Commit 3b453bbc authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 311d804a
......@@ -228,6 +228,7 @@
<caption xml:lang="ca">Krita és un estudi de pintura digital ple de funcionalitats.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Krita és un estudi de pintura digital ple de funcionalitats.</caption>
<caption xml:lang="es">Krita es un completo estudio de dibujo digital.</caption>
<caption xml:lang="id">Krita adalah studio pelukisan digital dengan fitur yang lengkap.</caption>
<caption xml:lang="it">Krita è uno studio d'arte digitale completo.</caption>
<caption xml:lang="ko">Krita는 다기능 디지털 예술 스튜디오입니다.</caption>
<caption xml:lang="nl">Krita is een digitale schilderstudio vol mogelijkheden.</caption>
......@@ -244,6 +245,7 @@
<caption xml:lang="ca">La finestra d'inici ara proporciona les darreres noticies quant al Krita.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">La finestra d'inici ara proporciona les darreres noticies quant al Krita.</caption>
<caption xml:lang="es">La ventana de bienvenida también le proporciona ahora las últimas noticias sobre Krita.</caption>
<caption xml:lang="id">Window pemulaian kini juga memberikan kamu kabar terbaru tentang Krita.</caption>
<caption xml:lang="it">La finestra di avvio ora fornisce anche le ultime novità su Krita.</caption>
<caption xml:lang="ko">시작 창에서 Krita의 최신 소식을 볼 수 있습니다.</caption>
<caption xml:lang="nl">Het opstartvenster geeft u nu ook you het laatste nieuws over Krita.</caption>
......@@ -260,6 +262,7 @@
<caption xml:lang="ca">Hi ha uns deu motors de pinzell immensament potents.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Hi ha uns deu motors de pinzell immensament potents.</caption>
<caption xml:lang="es">Existen unos diez inmensamente potentes motores de pinceles.</caption>
<caption xml:lang="id">Ada lebih dari sepuluh mesin kuas yang sangat manjur.</caption>
<caption xml:lang="it">Ci sono oltre dieci motori di pennelli incredibilmente potenti.</caption>
<caption xml:lang="ko">10가지 종류의 강력한 브러시 엔진을 사용할 수 있습니다.</caption>
<caption xml:lang="nl">Er zijn meer dan tien immens krachtige penseelengines.</caption>
......@@ -275,6 +278,7 @@
<caption xml:lang="ca">Creeu i useu màscares de gamma per donar a les imatges una aparença coherent.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Creeu i useu màscares de gamma per donar a les imatges una aparença coherent.</caption>
<caption xml:lang="es">Cree y use gamas para proporcionar a sus imágenes un aspecto coherente.</caption>
<caption xml:lang="id">Ciptakan dan gunakan masker gamut untuk memberikan gambarmu sebuah suasana koheren.</caption>
<caption xml:lang="it">Crea e utilizza maschere gamut per dare alle tue immagini un aspetto coerente.</caption>
<caption xml:lang="ko">색역 마스크를 만들고 사용할 수 있습니다.</caption>
<caption xml:lang="nl">Maak en gebruik gamut-maskers om uw afbeeldingen een coherent gevoel te geven.</caption>
......@@ -290,6 +294,7 @@
<caption xml:lang="ca">Esteu amb animacions? El Krita proporciona tol el que cal per a l'animació a mà tradicional.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Esteu amb animacions? El Krita proporciona tol el que cal per a l'animació a mà tradicional.</caption>
<caption xml:lang="es">¿Trabaja con animación? Krita proporciona todo lo necesario para la animación manual tradicional.</caption>
<caption xml:lang="id">Soal animasi? krita menyediakan apa pun yang kamu perlukan untuk animasi gambar-tangan, tradisional.</caption>
<caption xml:lang="it">Per le animazioni? Krita fornisce tutto ciò che ti server per l'animazione tradizionale, disegnata a mano.</caption>
<caption xml:lang="ko">애니메이션을 만들 계획이 있으신가요? Krita를 통해서 수작업 애니메이션을 작업할 수 있습니다.</caption>
<caption xml:lang="nl">Naar animatie? Krita biedt alles wat u nodig hebt voor traditionele, met de hand getekende animatie.</caption>
......@@ -306,6 +311,7 @@
<caption xml:lang="ca">Si sou nou a la pintura digital, o voleu conèixer més quant a les possibilitats del Krita, hi ha un ampli manual actualitzat.</caption>
<caption xml:lang="ca-valencia">Si sou nou a la pintura digital, o voleu conèixer més quant a les possibilitats del Krita, hi ha un ampli manual actualitzat.</caption>
<caption xml:lang="es">Si está empezando con el dibujo digital o si quiere saber más sobre la posibilidades de Krita, dispone de un extenso y actualizado manual.</caption>
<caption xml:lang="id">Jika kamu baru dalam pelukisan digital, atau ingin mengetahui selebihnya tentang Krita, di situ ada manual yang update dan luas.</caption>
<caption xml:lang="it">Se sei nuovo del disegno digitale, o vuoi saperne di più sulle possibilità di Krita, è disponibile un manuale completo e aggiornato.</caption>
<caption xml:lang="ko">디지털 페인팅을 처음 시작하시거나, Krita의 기능을 더 알아 보려면 사용 설명서를 참조하십시오.</caption>
<caption xml:lang="nl">Als u nieuw bent in digitaal schilderen of u wilt meer weten over de mogelijkheden van Krita, dan is er een uitgebreide, bijgewerkte handleiding.</caption>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment