Members of the KDE Community are recommended to subscribe to the kde-community mailing list at https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-community to allow them to participate in important discussions and receive other important announcements

Commit c85809b3 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 386a6888
......@@ -107,6 +107,7 @@
<p xml:lang="ko">KDE 파티션 관리자는 컴퓨터의 디스크 장치, 파티션, 파일 시스템을 관리하는 도구입니다. 파티션 작업, 무손실 크기 조정, 백업과 복원이 가능합니다.</p>
<p xml:lang="lt">KDE Skaidinių tvarkyklė yra programa padedanti tvarkyti jūsų kompiuterio diskų įrenginius, skaidinius ir failų sistemas. Ji leidžia lengvai kurti, kopijuoti, perkelti, trinti ir keisti dydį neprarandant duomenų, kurti atsargines skaidinių kopijas.</p>
<p xml:lang="nl">KDE Partitiebeheerder is een hulpprogramma om u helpen bij het beheer van de schijven, partities en bestandssystemen op uw computer. Het stelt u in staat gemakkelijk partities te maken, te kopiëren, te verplaatsen, te verwijderen, hun grootte te wijzigen zonder verlies van gegevens en hiervan een reservekopie te maken of hier vanaf te herstellen.</p>
<p xml:lang="pa">ਕੇਡੀਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਗੁਆਏ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ, ਬੈਕ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।</p>
<p xml:lang="pl">Zarządzanie partycjami KDE jest programem użytkowym mającym na celu pomoc przy zarządzaniu urządzeniami dyskowymi, partycjami i systemami plików na twoim komputerze. Umożliwia łatwe tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i zamianę rozmiaru bez utraty danych, a także tworzenie i przywracanie kopii zapasowych partycji.</p>
<p xml:lang="pt">O Gestor de Partições do KDE é um utilitário que o ajuda a gerir os dispositivos dos discos, as suas partições e sistemas de ficheiros no seu computador. Permite-lhe facilmente criar, copiar, mover, apagar, dimensionar sem perder dados, salvaguardar e repor partições.</p>
<p xml:lang="pt-BR">O Gerenciador de Partições do KDE é um utilitário que o ajuda a gerenciar os dispositivos de disco, suas partições e sistemas de arquivos no seu computador. Permite-lhe facilmente criar, copiar, mover, excluir, redimensionar sem perder dados, criar backup e restaurar partições.</p>
......@@ -186,6 +187,7 @@
<li xml:lang="ko">EXT2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS 등 파일 시스템 지원</li>
<li xml:lang="lt">Palaiko daug failų sistemų, tarp jų ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS ir kitos</li>
<li xml:lang="nl">Ondersteunt een groot aantal bestandssystemen, inclusief ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS en meer</li>
<li xml:lang="pa">ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ।</li>
<li xml:lang="pl">Obsługa wielu systemów plików, uwzględniając przy tym ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS i więcej</li>
<li xml:lang="pt">Suporta um grande conjunto de sistemas de ficheiros, incluindo o ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS entre outros</li>
<li xml:lang="pt-BR">Suporte a um grande conjunto de sistemas de arquivos, incluindo o ext2/3/4, btrfs, reiserfs, NTFS, FAT16/32, JFS, XFS, entre outros</li>
......@@ -223,6 +225,7 @@
<li xml:lang="ko">외부 프로그램을 사용한 작업 관리</li>
<li xml:lang="lt">Užduotims atlikti naudoja išorinius įrankius</li>
<li xml:lang="nl">Maakt gebruik van al beschikbare externe programma's om deze taken uit te voeren</li>
<li xml:lang="pa">ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ</li>
<li xml:lang="pl">Wykorzystywanie już dostępnych programów zewnętrznych do wykonywania swojej pracy</li>
<li xml:lang="pt">Tira partido dos programas externos já existentes para terminar a sua tarefa</li>
<li xml:lang="pt-BR">Utiliza os programas externos já existentes para terminar a sua tarefa</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment