Commit 8988fc01 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent c5a2abef
Pipeline #54318 skipped
...@@ -127,7 +127,6 @@ ...@@ -127,7 +127,6 @@
<p xml:lang="uk">Dolphin — програма для керування файлами KDE, за допомогою якої ви можете пересуватися та переглядати вміст дисків, флешок USB, SD-карток тощо. Створення, пересування або вилучення файлів та тек є простим і швидким завданням.</p> <p xml:lang="uk">Dolphin — програма для керування файлами KDE, за допомогою якої ви можете пересуватися та переглядати вміст дисків, флешок USB, SD-карток тощо. Створення, пересування або вилучення файлів та тек є простим і швидким завданням.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin là trình quản lí tệp của KDE, nó cho phép bạn điều hướng và duyệt nội dung các ổ cứng, các thẻ USB, thẻ SD và các thiết bị khác của bạn. Việc tạo, chuyển, hay xoá tệp và thư mục đều đơn giản và nhanh chóng.</p> <p xml:lang="vi">Dolphin là trình quản lí tệp của KDE, nó cho phép bạn điều hướng và duyệt nội dung các ổ cứng, các thẻ USB, thẻ SD và các thiết bị khác của bạn. Việc tạo, chuyển, hay xoá tệp và thư mục đều đơn giản và nhanh chóng.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin is KDE's file manager that lets you navigate and browse the contents of your hard drives, USB sticks, SD cards, and more. Creating, moving, or deleting files and folders is simple and fast.xx</p> <p xml:lang="x-test">xxDolphin is KDE's file manager that lets you navigate and browse the contents of your hard drives, USB sticks, SD cards, and more. Creating, moving, or deleting files and folders is simple and fast.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 是 KDE 的文件管理器,您可以使用它来浏览硬盘、U 盘、SD 卡和其他存储设备中的内容,也可以方便快捷地创建、移动、删除文件和文件夹。</p>
<p>Dolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.</p> <p>Dolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.</p>
<p xml:lang="az">Dolphin, səmərəliyi artıracaq bir çox funksiyalardan ibarətdir və bu da sizə vaxtınıza qənaət edəcəkdir. Birdən çox vərəq və bölünmə funksiyaları, qovluqlar arasında rahat hərəkət etməyə imkan verir, həmçinin, siz faylları, həmin görünən qovluqlar arasında tutub yerini dəyişməklə köçürə və kopyalaya bilərsiniz. Siçanın sağ düyməsi ilə açılan Dolpin menyusunda faylları sıxmağa, paylaşmağa, yeni surətini yaratmağa və bu kimi başqa bir çox cəld əməlləri təqdim edir. Bundan başqa siz həmçinin öz fərdi əməlinizi də bu menyuya daxil edə bilərsiniz.</p> <p xml:lang="az">Dolphin, səmərəliyi artıracaq bir çox funksiyalardan ibarətdir və bu da sizə vaxtınıza qənaət edəcəkdir. Birdən çox vərəq və bölünmə funksiyaları, qovluqlar arasında rahat hərəkət etməyə imkan verir, həmçinin, siz faylları, həmin görünən qovluqlar arasında tutub yerini dəyişməklə köçürə və kopyalaya bilərsiniz. Siçanın sağ düyməsi ilə açılan Dolpin menyusunda faylları sıxmağa, paylaşmağa, yeni surətini yaratmağa və bu kimi başqa bir çox cəld əməlləri təqdim edir. Bundan başqa siz həmçinin öz fərdi əməlinizi də bu menyuya daxil edə bilərsiniz.</p>
<p xml:lang="ca">El Dolphin conté moltes característiques de productivitat que us estalviaran temps. Les característiques de múltiples pestanyes i de vista dividida permeten navegar per diverses carpetes al mateix temps, i poder arrossegar i deixar anar els fitxers amb facilitat entre les vistes per a moure'ls o copiar-los. El menú contextual del Dolphin ofereix moltes accions ràpides que us permeten comprimir, compartir i duplicar els fitxers, entre moltes altres coses. També podreu afegir-hi les vostres pròpies accions personalitzades.</p> <p xml:lang="ca">El Dolphin conté moltes característiques de productivitat que us estalviaran temps. Les característiques de múltiples pestanyes i de vista dividida permeten navegar per diverses carpetes al mateix temps, i poder arrossegar i deixar anar els fitxers amb facilitat entre les vistes per a moure'ls o copiar-los. El menú contextual del Dolphin ofereix moltes accions ràpides que us permeten comprimir, compartir i duplicar els fitxers, entre moltes altres coses. També podreu afegir-hi les vostres pròpies accions personalitzades.</p>
...@@ -153,7 +152,6 @@ ...@@ -153,7 +152,6 @@
<p xml:lang="uk">У Dolphin передбачено багато можливостей, які роблять вашу роботу продуктивнішою та заощаджують час. За допомогою можливостей використання декількох вкладок та поділу панелей перегляду ви можете переглядати вміст декількох тек одночасно і без проблем перетягувати і скидати пункти файлів і тек між різними панелями з метою копіювання або пересування. У контекстному меню Dolphin, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші, серед іншого, передбачено багато пунктів для швидкого доступу до стискання, оприлюднення та дублювання файлів. Крім того, ви можете додавати туди власні нетипові пункти дій.</p> <p xml:lang="uk">У Dolphin передбачено багато можливостей, які роблять вашу роботу продуктивнішою та заощаджують час. За допомогою можливостей використання декількох вкладок та поділу панелей перегляду ви можете переглядати вміст декількох тек одночасно і без проблем перетягувати і скидати пункти файлів і тек між різними панелями з метою копіювання або пересування. У контекстному меню Dolphin, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші, серед іншого, передбачено багато пунктів для швидкого доступу до стискання, оприлюднення та дублювання файлів. Крім того, ви можете додавати туди власні нетипові пункти дій.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin bao gồm nhiều tính năng năng suất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các tính năng đa thẻ và khung xem chia đôi cho phép điều hướng nhiều thư mục cùng lúc, và bạn có thể dễ dàng kéo thả tệp giữa các khung xem để chuyển hay chép chúng. Trình đơn bấm phải của Dolphin cung cấp nhiều hành động nhanh gọn cho phép bạn nén, chia sẻ, và tạo bản sao cho các tệp, cùng nhiều việc khác nữa. Bạn cũng có thể thêm các hành động tự chọn của mình.</p> <p xml:lang="vi">Dolphin bao gồm nhiều tính năng năng suất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các tính năng đa thẻ và khung xem chia đôi cho phép điều hướng nhiều thư mục cùng lúc, và bạn có thể dễ dàng kéo thả tệp giữa các khung xem để chuyển hay chép chúng. Trình đơn bấm phải của Dolphin cung cấp nhiều hành động nhanh gọn cho phép bạn nén, chia sẻ, và tạo bản sao cho các tệp, cùng nhiều việc khác nữa. Bạn cũng có thể thêm các hành động tự chọn của mình.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.xx</p> <p xml:lang="x-test">xxDolphin contains plenty of productivity features that will save you time. The multiple tabs and split view features allow navigating multiple folders at the same time, and you can easily drag and drop files between views to move or copy them. Dolphin's right-click menu provides with many quick actions that let you compress, share, and duplicate files, among many other things. You can also add your own custom actions.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 内建了许多有助于提高生产力的功能,助您省时省力。多标签页窗口、拆分视图等功能可以让您同时浏览多个文件夹,还可以在标签页和拆分的视图之间拖放、复制、移动文件。Dolphin 的右键菜单内建了许多快捷操作功能,例如压缩、分享、创建文件的副本等。您还可以将自定义操作添加到右键菜单。</p>
<p>Dolphin is very lightweight, but at the same time, you can adapt it to your specific needs. This means that you can carry out your file management exactly the way you want to. Dolphin supports three different view modes: a classic grid view of all the files, a more detailed view, and a tree view. You can also configure most of Dolphin's behavior.</p> <p>Dolphin is very lightweight, but at the same time, you can adapt it to your specific needs. This means that you can carry out your file management exactly the way you want to. Dolphin supports three different view modes: a classic grid view of all the files, a more detailed view, and a tree view. You can also configure most of Dolphin's behavior.</p>
<p xml:lang="az">Dolphin çox yüngüldür, bununla belə siz onu öz ehtiyaclarınıza uyğunlaşdıra bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, siz fayllarınızı istədiyiniz kimi idarə edə bilərsiniz. Dolphin üç müxtəlif baxış rejimini dəstəkləyir: bütün faylları üçün şəbəkə formasında klassik görünüş, budaqlanan şəkildə daha təfərrüatlı baxış forması. Siz həmçinin daha çox Dolphin davranışlarını tənzimləyə bilərsiniz.</p> <p xml:lang="az">Dolphin çox yüngüldür, bununla belə siz onu öz ehtiyaclarınıza uyğunlaşdıra bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, siz fayllarınızı istədiyiniz kimi idarə edə bilərsiniz. Dolphin üç müxtəlif baxış rejimini dəstəkləyir: bütün faylları üçün şəbəkə formasında klassik görünüş, budaqlanan şəkildə daha təfərrüatlı baxış forması. Siz həmçinin daha çox Dolphin davranışlarını tənzimləyə bilərsiniz.</p>
<p xml:lang="ca">El Dolphin és molt lleuger, però al mateix temps, podreu adaptar-lo a les vostres necessitats específiques. Això significa que podreu realitzar la gestió de fitxers exactament de la manera que vulgueu. El Dolphin admet tres modes de vista diferents: una vista de quadrícula clàssica amb tots els fitxers, una vista més detallada i una vista en arbre. També podreu configurar la major part del comportament del Dolphin.</p> <p xml:lang="ca">El Dolphin és molt lleuger, però al mateix temps, podreu adaptar-lo a les vostres necessitats específiques. Això significa que podreu realitzar la gestió de fitxers exactament de la manera que vulgueu. El Dolphin admet tres modes de vista diferents: una vista de quadrícula clàssica amb tots els fitxers, una vista més detallada i una vista en arbre. També podreu configurar la major part del comportament del Dolphin.</p>
...@@ -179,7 +177,6 @@ ...@@ -179,7 +177,6 @@
<p xml:lang="uk">Dolphin є дуже невибагливим до ресурсів. Втім, ви можете адаптувати програму до ваших потреб. Це означає, що ви можете здійснювати керування файлами саме так, як вам того хочеться. У Dolphin передбачено три різних режими перегляду: класичний перегляд таблицею усіх файлів, режим докладного перегляду та ієрархічний перегляд. Більшу частину характеристик роботи програми можна налаштувати Dolphin.</p> <p xml:lang="uk">Dolphin є дуже невибагливим до ресурсів. Втім, ви можете адаптувати програму до ваших потреб. Це означає, що ви можете здійснювати керування файлами саме так, як вам того хочеться. У Dolphin передбачено три різних режими перегляду: класичний перегляд таблицею усіх файлів, режим докладного перегляду та ієрархічний перегляд. Більшу частину характеристик роботи програми можна налаштувати Dolphin.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin rất nhẹ, nhưng đồng thời bạn có thể điều chỉnh nó theo các nhu cầu cụ thể của mình. Điều này nghĩa là bạn có thể thực hiện việc quản lí tệp đúng như cách bạn muốn. Dolphin hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: một khung xem tất cả các tệp ở dạng lưới cổ điển, một khung xem chi tiết hơn, và một khung xem dạng cây. Bạn cũng có thể cấu hình hầu hết tất cả các ứng xử của Dolphin.</p> <p xml:lang="vi">Dolphin rất nhẹ, nhưng đồng thời bạn có thể điều chỉnh nó theo các nhu cầu cụ thể của mình. Điều này nghĩa là bạn có thể thực hiện việc quản lí tệp đúng như cách bạn muốn. Dolphin hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: một khung xem tất cả các tệp ở dạng lưới cổ điển, một khung xem chi tiết hơn, và một khung xem dạng cây. Bạn cũng có thể cấu hình hầu hết tất cả các ứng xử của Dolphin.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin is very lightweight, but at the same time, you can adapt it to your specific needs. This means that you can carry out your file management exactly the way you want to. Dolphin supports three different view modes: a classic grid view of all the files, a more detailed view, and a tree view. You can also configure most of Dolphin's behavior.xx</p> <p xml:lang="x-test">xxDolphin is very lightweight, but at the same time, you can adapt it to your specific needs. This means that you can carry out your file management exactly the way you want to. Dolphin supports three different view modes: a classic grid view of all the files, a more detailed view, and a tree view. You can also configure most of Dolphin's behavior.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 是一个体积轻巧的应用程序,您还可以按照自己的需要对其进行调整,让文件管理操作更加得心应手。Dolphin 的文件视图有三种模式:图标网格、简洁单栏、多栏详情。您还可以对 Dolphin 的程序行为进行配置。</p>
<p>Dolphin can display files and folders from many Internet cloud services and other remote machines as if they were right there on your desktop.</p> <p>Dolphin can display files and folders from many Internet cloud services and other remote machines as if they were right there on your desktop.</p>
<p xml:lang="az">Dolphin, bir çox İnternet və digər uzaq maşınların bulud xidmətindən faylları və qovluqları birbaşa sizin İş Masanızdakı kimi göstərəcəkdir.</p> <p xml:lang="az">Dolphin, bir çox İnternet və digər uzaq maşınların bulud xidmətindən faylları və qovluqları birbaşa sizin İş Masanızdakı kimi göstərəcəkdir.</p>
<p xml:lang="ca">El Dolphin pot mostrar els fitxers i carpetes de molts serveis en el núvol d'Internet i altres màquines remotes com si hi estiguessin al vostre escriptori.</p> <p xml:lang="ca">El Dolphin pot mostrar els fitxers i carpetes de molts serveis en el núvol d'Internet i altres màquines remotes com si hi estiguessin al vostre escriptori.</p>
...@@ -205,7 +202,6 @@ ...@@ -205,7 +202,6 @@
<p xml:lang="uk">Dolphin здатен показувати файли і теки із багатьох «хмарних» служб інтернету та віддалених комп'ютерів так, наче усі ці дані зберігаються на вашому робочому комп'ютері.</p> <p xml:lang="uk">Dolphin здатен показувати файли і теки із багатьох «хмарних» служб інтернету та віддалених комп'ютерів так, наче усі ці дані зберігаються на вашому робочому комп'ютері.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin có thể hiển thị tệp và thư mục từ nhiều dịch vụ đám mây Liên Mạng và các máy ở xa khác như thể chúng ở ngay trên máy tính của bạn vậy.</p> <p xml:lang="vi">Dolphin có thể hiển thị tệp và thư mục từ nhiều dịch vụ đám mây Liên Mạng và các máy ở xa khác như thể chúng ở ngay trên máy tính của bạn vậy.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin can display files and folders from many Internet cloud services and other remote machines as if they were right there on your desktop.xx</p> <p xml:lang="x-test">xxDolphin can display files and folders from many Internet cloud services and other remote machines as if they were right there on your desktop.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 可以显示多种云存储服务和远程计算机中的文件和文件夹,与本机文件的体验完全一致。</p>
<p>Dolphin also comes with an integrated terminal that allows you to run commands on the current folder. You can extend the capabilities of Dolphin even further with powerful plugins to adapt it to your workflow. You can use the git integration plugin to interact with git repositories, or the Nextcloud plugin to synchronize your files online, and much more.</p> <p>Dolphin also comes with an integrated terminal that allows you to run commands on the current folder. You can extend the capabilities of Dolphin even further with powerful plugins to adapt it to your workflow. You can use the git integration plugin to interact with git repositories, or the Nextcloud plugin to synchronize your files online, and much more.</p>
<p xml:lang="az">Dolphin həmçinin daxilə quraşdırılmış terminalla təmin olunur ki, bu da cari qovluqda əmrləri başlatmağa imkan verir. Siz, Dolphinin imkanlarını iş prosesinizə uyğunlaşdıracaq, güclü qoşmaların köməyi ilə daha da genişləndirə bilərsiniz. Sİz git repazitoriyaları ilə işləmək üçün, qoşulmuş git inteqrasiya modulundan və ya fayllarınızı internet üzərindən sinxronlaşdırmaq üçün Nextcloud qoşmasından və s. istifadə edə bilərsiniz.</p> <p xml:lang="az">Dolphin həmçinin daxilə quraşdırılmış terminalla təmin olunur ki, bu da cari qovluqda əmrləri başlatmağa imkan verir. Siz, Dolphinin imkanlarını iş prosesinizə uyğunlaşdıracaq, güclü qoşmaların köməyi ilə daha da genişləndirə bilərsiniz. Sİz git repazitoriyaları ilə işləmək üçün, qoşulmuş git inteqrasiya modulundan və ya fayllarınızı internet üzərindən sinxronlaşdırmaq üçün Nextcloud qoşmasından və s. istifadə edə bilərsiniz.</p>
<p xml:lang="ca">El Dolphin també ve amb un terminal integrat que permet executar ordres a la carpeta actual. Podreu estendre encara més les capacitats de Dolphin amb potents connectors per a que s'adapti al vostre flux de treball. Podreu utilitzar el connector d'integració amb el Git per a interactuar amb els repositoris de Git, o el connector de Nextcloud per a sincronitzar els vostres fitxers en línia, i molt més.</p> <p xml:lang="ca">El Dolphin també ve amb un terminal integrat que permet executar ordres a la carpeta actual. Podreu estendre encara més les capacitats de Dolphin amb potents connectors per a que s'adapti al vostre flux de treball. Podreu utilitzar el connector d'integració amb el Git per a interactuar amb els repositoris de Git, o el connector de Nextcloud per a sincronitzar els vostres fitxers en línia, i molt més.</p>
...@@ -231,7 +227,6 @@ ...@@ -231,7 +227,6 @@
<p xml:lang="uk">Також до Dolphin вбудовано термінал, за допомогою якого ви можете виконувати команди у поточній теці. Ви можете розширити можливості Dolphin за допомогою потужних додатків з метою пристосування програми до ваших робочих процедур. Ви можете скористатися додатком інтеграції із git для роботи зі сховищами git або додатком Nextcloud для синхронізації ваших файлів зі сховищами даних в інтернеті тощо.</p> <p xml:lang="uk">Також до Dolphin вбудовано термінал, за допомогою якого ви можете виконувати команди у поточній теці. Ви можете розширити можливості Dolphin за допомогою потужних додатків з метою пристосування програми до ваших робочих процедур. Ви можете скористатися додатком інтеграції із git для роботи зі сховищами git або додатком Nextcloud для синхронізації ваших файлів зі сховищами даних в інтернеті тощо.</p>
<p xml:lang="vi">Dolphin còn đi kèm với một dòng lệnh tích hợp, cho phép bạn chạy lệnh ở thư mục hiện tại. Bạn thậm chí có thể mở rộng khả năng của Dolphin thêm nữa bằng các phần cài cắm mạnh mẽ để đáp ứng với cách làm việc của bạn. Bạn có thể dùng phần cài cắm tích hợp git để tương tác với các kho git, hay phần cài cắm Nextcloud để đồng bộ trực tuyến các tệp của bạn, và còn nhiều nữa.</p> <p xml:lang="vi">Dolphin còn đi kèm với một dòng lệnh tích hợp, cho phép bạn chạy lệnh ở thư mục hiện tại. Bạn thậm chí có thể mở rộng khả năng của Dolphin thêm nữa bằng các phần cài cắm mạnh mẽ để đáp ứng với cách làm việc của bạn. Bạn có thể dùng phần cài cắm tích hợp git để tương tác với các kho git, hay phần cài cắm Nextcloud để đồng bộ trực tuyến các tệp của bạn, và còn nhiều nữa.</p>
<p xml:lang="x-test">xxDolphin also comes with an integrated terminal that allows you to run commands on the current folder. You can extend the capabilities of Dolphin even further with powerful plugins to adapt it to your workflow. You can use the git integration plugin to interact with git repositories, or the Nextcloud plugin to synchronize your files online, and much more.xx</p> <p xml:lang="x-test">xxDolphin also comes with an integrated terminal that allows you to run commands on the current folder. You can extend the capabilities of Dolphin even further with powerful plugins to adapt it to your workflow. You can use the git integration plugin to interact with git repositories, or the Nextcloud plugin to synchronize your files online, and much more.xx</p>
<p xml:lang="zh-CN">Dolphin 还整合了命令行终端,可以在当前文件夹中执行命令行指令。您还可以通过插件来进一步增强 Dolphin 的功能,适应您的使用习惯。例如您可以使用 git 整合插件来与 git 源代码仓库进行交互,或者使用 Nextcloud 插件来在线同步文件等。</p>
</description> </description>
<url type="homepage">https://kde.org/applications/en/dolphin</url> <url type="homepage">https://kde.org/applications/en/dolphin</url>
<url type="bugtracker">https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&amp;product=dolphin</url> <url type="bugtracker">https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?format=guided&amp;product=dolphin</url>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment