#,/d" kdiff3_$i.po
lconvert -if po -of qm -o kdiff3_$i.qm kdiff3_$i.po
rm kdelibs_$i.po kdiff3_$i.po kreplacements_$i.po
if [ $rmFiles -eq 1 ]; then
rm kdelibs_$i.po kdiff3_$i.po kreplacements_$i.po
fi
echo add_subdirectory\($i\) >>CMakeLists.txt
fi
rm $i.po
done
# Print some info
......@@ -80,6 +113,7 @@ for i in `cat subdirs` ; do
fi
done
rm subdirs
rm kreplacements.pot
if [ $rmFiles -eq 1 ]; then
rm subdirs
rm kreplacements.pot
fi
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment