Members of the KDE Community are recommended to subscribe to the kde-community mailing list at https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-community to allow them to participate in important discussions and receive other important announcements

Commit facbfd3d authored by Josep Ma. Ferrer's avatar Josep Ma. Ferrer

Update kdoctools/customization/ca

CMAIL: antonibella5@yahoo.com
parent 497ef21c
......@@ -24,9 +24,9 @@ mostrant les pàgines d'ajuda per a &kappname;. (Aquest document).</para>
</menuchoice>
</term>
<listitem><para><action>Canvia el cursor del ratolí a una combinació entre
fletxa i interrogant.</action> Clicant a sobre dels ítems de &kappname;
se us obrirà una finestra d'ajuda (si existeix per a aquest ítem en
particular) explicant la funció de dit ítem.</para></listitem>
fletxa i interrogant.</action> Fent clic a sobre dels elements de &kappname;
se us obrirà una finestra d'ajuda (si existeix per a aquest element en
particular) explicant la funció de dit element.</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>
......@@ -61,9 +61,9 @@ autor.</action></para></listitem>
<varlistentry>
<term><menuchoice>
<guimenu>Ajuda</guimenu>
<guimenuitem>Quant a KDE</guimenuitem>
<guimenuitem>Quant al KDE</guimenuitem>
</menuchoice></term>
<listitem><para><action>Us mostrarà informació quant a la versió del KDE i
d'altra informació bàsica.</action></para></listitem>
altra informació bàsica.</action></para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
<para>Per a informació més detallada sobre com compilar i instal·lar
aplicacions &kde; mireu
les aplicacions &kde; mireu
<ulink url="http://techbase.kde.org/Getting_Started#Building_and_Running_KDE_Software_From_Source">
Building and Running KDE Software From Source</ulink></para>
Building and Running KDE Software From Source</ulink>.</para>
<para>Donat que &kde; empra <command>cmake</command> no hauria de produir-se
<para>Atès que el &kde; empra <command>cmake</command> no hauria de produir-se
cap complicació durant la compilació. Si us trobeu amb cap problema, si us
plau, informeu-ne a les llistes de correu de &kde;.</para>
plau, informeu-ne a les llistes de correu del &kde;.</para>
<!-- requires that packagename is defined in the documentation prologue -->
<para>&kappname; forma part del projecte &kde; &kde-http;.</para>
<para>&kappname; pot trobar-se en el paquet &package; en &kde-ftp;, el
servidor &FTP; principal del projecte &kde;.</para>
<para>&kappname; pot trobar-se en el <ulink url="http://download.kde.org/">
lloc de baixada</ulink> del projecte &kde;.</para>
\ No newline at end of file
<para>Aquest document ha estat actualitzat des de que el vàreu instal·lar.
Podreu trobar l'última versió del mateix a <ulink
url="http://docs.kde.org/">http://docs.kde.org/</ulink>.</para>
Trobareu l'última versió del mateix a <ulink url="http://docs.kde.org/">
http://docs.kde.org/</ulink>.</para>
......@@ -20,7 +20,7 @@
<!ENTITY Intro "<keycap>Retorn</keycap>"><!-- English: &Enter; -->
<!ENTITY kicon "<guiicon>
<inlinemediaobject>
<objectinfo><title>Les icones del &kde;</title></objectinfo>
<objectinfo><title>Icona K del &kde;</title></objectinfo>
<imageobject><imagedata fileref='common/kmenu.png' format='PNG'/></imageobject>
<textobject><phrase>K</phrase></textobject>
</inlinemediaobject>
......@@ -39,8 +39,8 @@
<!ENTITY Tab "<keycap>Tabulador</keycap>">
<!-- ROLES OF TRANSLATORS -->
<!ENTITY traductor.Antoni.Bella '<othercredit role="translator"><firstname>Antoni</firstname><surname>Bella</surname><affiliation><address><email>antonibella5@orange.es</email></address></affiliation><contrib>Traductor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY revisor.Antoni.Bella '<othercredit role="reviewer"><firstname>Antoni</firstname><surname>Bella</surname><affiliation><address><email>antonibella5@orange.es</email></address></affiliation><contrib>Revisor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY traductor.Antoni.Bella '<othercredit role="translator"><firstname>Antoni</firstname><surname>Bella</surname><affiliation><address><email>antonibella5@yahoo.com</email></address></affiliation><contrib>Traductor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY revisor.Antoni.Bella '<othercredit role="reviewer"><firstname>Antoni</firstname><surname>Bella</surname><affiliation><address><email>antonibella5@yahoo.com</email></address></affiliation><contrib>Revisor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY traductor.Pep.Roca '<othercredit role="translator"><firstname>Pep</firstname><surname>Roca</surname><affiliation><address><email>pep.roca@gmail.com</email></address></affiliation><contrib>Traductor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY revisor.Pep.Roca '<othercredit role="reviewer"><firstname>Pep</firstname><surname>Roca</surname><affiliation><address><email>pep.roca@gmail.com</email></address></affiliation><contrib>Revisor</contrib></othercredit>'>
<!ENTITY traductor.Rafael.Carreras '<othercredit role="translator"><firstname>Rafael</firstname><surname>Carreras</surname><affiliation><address><email>rcarreras@caliu.cat</email></address></affiliation><contrib>Traductor</contrib></othercredit>'>
......@@ -52,7 +52,7 @@
<!-- CREDITS FOR TRANSLATORS -->
<!-- Seguir el següent format '<para>Traductor/Revisor de la documentació: &credits.Nom.Cognom;</para>' -->
<!ENTITY credits.Antoni.Bella 'Antoni Bella <email>antonibella5@orange.es</email>'>
<!ENTITY credits.Antoni.Bella 'Antoni Bella <email>antonibella5@yahoo.com</email>'>
<!ENTITY credits.Pep.Roca 'Pep Roca <email>pep.roca@gmail.com</email>'>
<!ENTITY credits.Rafael.Carreras 'Rafael Carreras <email>rcarreras@caliu.cat</email>'>
<!ENTITY credits.Manuel.Tortosa 'Manuel Tortosa <email>manutortosa@gmail.com</email>'>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment